Høring om tvangsadoption. København d. 22.januar 2003

Av Majken Frost, Teol. Cand.

 

   

 

Majken Frost är Teol. Cand. Hon är andra vice ordf. i NKMR.

Rapporten är skriven för publicering på NKMR:s hemsida.

 

 

Onsdag d. 22. januar 2003 afholdtes på Christiansborg i København høring om tvangsadoptioner.

Bag indkaldelsen til høringen stod Folketingets par. 71-tilsyn, Retsudvalg og Socialudvalg.

Inviterede var en del folketingsmedlemer samt repræsentanter for de fleste danske institutioner og organisationer vedr. børns vilkår.

Tilstede ved høringen var Majken Frost, NKMR – til høringen dog inviteret i sin egenskab af medlem af ”Familiens Børneråd”.

 

Baggrunden for høringen var, at Folketingets Retsudvalg forbereder drøftelse i foråret af adgang til bortadoption uden forældresamtykke af børn af f.eks. forældre med svært misbrug eller af forældre i andre situationer, som gør det umuligt for dem af tage vare om deres børn.

 

Høringspanelet bestod af Dorrit Sylvest Nielsen (Civildirektoratet), Lise Gundersby (Det norske Barne- og Familiedepartement), Mette Hartlev (Kbhvns. Universitet), Eva Caspersen (Aalborg kommune), Charlotte Guldberg (Skodsborg Observations- og behandlingshjem) og Peter Grevsen (Børnesagens Fællesråd). 

 

I debatten efter panelets orienterende indlæg manede både DSN og MH til besindighed med hensyn til lempelse i loven, der i dag ikke hjemler mulighed for tvangsbortadoptioner, som dog i 4 tilfælde indenfor de sidste 10 år har fundet sted efter særlig dispensation. Tvangsadoption ville dels stride mod grunlovssikrede rettigheder og dels volde svære både juridiske og personlige problemer for de involverede.

LG redegjorde i sit panelindlæg for tvangsadoptioner i Norge, som if. børneloven af l953 og senere børnelove er mulige – og som har fundet sted i Norge (4 i 1994, 16 i 1996 og 15 i 2002).

EC støttede i både panelindlæg og i debatten en udvidet adgang til tvangsadoption, - der blev altfor ofte focuseret på forældrenes rettigheder i stedet for barnets tarv.

CG fastholdt i både panelindlæg og i debatten, at det er uhyre væsentligt at fastholde og udbygge kontakt mellem et anbragt barn og dets forældre, - og anså en udvidet opbygning af små børnehjem for en god løsning på det problem, som har rejst spørgsmålet om tv.adopterioner: plejefamiliers ønske om at adoptere plejebørnene og den usikkerhed, de har med hensyn til barnets forbliven i plejefamilien.

PG fremhævede, at den biol. familie var barnets sted, og at dette skulle fastholdes i lovgivningen.

 

Blandt de inviterede støttede ganske mange folketingsmedlemmer en udvidet mulighed for tv.adoption. Af  hensyn til ”barnets tarv”. (MH gjorde hertil opmærksom på begrebets elasticitet).

Der var dog også i salen foruroligelse over en lovfæstet mulighed for tvangsadoption.

Majken Frost gjorde opmærksom på adfærdsvidenskabernes stadig større indflydelse i de sociale forvaltningers afgørelser og på, at tv.adoptioner var og er en yndet foranstaltning i totalitære stater og nævnede de mange forsøg på genforening af børn og forældre i bl.a. det tidligere DDR. MF nævnede sine erfaringer som bisidder for tvangsfjernelsestruede forældre og den uhyggelige magtforskel mellem forældre og det offentlige -  og sine erfaringer som kirkebogsførende præst, hos hvem mange voksne adopterede henvender sig for at finde frem til forældrene.

Ligeså anførte MF den næsten indbyggede konflikt mellem plejefamilier og forældre til et anbragt barn. Hun støttede CG tanke om små børnehjem, når en situation er så umulig, at en anbringelse må finde sted – ligeså dennes fremhævelse af vigtigheden af den stadige kontakt med forældrene.

 

Der er endnu ingen dato for Retsudvalgets drøftelse af tvangsadopteringer.

MF vil søge foretræde for retsudvalget for uddybelse af afvisningen af lempelse i den nuværende lovgivning.

 

 

NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan