Revisionsberättelse Årsmöte 2001

 

 • REVISIONSBERÄTTELSE för N K M R för år 2000

  .

   

   

  Undertecknad vald att revidera NORDISKA KOMMITTÉN för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:s verksamhet under år 2000 får härmed efter fullgjort uppdrag redovisa min granskning.

  Någon kontantkassa i egentlig mening föreligger ej, utan alla ekonomiska transaktioner redovisas i princip över föreningens postgirokonto 444 88 81 - 5. Detta har jag siffergranskat fullständigt och avstämt mot föreliggande allegat.

  Årets intäkter av medlemsavgifter uppgår till 17.350 kr

  Inga styrelse- eller föreläsningsarvoden har utgått och bara i ett fall har en utländsk styrelseledamot uppburit reseersättning. I princip har bara utlägg för lokalhyror, post- och teleavgifter, trycksaker, datakostnader mm kunnat ersättas på grund av föreningens mycket ansträngda ekonomi.

  Postgirots ställning

  2000-01-01 var 1.373:41 kr samt

  2000-12-31 var 1.367:91 kr !

  Vid årsskiftet förelåg en skuld till ordföranden på 1.224:-, som reglerats strax efter årsskiftet !

  Jag har även sökt följa föreningens verksamhet i övrigt och noterat och vill uttrycka min beundran för styrelsens (främst ordf. och kassör) agerande, som i många fall lett till uppmärksamhet i massmedia. Detta påverkar säkert allmänhetens inställning i den riktning föreningen helhjärtat arbetar för till föräldrars och deras barns fromma !

  Då jag nu av åldersskäl önskar frånträda mitt uppdrag, är det samtidigt med nöje jag inte finner anledning till anmärkning mot vare sig bokföring eller verksamheten i övrigt, utan tillstyrker,

  att

  styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2000-s förvaltning samt

  att

  utgående behållning på Postgirokontot 444 88 81 - 5 kronor 1.367:91 föres i ny räkning.

  Dessutom noteras, att föreningen äger den ACTIVE 266 MMX, som förvärvades 1998-11-26 tack vare en donation från makarna BÅNG:s minne.

   

  Olofstorp 2001-05-01

   

  RUNE TORWALD
  F d riksdagsman
  Ströms väg 35
  424 71 OLOFSTORP
  031-702 03 29

   

  Kallelse till Symposium 2001

  Kallelse till Årsmöte

  Verksamhetsberättelse

  Tillbaka till Huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter