NKMR firar internationella familjedagen, den 15 maj 2010

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2010

 

 

 


FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag varje år för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen. Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - såväl barn som vuxen. Vi vill därför göra medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna - och världen i övrigt - medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet för varje enskild individ och för våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt välbefinnande.

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" statspedagoger och vårdare, samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. Den 2 maj 2007 skickade 23 advokater och jurister, inkl. ett hyresråd tillika fd kammarrättsråd och en fd åklagare en skrivelse till Sveriges Justitiekansler, Göran Lambertz, pga att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Rättssäkerheten för barn och deras föräldrar och anhöriga är helt satt ur spel i tvångsomhändertagandemål, där även förtäckta adoptioner förekommer. Att allt inte står rätt till med familjernas mänskliga rättigheter i Sverige bekräftas av fd lagman och hovrättsråd, docent Brita Sundberg-Weitman, i sin bok Sverige och rättsstaten på 2000-talet, där hon har granskat 169 JO-anmälningar.

Sedan mitten av 1950-talet har Sverige haft hundratals uppmärksammade tvångsomhändertagandemål, t ex fallet Blomqvist i Vetlanda, Alexander Aminoff, Olsson i Gunnared, Daniel Sigström, Oskarshamnsfallet, Oskarshamnsfallet 2, Götenefallet, Örnsköldsviksfallet, m fl, m fl. Metoderna för tvångsomhändertagandena har - trots åtskilliga fällande domar i Europadomstolen - blivit mer och mer brutala. Ett fall av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering som för närvarande refereras runtom i världen är Gotlandsfallet, där lille Domenic Johansson hämtades från ett Turkiskt flygplan den 25 juni 2009, den dag som han och hans föräldrar skulle lämna Sverige för att bosätta sig i moderns hemland, Indien.

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat “barnets bästa”. Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har signerat FN:s Deklaration av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Artikel 12 i FN Deklarationen garanterar alla och envar rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sveriges regering har signerat och ratificerat den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Konventionens artikel 8 garanterar envar rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv. Sverige, Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg för kränkning av barns och deras familjers Artikel 8 rättigheter, just pga. tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn.

Den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inkorporerades i gällande svensk lag den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219. Konventionen finns sedermera publicerad i den svenska lagboken - dock utan Preambulen, som förklarar vilka målsättningar som Konventionens skapare hoppas uppnå.

Trots det faktum att såväl Sverige som Norge och Finland har blivit dömda i Europadomstolen på grund av tvångsomhändertagandefall, och trots att den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna numera är gällande rätt i våra nordiska länder, fortsätter tvångsomhändertagandena/tvangsfjernelserna att öka i antal.

Den senaste i raden av internationella konventioner som har signerats och ratificerats av våra nordiska länder är FN:s Barnkonvention. Också denna konvention, Artikel 16, garanterar barnen rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv.

Sveriges regering har inlett arbetet på "En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". NKMR finns bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete. NKMR har tagit upp onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn, den bristande rättssäkerheten i förvaltningsdomstolarna samt det stora slöseriet med skattebetalarnas pengar på dagordningen.
 NKMR finns omnämnd i Regeringens skrivelse 2005/2006:95, sid 212 enligt följande:

"Slutligen bör nämnas i anslutning till rätten till privatliv att ett par enskilda organisationer har kommit in med yttranden som rör familjelivet.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har framfört att de anser att tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar är skadliga för barn samt att kunskaperna inom socialtjänsten behöver stärkas. Organisationen har även pekat på de berättelser om missförhållanden vid behandlingshem som fram förts i TV i december 2005."

NKMR var inbjuden att medverka vid konferensen den 7 februari 2008 i Rosenbad angående genomförandet av "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009".
Vi emotser konkreta åtgärder för skydd av och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige - och de övriga nordiska länderna.

År 2006 bildade ett stort antal fd fosterbarn, som var tvångsomhändertagna och placerade långt ifrån sina nära och kära och som därigenom blev berövade sin grundläggande mänskliga rättighet till privat- och familjeliv, organisationen Stulen Barndom. De inledde en skadeståndsprocess med anledning av den misshandel - såväl fysisk som psykisk och även sexuell - samt den vanvård, kärlekslöshet och barnslaveri som de utsattes för under sina barndomsår från 1940-talet fram till modern tid.
Eftersom de inte fick gehör för sin talan i Sverige skickade Stulen Barn ett klagomål i Europadomstolen i Strasbourg som inte förklarade klagomålet admissibelt, dvs de fick inte prövningstillstånd.

Den 14 januari 2010 presenterade regeringens särskilda utredare, Göran Johansson, sin andra "Delbetänkande om vanvård i den sociala barnavården under 1900-talet". Utredningen visade att huvudparten av barnen tvångsplacerades i miljöer och förhållanden som var betydligt sämre än de biologiska hemmen som de sociala myndighetspersonerna hävdade att de skulle rädda dem ifrån.

Likväl fortsätter tvångsomhändertagandena och fosterhemsplaceringarna i oförminskad takt och de blir allt brutalare. Våra moderna s k välfärdssamhällen visar ett totalt förakt för barnens och deras familjers rätt till privat- och familjeliv som garanteras i samtliga ovan uppräknade internationella konventioner gällande de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna.

 
Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

 

International Family Day

Familjedagsfirande i Kungsträdgården den 16 maj

Familjefest i Kungsträdgården
Av David Högfeldt


Familjens roll större i Europa
Av Henrik Stenbäck


Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism
Av Michael Ericson


Forakt for familiene
Av Marianne Haslev Skånland


Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö


Barn foreldres eiendom
Av Tor Langbach


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister


Tillbaka till Huvudsidan