STADGAR

 

STADGAR

 

 

 

INGRESSEN

 

Medvetna om förekomsten av åtskilliga kränkningar av familjers rättigheter i de nordiska länderna, vilka konkretiserats genom fällande domar mot Sverige, Finland och Norge i den Europeiska Domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, har initiativ till bildande av en Nordisk Kommitté för Mänskliga Rättigheter - NKMR - för skydd av familjers rättigheter tagits av representanter för olika organisationer i Danmark, Norge och Sverige som samlats till ett möte den 30 november 1996 på Christiansborg, Danmark.

 

 

 

Medvetna om att familjen är samhällets grundsten finner vi det ytterst angeläget att familjen i de nordiska länderna skall åtnjuta den rätt till respekt och skydd som garanteras i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och FN:s Barnkonvention. Utan rättssäkerhet för familjen såsom institution riskerar den enskilde att tvångsvis förvägras rätten till familjesamhörighet.

 

NKMR anser att alla barn har rätt till sitt ursprung. Det finns en oförstörbar, speciell samhörighet mellan biologiska släktingar, som har med rötter och identitet att göra.

 

NKMR skall verka för barns och föräldrars gemensamma rätt till varandra och till övriga släktingar.

 

NKMR skall verka för rättssäkerhet vid samhällsingripanden och för att alternativ till separation av barn och föräldrar tas fram. I de fall då separation är oundviklig skall den ske på ett sådant sätt att respekten för både barns och föräldrars mänskliga rättigheter upprätthålls.

 

 

NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär och att inget tvångsomhändertagande av ett barn skall ske om det finnes släktingar som är villiga att taga hand om barnet.

 

 

 

NKMR skall genom opinionsbildning åstadkomma en förändring av samhällsmiljön i de nordiska länderna, så att familjeansvaret upprätthålls och underlättas.

 

1 §. Kommittén och dess ändamål

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning. Den skall verka för att:

 

* vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet,

* stärka respekten för de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna, med utgångspunkt i:

 

- FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna,

- Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,

- FN:s Barnkonvention

 

* När styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter.

 

 

* tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv

* genom opinionsbildning motverka onödiga tvångsingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv.

 

 

2 §. Organisation

 

Kommitténs verksamhet utövas genom följande organ:

*Kongress, det vill säga årsmöte och extra möte

*Styrelse

*Arbetsutskott

För dessa organ gäller vad därom särskilt stadgas.

 

 

 

 

3 §. Medlemskap

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR är en internationell sammanslutning av organisationer och enskilda som verkar för uppnående av Kommitténs ändamål.

 

 

1 mom. Organisationers Medlemskap

 

Lokal, nationell eller internationell juridisk person eller organisation erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. NKMR:s styrelse kan vägra en organisation medlemskap.

2 mom. Enskildas medlemskap.

Enskilda personer, som vill verka för NKMR:s syften erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. Styrelsen kan vägra en person medlemskap

 

 

 

 

3 mom. Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Kongressen.

4 mom. Utträde

Medlem som underlåter att erlägga avgiften för ett verksamhetsår och som, efter anmaning om betalning, resterar för avgiften ännu den 31 maj året därefter, anses ha utträtt ur Kommittén.

5 mom. Uteslutning

Medlem som motarbetar eller eljest allvarligt skadar Kommittén kan av styrelsen uteslutas. Sådant beslut kan skriftligen överklagas hos Kongressen, men gäller fram till denna. Ett överklagande till Kongressen skall inkomma enligt regler avseende motioner.

 

 

4 §. Kongressen

1 mom. Kongressen/årsmötet är Kommitténs högsta beslutande organ. Dess främsta uppgifter är att ange riktlinjer för styrelsens verksamhet, besluta om stadgar, välja styrelse och revisorer samt granska styrelsens arbete.

 

2 mom. Kongressen/årsmötet skall hållas varje år före juni månads utgång.

 

 

3 mom. Extra kongress hålles när styrelsen så beslutar, om revisorn så påkallar eller minst 100 medlemmar skriftligen så begär.

4 mom. Styrelsen bestämmer tid och plats för kongressen. Har extra kongress påkallats av revisorer eller medlemmar skall den hållas inom 30 dagar efter det att framställningen gjorts.

5 mom. Kallelse till kongress sker genom allmänt utskick till medlemmarna eller genom föreningens tidning eller E-mail. Kallelse skall utfärdas, till kongress senast 30 dagar före kongressen, till extra kongress senast 14 dagar före mötet. Med kallelse skall följa dagordning och erforderliga möteshandlingar.

 

 

5 §. Arbetsordning vid Kongress

1 mom. Vid varje kongress skall följande ärenden förekomma:

* val av mötesordförande

* val av sekreterare

* val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera protokollet

 

* fråga om kongressens//årsmötets behöriga utlysande

 

 

* fastställande av dagordning.

2 mom. Vid Kongressen skall därutöver följande ärenden förekomma:

* styrelsens och revisorns berättelser över Kommitténs verksamhet och förvaltning under det senaste verksamhetsåret

* fastställande av resultat- och balansräkningar

* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

* fastställande av medlemsavgifter

* val av föreningens ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

* val av revisor

* utseende av valberedning

3 mom. På extra kongress får endast behandlas ärende för vilken den enligt utfärdad kallelse utlysts.

4 mom. På kongress väckt fråga får ej föranleda annat beslut än dess hänskjutande till styrelsen, såvida ej beslutet är enhälligt.

 

 

6 §. Röstning och beslut vid kongress

1 mom. Varje enskild medlem får närvara och äger vid Kongressen en röst. Medlem äger dessutom rösta för ytterligare en medlem enligt skriftlig fullmakt.

2 mom. Kongressen fattar beslut genom öppen omröstning om inte annat är föreskrivet. Vid personval skall sluten omröstning företagas om någon så begär. Vill minst tio röstberättigade kongressdeltagare í annan fråga ha sluten omröstning skall sådan verkställas.

3 mom. Kongressbeslut fattas med enkel majoritet om inte annat är föreskrivet. Om vid omröstning lika röstetal uppstår har mötesordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning sker avgörande genom lottning.

4 mom. Omröstning skall föregås av fullmaktsgranskning.

 

 

7 §. Motioner till Kongressen

 

1 mom. Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem eller organisation, som är medlem. Motion till kongressen skall inlämnas skriftligen och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

 

 

2 mom. Motion och styrelsens yttrande däröver skall sändas till medlemmarna tillsammans med övriga kongresshandlingar, om så ske kan. Kommer motionen in till styrelsen efter det att kallelse utfärdats skall den och yttrandet däröver framläggas vid Kongressen.

 

 

8 §. Nationella avdelningar

 

Medlemskap i NKMR kan erhållas oberoende av nationalitet eller bosättningsort.

I styrelsen för NKMR bör om möjligt finnas representanter från alla de nordiska länderna.

 

 

 

 

9 §. Styrelse

 

1 mom. Styrelsen för NKMR består av ordförande, vice ordförande, förste sekreterare, andre sekreterare, kassör och 2-7 andra ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av kongressen/årsmötet i NKMR för ett år i taget bland medlemmar som föreslagits av valberedningen eller av enskild medlem eller av organisation med medlemskap i NKMR eller av kongressen. För ordinarie ledamot väljs högst tre suppleanter. Kongressen skall bestämma i vilken ordning suppleanterna skall träda in för frånvarande ledamöter

 

 

2 mom. Styrelsen är beslutför när röstberättigade motsvarande minst hälften av styrelsen är närvarande.

3 mom. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst. Gäller omröstningen personval sker dock avgörandet genom lottning.

4 mom. Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott.

5 mom. Styrelsen leder Kommitténs löpande verksamhet och är, då Kongressen inte är samlad, NKMR:s högsta beslutande organ. Styrelsen skall genom särskild arbetsordning uppdra åt arbetsutskottet att leda föreningens praktiska verksamhet.

6 mom. NKMR:s styrelse har sitt säte där ordföranden är bosatt och sammankallas då ordföranden bestämmer eller då fem ledamöter påkallar det.

 

 

10 §. Förvaltningen av NKMR:s ekonomi

 

Förvaltningen av NKMR:s medel handhaves rent praktiskt av kassören. Vid större utgifter bör kassören rådgöra med ordföranden och vid mycket stora utgifter med hela styrelsen. Synnerligen stora utgifter bör underställas kongressen innan beslut fattas om utgiften.

 

 

 

 

11 §. Valberedning

 

Styrelse- och revisorsval skall förberedas av en valberedning om fyra personer, utsedda av kongressen för ett år åt gången. Valberedningen avger sitt förslag så att det kan delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

 

 

 

 

12 §. Revisor

Kongressen utser en revisor och en suppleant för denne.

 

 

13 §. Firmateckning

Kommitténs firma tecknas av ordföranden i NKMR.

 

 

14 §. Förvaltning och revision

 

1 mom. NKMR:s verksamhetsår omfattar tiden 1 juli -30 juni. NKMR:s räkenskapsår omfattar kalenderår.

 

 

2 mom. Kommitténs räkenskaper och bokslut skall senast den 15 mars varje år lämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall inom tre veckor därefter avge revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

 

 

15 §. Stadgeändring.

 

Ändring av NKMR:s stadgar sker genom majoritetsbeslut på kongressen. Ändrings-förslaget skall ha kommit medlemmarna tillhanda senast i samband med kallelsen till årsmötet.

 

 

 

 

16 §. Kommitténs upplösning

1 mom. Upplösning av NKMR kan beslutas av två kongresser i följd med fyra femtedels majoritet.

2 mom. Upplöses Kommittén skall dess tillgångar överlämnas till organisation som i fråga om ändamål och verksamhet är så lik Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter som möjligt.

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter