• PRESSMEDDELANDE

     

JURIDISK OCH SAKKUNNIG HJÄLP FÖR BARNEVERNETS OFFER

 

Siv Westerbergs juridiska byrå i Göteborg, som engagerar sig i frågor rörande mänskliga rättigheter, har från professor Marianne Haslev Skånland i Bergen mottagit ett bidrag på 16 000 SEK att användas till rättshjälp för offren för barnevernets/socialmyndigheternas verksamhet med tvångsomhändertagande av barn i de nordiska länderna. Ett lika stort belopp går till advokatfirman Kvande & Pentzen i Oslo.

Förhoppningen är att detta skall bli en början och att man skall lyckas få fram mer pengar senare, helst till en fond, som det finns stort behov av.

Marianne Haslev Skånland uttalar till NKMR:

"Barnevernet slår ofta till mot familjer som är ekonomiskt svaga. Istället för att ge familjen praktisk och ekonomisk assistans angriper barnevernet familjen och tar ifrån dem deras barn. Familjen förlorar sina ekonomiska resurser i kampen mot förföljelsen och står mestadels hjälplös och kan inte engagera verkligt sakkunniga, som kan bemöta barnevernets ogrundade beskyllningar. Tyvärr har vårt rättsväsende utvecklat sig till ett okritiskt redskap för myndigheterna i många sådana angelägenheter och man kan inte längre hävda att vi lever i rättsstater i Skandinavien."

 

Pengarna skall huvudsakligen användas till att engagera sakkunniga inom medicin och psykologi som arbetar på sakliga och vetenskapliga grundvalar och kan bemöta myndigheternas och deras utnämnda kvasi-experters påståenden.

Pengarna kan också användas till juristhonorar, så att offren för barnomhändertagandeverksamheten kan engagera principfasta jurister, som klart och med kraft för offrens talan och drar fram i ljuset de myndighetsövergrepp familjen utsatts för. Genom att vägra att ge ekonomisk täckning för offrens egna sakkunnigas och juristers arbete hindrar domstolarna och myndigheterna regelbundet offren från att få sådan rättshjälp. Några jurister får närmast yrkesförbud av staten när de vill hjälpa barnevernets/socialmyndigheternas offer.

 

Tillbaka till artikelsidan


Tillbaka till index

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter