Verksamhetsberättelse 2003

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JAN. 2002 - JUNI 2003

 

 

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på barnbördshuset. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa missförhållanden.

 

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet. Såväl styrelsemedlemmarna som våra övriga medlemmar och sympatisörer har under årets lopp skrivit debattartiklar och insändare eller deltagit i radio- eller TV-program. Vissa tidningar, t ex Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

 

Hemsidan på Internet

NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom.

 

Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8 000 kr/år) skulle gälla i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR kan fortfarande inte betala kostnaderna för hemsidan, så vår sponsor fortsätter att stöda vår verksamhet eftersom de anser att vi gör ett viktigt arbete. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

 


NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska, finska och tyska. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft 845 943 besök till hemsidan. Besöksstatistiken är hämtad idag den 14 juni 2003 kl. 7.00. När jag rapporterade statistiken på årsmötet i juni förra året var jag mycket stolt över antalet besökare som då var 433 735. Vi har således haft nästan en fördubbling av besöken till hemsidan. Den nya rekordmånaden var december 2002 med 45 127 besök. Detta beror till stor del på Oskarshamnsfallet och att åtskilliga av NKMR:s medlemmar hänvisade till vår hemsida i sina debattinlägg i olika tidningar där fallet debatterades. Besöksfrekvensen har hållit sig på en hög nivå sedan december 2002. Januari 2003 noterade 44 897 besök, februari 37 116, mars 41 438, april 37 235, maj 41 766 och hittills har vi fåt 14 396 besök i juni. Prognosen för juni blir ca 40 000 besök, om inget oförutsätt inträffar. 

 

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Finland, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna. Det lilla landet Niue står för 2 695 besök!

 

Chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s hemsida.

 

Våra arkiv, såväl nordiska som engelska, vårdas omsorgsfullt av NKMR:s fd v. ordf. prof. Marianne Haslev Skånland i Bergen.

 

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått nödrop från USA och Kanada. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida.

 

Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails.

 

NKMR har blivit begåvad med ett DISKUSSIONSFORUM. Det är vår medlem Bengt Törngren som har ordnat det åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, och nu har vi en sådan. Hittills har vi 47 registrerade debattörer men vi har också gästdebattörer. Antalet inlägg på debattsidan är f.n. 418 och en av de mest populära sektionerna är Övriga Frågor där ämnet "Rättsröta" fördes in mycket tidigt under forumets existens.

 

Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar som vi kan länka till.

 

Andra Aktiviteter

NKMR hade två framgångsrika symposier år 2002; dels vårt symposium och årsmöte i Göteborg lördagen den 1 juni 2002, dels symposium i Stockholm den 24 augusti 2002. Information om dessa symposier finns på vår hemsida.

 

I början av hösten inledde jag en LVU-debatt i SmålandsTidningen. Utgångspunkten för debatten var kidnappningen av miljonärssonen i Stockholm. Chefredaktören och de enskilda författarna gav NKMR tillstånd att publicera artiklarna på vår hemsida.  

 

NKMR hade en flygbladskampanj inför valet september 2002. Några av våra medlemmar i Stockholm kläckte idén och vi lät trycka upp 10 000 flygblad som distribuerades i Stockholm och på flera andra orter i Sverige. Vimmerby Tidningen visade en bild av Marita och Donald Söderberg i färd med att dela ut flygblad på torget.

 

Den 2/1 2003 gjorde undertecknad ett inlägg om tvångsomhändertagande av barn i Ring P1 och Sveriges Radio publicerade information om NKMR och URL:et till vår hemsida på sin hemsida.

 

Jag inledde ytterligare en debatt i SmT i februari 2003. Där fick jag oväntat stöd av en svensk medicinare vid Harvard Universitet i Boston, Anders Bergqvist, som nyligen hade upptäckt att NKMR existerar.

 

Den 8 mars 2003 var Harry Belafonte i Göteborg för en konsert i Scandinavium. Eftersom han är ursprungen från Jamaica och UNICEF goodwill ambassador, tog undertecknad tillfället i akt för att träffa honom och berätta om NKMR och vår verksamhet.

 

Den 4 och 11 april 2003 blev NKMR:s styrelsemedlem jur. kand Madeleine Karlin och undertecknad inbjudna till MIG-frukosten (kl. 07.00) i Svenska Mässan i Göteborg. Vid det andra tillfället (11/4) fick jag berätta om NKMR och vårt engagemang för familjers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna. Antalet frukostgäster uppgick denna dag till 412 personer. Eftersom det var dags för den årliga självdeklaration upplyste jag åhörarna om att det är deras skattepengar som går till att finansiera tvångsomhändertagande geschäftet.

 

Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret men en del gamla saker är ännu inte uppklarade.

1 - NKMR:s SÖK-tjänst blev anmält anonymt till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Vi stängde Söktjänsten och vi överklagade Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholm, som i beslut den 29 januari 2001 avvisade vårt överklagande. Vi överklagade vidare till kammarrätten där vi fick prövningstillstånd. Den 23 januari 2002 beslutade kammarrätten att återförvisa målet till länsrätten för sakprövning. Ännu är saken inte avgjord. Hela händelseförloppet redovisas på NKMR:s hemsida under rubriken "NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten".

 

Den långa handläggningstiden i förvaltningsdomstolarna har medfört att NKMR:s verksamhet med att be allmänheten om hjälp då föräldrar efterlyser sina av socialtjänsten bortförda barn som hålls på hemliga adresser har således varit stört under två års tid. Vi avser att översätta uppgifterna om hur Sveriges myndigheter kränker utsatta medborgares yttrandefrihet till engelska och franska. Dessvärre har vi små resurser så frivilliga översättare efterlyses.

 

Administration & organisation

NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi ordförandens gatuadress.

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. NKMR:s vice ordförande är professor J P Roos, andre v. ordf. är teol. cand. Majken Frost, kassör jur. kand Rigmor Persson, sekreterare jur. kand. Madeleine Karlin och juss. stud. Sverre Eskeland, resursen antropologen Peter Klevius och suppleanten advokaten Tryggve Emstedt. Jag vill tacka styrelsen för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

 

 

Styrelsemöten

Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det enda styrelsemötet som hölls under verksamhetsåret 2002 var ett telefonmöte som ägde rum den 29 oktober 2002. Årets styrelsemöte kommer att hållas här på Hotel Europa i direkt anslutning till detta årsmöte. NKMR:s v. ordf. prof. J P Roos, vår andre v. ordf. teol. cand. Majken Frost, resursen antropologen Peter Klevius och suppleanten advokaten Tryggve Emstedt har anmält förhinder inför årets styrelsemöte.

 

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna.

 

NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Sedan oktober 1997 sponsrar Globecom NKMR:s hemsida på Internet. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Hotell Europa har även i år lämnat 50 % rabatt på lokalhyran för vårt årsmöte och symposium. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade (1998) medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och tillbehör. Den 31 maj 2002, fick vi meddelande om att Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne hade än en gång beviljat medel - 25 000 kr - till anskaffande av kontorsutrustning. För dessa pengar har vi anskaffat en videoprojektor och en Smartbase dvs en multimaskin tack vare en generös sponsring från Canon, Göteborg. Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm bidrog till NKMR symposium i Stockholm (24/8 2002) med fri lokal och Stiftelsen for Forensisk Psykologi gav oss 5000 kr för att täcka kostnaderna för symposiet.

 

Andra sponsorer är: Svanströms, som har sponsrat NKMR med kontorsmateriell till ett värde av 500 kr, och Clas Ohlson, Bäckebol som har skänkt ramarna till NKMR:s diplom för årets symposium samt 200 C5-kuvert. En ny medlem, Sven Törnquist, har skänkt en 40 G hårddisk avsedd att förvara en säkerhetskopia av hemsidan.

 

I samband med att kammaråklagaren Stefan Holmlin tagit sitt liv den 5 april 2002 till följd av att han år 1998 i samband med sin skilsmässa anklagats för sexuella övergrepp på sin styvdotter, bad hans föräldrar, Rigmor Persson och Sture Persson, och syskon de övriga sörjande att tänka på NKMR och vår verksamhet. Donationerna uppgick till 6 900 kr.

 

Förutom gåvor av pengar och saker och vårt Diskussionsforum har NKMR fått en ny färglogo. Den har vi fått av Rasmus Lindberg i Örnsköldsvik.

 

Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

 

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

 

 

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat nio medlemmar och sympatisörer som har avlidit. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer och jag representerade NKMR vid Stefan Holmlins begravning den 23 april 2002. Avlidna under verksamhetsåret 2002 - 2003 är Göte Nordström, v. ordf. i valberedningen som dog i december 2002, vår sympatisör den norske psykologen Arne Byhre som hade lovat att medverka vid årets symposium avled den 21 mars 2003 - hans son Janne Byhre ringde och meddelade dödsbudet dagen efter dödsfallet och i förrgår, den 12 juni 2003, avled NKMR:s revisor neurokirurgen Monika Widlund i sviterna av bröstcancer. Hennes bror som nyss hade anlänt från Minnesota och jag satt vid hennes sida och höll hennes hand när hon avled.

 

 

Framtidstro

Vid årsskiftet 2002 - 2003 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. Statistiken över besöksfrekvensen slog alla tidigare rekord i slutet av året. Som jag nämnde tidigare är december 2002 rekordmånaden med 45 127 besök, tät följd av januari 2003 med 44 897 besök, samt maj och mars med sina 41 766 resp. 41 438 besök.

 

NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England och Australien som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från vår hemsida. Vi har också blivit kontaktade av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Således är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska, finska och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

 

Våra opinionsmässiga framgångar till trots nonchalerar den svenska riksdagen och regeringen NKMR såsom remissinstans när de inbjuder allmänheten att delta i olika lagstiftningsprocedurer.

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv.

 

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

 

NKMR behövs.

 

Olofstorp den 14 juni 2003

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

 

 

 

Symposium & Årsmöte 14 juni 2003 

 

Årsmöte 2003

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter