Misbruk av "barnets beste"

Av Borghild Berning

 

 

 

 

 


Borghild Berning fra Haugesund er leder for "Aksjonsgruppen Barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre". Hun er en energisk forkjemper for familiers rettigheter i politiske sammenhenger og i media.

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Haugesunds Avis, seksjonen "Samfunn og debatt", den 27. juni 2003.

Den er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

Tilgangen på og bruk av fag og profesjoner, enkeltvis og sammen, burde være et gode og til hjelp for de mange mennesker som trenger det.

 

Men dessverre, sånn er det ikke alltid. Et tenkt gode kan misforståes og misbrukes til de grader, og bli til et onde, som rammer mennesker hardt.

 

Vi opplever ofte at det normative begrepet "barnets beste" rammer brukerne og spesielt de mange hjelpeløse barna.

 

 

Lider

 

Aksjonsgruppen "Barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre" får daglig inn rapport fra mennesker som er i sin ytterste nød, er fortvilet og lider under bruken av begrepet "barnets beste".

 

Misbruken av "barnets beste" fører til frustrasjon og bedrøvelse, og mange gir opp, de når ikke frem i vanlig saksgang i bruk av lover og rettigheter.

 

En del mennesker blir så hardt og vondt rammet av systemet, at de tar både sitt og andres liv.

 

Begrepet "barnets beste" brukes i saksbehandlingen, og brukes da også til å dømme barn og foreldre og familie bort fra hverandre, enda dette er grunnleggende verdier som skal følge og styrke barnet gjennom saksgangen.

 

I mange urettferdige utredninger slås det fast av sakkyndig, at deres vurdering er det absolutte, og det eneste riktige, og at "dette ene" er best for barnet.

 

Rettsapparatet følger opp, og barnet står hjelpeløst tilbake. Biologisk tilknytning og naturlover dømmes ut av drift, og barn, foreldre og familie kjenner seg ikke igjen i saksslutningen.

 

Mange snakker om problemet, men få har ressurser nok til å angripe dette onde. Det store komplekset av utredninger, avgjørelser, kjennelser og dommer, som dekker seg bak sakkyndiges utsagn "barnets beste", er på mange måter ødeleggende.

 

Bruken av sakkyndige er en tvilsom affære i rettsvesenet. FNs Barnekonvensjon om barns rettigheter ble ratifisert av Norge i 1991, og er ennå ikke kommet inn i det norske lovverket, men rettighetene har forrang i tvist med norsk lovgivning. I konvensjonen fokuseres det sterkt på barnas rettigheter, og departement og Storting arbeider nå med å få barnets rettigheter på plass i lovverket.

 

Barnets rettigheter må inn i lovverket som retningsgivende for barnets beste, også til bruk for de sakkyndige.

 

I høringen på Stortinget for en tid siden om barns rettigheter, ble sakkyndige personer hudflettet av de mange som stod frem som sannhetsvitner og fortalte om hvordan sakkyndige hadde ødelagt livet deres.

 

Begrepet "barnets beste" er for sakkyndige alfa og omega, og slår i hjel lov og rett.

 

Sakkyndige bruker "barnets beste" på en spesiell måte, alt etter hva de til enhver tid finner nødvendig for å oppnå gehør, og for å understreke betydningen av det de mener, skriver og sier.

 

 

Det absolutte

 

De slår på den måten fast at det de står for, er det absolutte riktige, det de sier er barnets beste.

 

Heldigvis er ikke alle utsagn fra psykologer og sakkyndige nedbrytende, men Aksjonsgruppen krever at når verdenssamfunnet har fastsatt barnets rettigheter, så må også rettighetene etterleves.

 

Når sakkyndige bruker "barnets beste" så må dette konkretiseres, det må sies noe om hva dette beste er, hvilken betydning det har for barnet.

 

Er tiltak til barnets beste må det defineres videre hva dette innebærer for barnets rettigheter i følge barnets lov og rett.

 

Vi opplever at dommerne legger seg flate for sakkyndige, og følger opp i rettssystemet med avgjørelser som viderefører det normative begrepet "barnets beste", uten å spesifisere, og uten å bruke barnets rettigheter og de grunnleggende verdier for barnet.

 

Brukere reagerer ut fra naturlige biologiske forhold, men når ikke frem i barnefordelings- og barnevernssaker. De blir dypt skuffet over de sosiologisk luftige argumentene som legges frem av saksbehandlere. Loven kommer ikke til sin rett, det er de sakkyndige som rår.

 

Vi opplevert ofte at de sakkyndige sier at nå har barnet vært så lenge hos den ene forelderen, eller i omsorgshjemmet, at nå må dette forholdet bare fortsette. Er dette †il barnets beste?

 

De verdier og den nærhet barnet har til sin biologiske mor og far, og familie på begge sider, blir ikke tatt hensyn til i utredninger. Barn vokser opp uten å kjenne sin virkelige familie.

 

Jeg har lest rapporter der den sakkyndige stiller foreldre og familier opp mot hverandre, det søkes etter en "frisk" og en "syk" familie.

 

En må vel si at det finnes både "gode" og "dårlige" psykologer, men det som er så skremmende, er at dommeren legger seg flat for sakkyndige, uten selv å vurdere.

 

 

Begrave

 

For å få bort dette ondet, mener Aksjonsgruppen at det aller beste er å begrave sakkyndiges begrep "barnets beste".

 

Sakkyndiges arbeidsprosesser må lovreguleres med straffeparagrafer, ansvarlighet må håndheves i rettsprosessen. FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter skal nå inn i Tvisteloven og Barneloven.

 

Barnets rettigheter, biologisk forankring og menneskelige verdier må bli allmenngyldige og til bruk i rettsvesenet. Uttrykket "barnets beste" må ikke brukes uten at dette utsagnet er forankret i barnets rettigheter.

 

Psykologers synsing og tro må det bli slutt på. Det skader rettssikkerheten.

 

 

Barnets bästa ...
Av Margareta Palm & Margit Eliasson


Mormorsupprorets hälsning till NKMR:s årsmöte 2002
 
Barnevernet i Norge - Befringutvalget.
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om omsorgsovertakelse er til barnets beste
Av Sverre Kvilhaug

 
At Skille Træet fra Roden
Af Ivan C. Gerling

 
Vad innebär umgängessabotage för de barn som hindras träffa sin far?
Av Per Mindus

 

"Barn får lida för socialtjänstens okänslighet"
Av Anita Ankarcrona

 
Vad är släktingplacering? Debattinlägg på Join-Hands.com
Av "Doug"


Søskendegensyn efter 2½ år
Artikel i DR Regioner

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter