Dalslandsfallet - Siv Westerbergs och Madeleine Johanssons anmälan till skolinspektionen

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs och Madeleine Johanssons anmälan till skolinspektionen

                                                                                                                                                                                                       

Jur. kand., med. lic, Siv Westerberg           

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB            

Skårsgatan 45

412 69 Göteborg

 

och

 

Jur. kand. Madeleine Johansson

Affärsjuristgruppen

Box 5243

402 24 Göteborg

 

Skolinspectionen

Box 23069

104 35 Stockholm

 

Anmälan om att en tolvårig tysk pojke, som bor på ett så kallat behandlingshem i Dalsland, icke går i skolan.

 

Undertecknade jurister Siv Westerberg och Madeleine Johansson får härmed fästa Skolinspektionens uppmärksamhet på ett mycket anmärkningsvärt ärende i Dalsland rörande en tolvårig tysk pojke, som bor på ett så kallat behandlingshem och som icke går i skolan,

 

Hur vi kommit i kontakt med detta ärende och vad vi vet om ärendet framgår av det brev av den 2 juni 2009 som vi skrivit till Barnombudsmannen och som vi bifogar i kopia.

 

Vi bifogar även en kopia av Barnombudsmannens svar till oss av den 22 juni 2009.

 

Barnombudsmannen meddelar oss alltså att han, Barnombudsmannen, inte har möjlighet att ingripa i enskilda ärenden. Barnombudsmannen rekommenderar oss att vi vänder oss till Skolinspektionen, vilket vi alltså härmed gör.

 

Vi hemställer sålunda härmed att Skolinspektionen ingriper i detta ärende rörande den tolvåriga pojken.

 

Vi är tacksamma om Skolinspektionen till oss skriftligen bekräftar att Skolinspektionen emottagit detta brev samt meddelar oss vilka åtgärder vårt brev av idag föranleder från Skolinspektionens sida.

 

Siv Westerberg och Madeleine Johansson har kommit överens om att vi hemställer att Skolinspektionen sänder korrespondens i detta ärende till Siv Westerbergs ovan angivna adress så kommer Siv Westerberg att sända kopior till Madeleine Johansson. Detta arrangemang har vi gjort av rent praktiska skäl.

 

Äspered den 13 juli 2009

Med vänlig hälsning

 

Siv Westerberg

Siv Westerberg

Jur. kand, med. lic.

 

Madeleine Johansson

Madeleine Johansson

Jur. kand.

 


Dalslandsfallet - skolinspektionens beslut


Tillbaka till Dalslandsfallet

 

Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs anmälan till Åklagarmyndigheten i Uddevalla

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs anmälan till Åklagarmyndigheten i Uddevalla

 

 

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företräidesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av läkare eller på sjukvårdsinrättningar.

Juridisk service i tvister med Försäkringskassan.

Skadeståndsärenden.

Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten.

Invandrarrätt.

LAGA ARVODEN

 

 

Åklagarmyndigheten i

Uddevalla

Box 674

451 24 UDDEVALLA

 

 

Anmälan att det föreligger misstanke att personal på ett behandlingshem i Rolfskärr nära Tösse gjort sig skyldiga till brottet framkallande av fara för annan alternativt försök till mord med eventuellt uppsåt.

 

Jag bifogar kopia av en artikel ut Svenska Dagbladet från den 7 januari 2009 med rubriken "Försvunnen tolvårig pojke hittad" samt en kopia av insändarartikel i tidningen Dalslänningen 20 januari 2009 med rubriken "Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?".

 

Min kännedom om det ärende beträffande vilket jag nu gör anmälan till Åklagarmyndigheten om misstanke om brott kommer enbart från tidningsartikeln i Svenska Dagbladet.

 

Det rör sig tydligen om ett barn som har flytt från ett behandlingshem. Personalen väntar ett helt dygn med att anmäla försvinnandet till Polisen.

 

För varje vuxen person måste det vara uppenbart att om ett barn på flykt i januari i det kalla klimatet som finns i Sverige somnar utomhus eller i ett oeldat hus på grund av utmattning under flykten föreligger en alldeles uppenbar fara att barnet fryser ihjäl.

 

Om ett barn försvinner genom rymning i januari i Sverige är det givetvis inte tillräckligt att personalen på behandlingshemmet i fråga själva letar efter barnet. Alldeles särskilt som det tydligen rör sig om tysk personal som rimligen inte kan ha någon större lokalkännedom i skogarna i Dalsland. Även om det skulle ha varit personal med sådan lokalkännedom är det fullständigt oacceptabelt att vänta ett dygn med att anmäla försvinnandet så att effektiv eftersökning med Polisens resurser kommer igång. Jag menar att här föreligger från personalens sida brottet framkallande av fara för annan.

 

Alternativt föreligger enligt min mening möjligheten att rubricera brottet som försök till mord med eventuellt uppsåt. Personalen bör rimligen vara medveten om att det är mycket stor risk att pojken fryser ihjäl om han inte hittas snabbt. Det är en sådan uppenbar likgiltighet från personalens sida för denna möjlighet att pojken avlider genom personalens underlåtenhet.

 

Jag vill med skärpa framhålla att underlåtenhet att agera för att rädda livet på ett barn givetvis är straffbar när det gäller vårdpersonal som har vårdansvar för barnet.

 

Jag emotser från Åklagarmyndigheten skriftlig bekräftelse på att Åklagarmyndigheten mottagit denna skrivelse och besked om vilka åtgärder min anmälan föranleder från Åklagarmyndighetens sida.

 

Göteborg den 2 februari 2009

 

Med vänlig hälsning

 

Siv Westerberg

 

Siv Westerberg

Jur.kand., med.lic.Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland
En serie artiklar i olika media, 2009-01-06 --


Dalslandsfallet - Birgitta Hellwigs JO-anmälan

Försvunnen tysk pojke hittad oskadd

Av DN/TT - 2009-01-06

Artiklar

 

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs och Madeleine Johanssons anmälan till barnombudsmannen

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs och Madeleine Johanssons anmälan till barnombudsmannen

 

Jur. kand., med. lic, Siv Westerberg           

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB            

Skårsgatan 45

412 69 Göteborg

 

och

 

Jur. kand. Madeleine Johansson

Affärsjuristgruppen

Box 5243

402 24 Göteborg

Barnombudsmannen

Box 22106

104 22 STOCKHOLM

 

Anmälan att det föreligger stark misstanke om grava missförhållanden beträffande en tolvårig tysk pojkes vård på ett så kallat behandlingshem l Dalsland.

 

Undertecknade jurister Siv Westerberg och Madeleine Johansson får härmed fästa Barnombudsmannens uppmärksamhet på ett mycket anmärkningsvärt ärende i Dalsland rörande en tolvårig tysk pojke som vårdas på ett så kallat behandlingshem.

 

Vi vill först redogöra för hur vi kommit i kontakt med detta ärende. Undertecknad Siv Westerberg uppmärksammade en tidningsartikel i Svenska Dagbladet den 7 januari 2009 med rubriken "Förvunnen tolvårig pojke hittad". Vi fann det hela vara anmärkningsvärt. I januari är det i Sverige ofta många kallgrader på nätterna och risken för att pojken som tydligen flytt från behandlingshemmet skulle frysa ihjäl var uppenbar. Siv Westerberg skrev därför en liten artikel i tidningen Dalslänningen den 20 januari 2009 med rubriken "Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?". Vi bifoga1 för Barnombudsmannens kännedom kopior av Svenska Dagbladets artikel och Siv Westerbergs artikel i Dalslänningen.

 

Vi båda undertecknade av denna anmälan, Siv Westerberg och Madeleine Johansson, är både i vårt professionella arbete som jurister och i ideellt arbete starkt engagerade när det gäller rättsäkerhetsfrågor gällande tvångsomhändertagna barn.

 

Undan för undan rekvirerade vi en del handlingar från länsstyrelsen och då det uppdagades allt mer anmärkningsvärda förhållanden i dessa handlingar som vi fick ta del av beslöt Madeleine Johansson och jag att vid ett personligt besök på länsstyrelsen ta del av handlingarna rörande detta tyska behandlingshem.

 

Vi vill redan nu säga att vissa delar, exempelvis rörande de på behandlingshemmet behandlade tyska pojkarnas personliga problem, sekretessbelades vilket vi finner helt i sin ordning. Vi har alltså inte på något sätt överklagat sekretessbeläggningen. Under alla omständigheter har vi fått ta del av ett stort antal handlingar och det står helt klart att dessa pojkar inte frivilligt vistas i Sverige. Huruvida de är tvångsomhändertagna enligt tyska myndigheters beslut eller de är av föräldrarna frivilligt placerade på ett behandlingshem i Sverige kunde vi inte finna ut eftersom det 'söm rörde pojkarnas personliga problem var sekretessbelagt Under alla omständigheter stod det dock klart att pojkarna själva inte ville vara i Sverige. Tolvåringen hade flytt från behandlingshemmet och det framgick även av handlingarna att lian vid något tillfälle då han tydligen var på någon sorts permission i Tyskland inte alls hade velat åka tillbaka till Sverige men tvingats att göra detta. Det framgick även att en annan pojke i övre tonåren hade berättat vid något tillfälle på en fråga om han ville vara på behandlingshemmet att han hade i Tyskland ställts inför alternativet att antingen placeras på en institution i Tyskland eller att frivilligt gå med på att vistas i Sverige, Pojken i fråga sade dock att så fort han blev myndig skulle han lämna behandlingshemmet Den pojken hade tydligen begått brott och då under utpressningshot om institutionsplacering i Tyskland gått med på att vistas på behandlingshemmet i Dalsland.

 

Nyssnämnda är i och för sig ganska ointressant eftersom såväl tysk grundlag som svensk grundlag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter har ett absolut förbud mot landsförvisning, Där finns inte några undantag att föräldrar kan samtycka till landsförvisning av sina barn. Dessa barn har alltså mot sin vilja förts från Tyskland till Sverige utan att vare sig svenska eller tyska myndigheter reagerat, vilket de rimligtvis borde ha gjort.

 

Därtill kommer att en hel del handlingar i akten på länsstyrelsen är skrivna på tyska av behandlingshemmets ägare som vi här kallar NN. Vi kan inte förstå annat än att åtminstone vissa handläggare på länsstyrelsen har så dåliga kunskaper i tyska att de inte förstått innehållet i dessa handlingar.

Det visar sig nämligen att handläggarna på länsstyrelsen tror att tyska myndigheter kontrollerar vad som sker på behandlingshemmet i Dalsland. Så är inte alls fallet om man läser handlingarna, som är skrivna på tyska. I själva verket tycks det vara en eller flera förmedlingsfirmor som döljer sig under egendomliga namn som innehåller, tydligen för att göra ett gott intryck, sådana ord som exempelvis diakoni. I själva verket tycks det röra sig om en sorts mäklare som fax en stor summa pengar av tyska myndigheter för att placera tyska barn i behandlingshem i olika länder. Enligt något brev från ägaren NN så tycks det till och med vara så att dessa mäklarfirmor behåller ungefär halva summan som barnens vård skall kosta för sitt mäklaruppdrag och behandlingshemmet får endast hälften! Tillsynen skall tydligen skötas av dessa mäklarfirmor och inte alls av tyska myndigheter. Nu har varken dessa mäklarfirmor eller tyska myndigheter någon som helst rätt till myndighetsutövning i Sverige. Tyska myndigheter kan exempelvis inte stänga ett behandlingshem som är godkänt av svenska myndigheter.

 

Vad beträffar det här behandlingshemmets tillstånd att driva behandlingshem vill vi fästa uppmärksamheten på följande. Någon gång under 1990-talet böljade ägaren NN driva ett behandlingshem i Dalsland utan att ha inhämtat svenska myndigheters tillstånd. Grannar och närboende observerade tydligen att dessa barn for illa, de bodde i ett uthus och de fick otillräckligt med mat, och dessa grannar gjorde anmälan till Socialmyndigheten på orten. Socialmyndigheten skickade då någon person att inspektera behandlingshemmet och uppmanade NN att söka tillstånd för att driva behandlingshemmet. NN gjorde då detta och länsstyrelsen skickade då ärendet på remiss till socialmyndigheten på orten som bestämt avrådde från att tillstånd skulle ges. Detta var helt korrekt av socialmyndigheten eftersom de hade fått in anmälningar om missförhållanden. Trots detta gav länsstyrelsen NN tillstånd att driva behandlingshemmet. Socialmyndigheten överklagade då till länsrätten som dock vidhöll att NN skulle få tillstånd att driva sitt behandlingshem.

 

En rad olagligheter har vi funnit när vi har gått igenom handlingarna. Den i tidningsartiklarna aktuella tolvåriga pojken kom till behandlingshemmet när han endast var tio år gammal. Då är att märka att NN: s behandlingshem i Dalsland endast har fått tillstånd att ha behandlingshem för pojkar mellan tolv och arton år. Vidare framkommer att denna nu tolvåriga pojke under de två år han vistats i Sverige överhuvudtaget inte fått gå i varken svensk eller tysk skola. Han har heller inte fått lära sig svenska. Vi har skolplikt både i Tyskland och Sverige så detta att en pojke inte får gå i skolan strider mot både svensk och tysk lag. Det visar också att den tillsyn, som svenska myndigheter eventuellt försöker utöva över det här behandlingshemmet, överhuvudtaget inte fungerar alls, Vad beträffar de tyska mäklarfirmorna så torde de inte ha något som helst intresse av att hos tyska myndigheter lämna rapporter om att det är dåliga förhållanden på det behandlingshem i Sverige som de står som förmedlare för och som de tydligen har en oerhört riklig betalning för att vara förmedlare av.

 

Hela denna situation där denna tolvåriga pojken inte skyddas av vare sig svensk eller tysk lag påminner om Guantanamo. Har vi fått ett Guantanamo i Dalslandsskogarna utan att vare sig svenska eller tyska myndigheter reagerar? Vi hemställer alltså att Barnombudsmannen omedelbart ingriper i detta ärende. Det var ren tur att den tolvåriga pojken överlevde natten utomhus. Det var cirka minus tio grader ute den natten och pojken lär ha Övernattat i ett uthus. Ett uttröttat barn som lägger sig att sova i ett uthus riskerar i allra högsta grad att frysa ihjäl under en natt när det är minus tio grader ute. Dessutom var det inte så att NN efter ett dygn äntligen anmälde saken till polisen genom att ringa polisstationen. Det var istället så att NN var ute och letade efter pojken och då mötte han händelsevis en polisbil som han hejdade och anmälde försvinnandet till Polisen satte då omedelbart igång med ett stort pådrag.

 

Siv Westerberg och Madeleine Johansson när kommit överens om att vi hemställer att Barnombudsmannen sänder korrespondens i detta ärende till Siv Westerbergs ovan angivna adress så kommer Siv Westerberg att sända kopior till Madeleine Johansson. Detta arrangemang har vi gjort av rent praktiska skäl,

 

Vi emotser nu omgående skriftlig bekräftelse på att Barnombudsmannen mottagit vår skrivelse och besked om vilka åtgärder Barnombudsmannen vidtager med anledning av vår skrivelse.

 

Göteborg den 2 juni 2009

 

Med vänlig hälsning

 

Siv Westerberg

Siv Westerberg

Jur. kand, med. lic.

 

Madeleine Johansson

Madeleine Johansson

Jur. kand.


Dalslandsfallet - barnombudsmannens svar

Tillbaka till Dalslandsfallet

 

Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

Dalslandsfallet - Jurist anmäler behandlingshem efter tidningsnotis

Jurist anmäler behandlingshem efter tidningsnotis

Av Anna Nyberg

 

 


Anna Nyberg är journalist på DALSLÄNNINGEN. Artikeln är tidigare publicerad i DALSLÄNNINGEN den 6 februari 2009.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

TÖSSE

 

En notis i Dagens Nyheter samt en insändare i Dalslän­ningen tidigare i år har fått en kvinnlig jurist i Göte­borg att reagera och göra en anmälan till åklagarmyndigheten.

Ärendet gäller den tolvårige pojke med en mental störning som i janu­ari i år rymde från ett behandlings­hem i Tösse. Behandlingshemmets tyska personal väntade ett helt dygn med att anmäla hans försvinnande till polisen.

- För varje vuxen person måste det vara uppenbart att om ett barn på flykt i januari i det kalla klimatet som finns i Sverige, somnar utomhus eller i ett oeldat hus på grund av utmattning under flykten, före­ligger en alldeles uppenbar fara att barnet fryser ihjäl, skriver juristen i sin anmälan till åklagarmyndighe­ten.

 

Hon skriver vidare att det givet­vis inte är tillräckligt att personalen på behandlingshemmet ifråga själ­va letar efter barnet.

 

- Alldeles särskilt som det tydli­gen rör sig om tysk personal som rimligen inte kan ha någon större lokalkännedom om skogarna i Dalsland. Jag menar att här förelig­ger från personalens sida brottet "framkallande av fara för annan".

 

Kan vara mordförsök

Juristen framför att alternativrubricering, enligt hennes mening, även skulle kunna vara försök till mord med eventuellt uppsåt.

 

- Jag vill med skärpa framhålla att underlåtenhet att agera för att rädda livet på ett barn givetvis är straffbar när det gäller vårdperso­nal som har vårdansvar för barnet.

 

Till sin anmälan bifogar juristen dels en notis från DN, dels en insändare som publicerades i Dals­länningen 20 januari med rubriken "Ett Guantanamo i Dalslandssko­garna", som ifrågasätter precis samma sak som anmälaren.

 

Juristens kännedom om ärendet kommer enbart från de bifogade tidningsklippen.

 

 

 

Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland
En serie artiklar i olika media, 2009-01-06 - -


Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?

Av Siv Westerberg

Dalslandsfallet - Siv Westerbergs anmälan till Åklagarmyndigheten i Uddevalla

Dalslandsfallet - Birgitta Hellwigs JO-anmälan

Försvunnen tysk pojke hittad oskadd

Av DN/TT - 2009-01-06

Artiklar

 

 

 

Ett Guantanamo i dalslandsskogarna

Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?

 

Av Siv Westerberg, jur.kand., med. lic, Göteborg

 


Jur.kand., med. lic.Siv Westerberg, är som bekant en av grundarna av NKMR. Insändaren är tidigare publicerad i tidningen DALSLÄNNINGEN den 20 januari 2009.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Med bestörtning läste jag i tid­ningarna för drygt en vecka sedan om en 12-årig tysk pojke som flytt från ett "behandlings­hem" i Dalsland. Personalen väntade ett dygn med att larma polisen om barnets försvinnande.

Finns det i Dalsland, med svens­ka myndigheters goda minne, ett "behandlingshem" där varken svenska eller tyska myndigheter utövar någon fungerande kon­troll beträffande vad personalen gör med där "internerade" tyska barn?

Har vi fått ett Guantanamo i dalslandsskogarna?

 


Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland
En serie artiklar i olika media, 2009-01-06 --


Dalslandsfallet - Birgitta Hellwigs JO-anmälan

Försvunnen tysk pojke hittad oskadd

Av DN/TT - 2009-01-06

Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter