NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 2019

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2019

 
2019 markerar 25 års jubileum för FN:s Internationella Familjeår och idag är Internationella Familjedagen.
FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen.
FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - våra nordiska samhällen ej undantagna.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

Årets tema är "Familjer och klimataktion: Fokus på SDG13".
NKMR vill därför påminna om att Familjen är samhällets grundsten. Utan välfungerande familjer blir samhället kaotiskt.
Våra nordiska samhällen är levande bekräftelser för påståendet.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

  

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 12, stadgar:

"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp."

 

    FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 12, stadgar:

 

"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp."

 


    Den Internationella Konventionen om civila och politiska rättigheter, Artikel 23, fastslår:

 

"Familjen är den naturliga och grundläggande gruppenheten i samhället och har rätt till skydd av samhället och staten".

Likväl utsätter våra nordiska s k välfärdssamhällen familjerna dagligen för olika godtyckliga ingripanden och övergrepp, som skadar såväl nuvarande som framtida individer, och i förlängningen våra samhällen.

 

Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner FAMILJENS betydelse och värde för varje individ - såväl barn som vuxen. Vi vill därför göra medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna - och världen i övrigt - medvetna om det faktum att Internationella Familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.

Syftet med Internationella Familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet för varje enskild individ och för våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt välbefinnande.

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" statspedagoger och vårdare, samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.

Ytterligare ett problem utgörs av de stora rättsövergrepp som begås av de sociala myndigheternas / barnevernets personals benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. Myndighetspersonerna förstärker rättsövergreppen och skadar de berörda barnen, deras familjer och släktingar genom långtgående umgängesrestriktioner och / eller kontaktförbud som saknar saklig grund. Barns rätt till sina mor- och farföräldrar och andra familjemedlemmar och mor- och farföräldrar och andra familjemedlemmar rätt till contact med sina släktingbarn nonchaleras av myndigheterna.

Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat "barnets bästa". Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till, och omtanke om, barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

Den 20 november 2015, Internationella barndagen, publicerade EUs byrå för grundläggande rättigheter (FRA), Europarådet och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, en Handbook on European law gällande barnets rättigheter, inklusive rätten till sin familj.

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR


Tillbaka till NKMR 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter