Fedres omsorg er meget viktige for barns oppvekst

Av Rune Fardal, Psyk.Stud.

 

 

 

 

 

Rune Fardal er psyk.stud. og Leder LFPO, Landsforeningen For Psykopat Ofre.


Artikkelen er tidligere publisert i Samfunnsmagasinet 05.01.2005.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

I en tid da stadig flere barn vokser opp uten sin far er det viktig å forstå hvilken innvirkning dette har på barna. Høye skilsmissestatistikker og mødre som i praksis ofte har omsorgen enten fordi far ikke bryr seg eller at mor saboterer eller nekter far omsorg har opplagt alvorlige konsekvenser for barn.

 

Det er påfallende hvor lite innformasjon som kommer frem i media om konsekvensene av slike oppvekstvilkår for barn. Og som forskning viser har oppvekst uten fedre en ødeleggende virkning på barn.

 

Search Institute i minesota, USA, foretok i 1993 en undersøkelse blant 46000 barn fra 6 til 12 skoleår (Benson & Roehlepartain 1993). De fleste barn med en forelder levde med moren. De fant at barn fra 6-8 klasse som levde i en-forelder familier hadde dobbelt så stor sjanse, som de barn som levde med begge foreldrene til å bruke narkotika, være seksuelt aktive, innblandet i hærverk, skulke skolen og til å stjele fra butikker. Barn som levde bare med sin mor hadde også dobbelt så stor sjanse til å ha brukt våpen for å ”tvinge” til seg noe fra andre, ha vært i konflikt med politiet, ha vært fysisk eller psykisk misbrukt av en voksen og planlagt å slutte skolen for tidlig.

 

 I 1986 kom 70% av de ungdommer som var innblandet i alvorlig kriminalitet fra familier der barna kun levde med mor (Beck, Kline & Greenfield, 1987). Av de antisosiale barn som ble studert i Oregon Social Learning Center, kom mindre enn 30% fra intakte familier med far til stede (Forgatch, Patterson &Ray, 1994). Av de mer enn 130.000 barn som rømte fra sine hjem i 1994, forlot 72% familier der de i hovedsak bare levde med mor.  (Snyder & Sicmund 1995, s.31). I en studie i 1992 i St.Paul, Minesota viste det seg at 70% av de barna som hadde mer enn 22 ubegrunnede fraværsdager i året kun fikk omsorg fra en enslig mor (Foster 1994).

 

Nasjonalt i USA levde ca. 70% av de tenåringsjentene som fikk barn utenfor et forhold, jenter som var oppdratt av en enslig mor uten en far til stede. (Kristol, 1994). 72% av ungdommer som hadde begått mord vokste opp uten sin far (Cornell 1987). I en undersøkelse gjort av statsadvokaten i Minneapolis av 135 barn opp til 9 års alder, avslørt for brannstiftelser, ran, hærverk, tyveri, overfall og seksuelle overgrep, levde 70% kun med en enslig mor (Wiig, 1994).

 

I en annen undersøkelse viste det seg at det var 11 ganger mer sannsynlig at et barn som kun levde med mor (uten far) sto for voldelig misshandling i skolen og 6 ganger mer sannsynlig om foreldrene ikke var gift (Sheline, Skipper & Broadhead, 1994). Nasjonalt viste det seg i USA at 15.3% av barn som levde kun med ugift mor, og 10.7% som levde med en skilt mor var blitt utvist eller suspendert fra skolen, sammenlignet med bare 4.4% med de barna som levde med begge biologiske foreldre (Dawsen 1999). McNeal fant i en undersøkelse at selv om man holder sosialøkonomisk status, kjønn, alder utenfor hadde studenter som bare levde med den ene forelder dobbelt så stor sjanse for å droppe ut av skolen som de som levde med begge foreldre. Lykken fant i en undersøkelse i 1996, at de studenter som var oppdratt uten sin far hadde 7 ganger så stor risiko til å havne i et sosialt patologisk uføre fra kriminalitet til død, som de som levde med sin far.

 

Tallenes tale er ganske klar. Det finnes en mengde tilsvarende forskning som viser akkurat det samme mønsteret. Fedre er opplagt en underkjent resurs for sine barn. Gitt slik kunnskap er det selvfølgelig viktig at også fedre deltar i omsorgen for sine barn. Mødre som hindrer eller på annen måte saboterer slik delaktighet bør frataes barna umiddelbart. Dessverre er kunnskapen om dette problemområdet lite, og for mange kvinner som er opptatt av sin likestilling, er det påfallende at dette temaet ikke diskuteres. Er det ikke ”Barnets beste” man er interessert i? Det er kanskje på tide at andre bidrar med saklig innformasjon.

 

 

Fedres omsorg viktig for barns oppvekst
Av Rune Fardal

 

Vad innebär umgängessabotage för de barn som hindras träffa sin far?

Av Per Mindus

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter