International Conference in Slovakia

 

 

 


30 ročné jubileum platnosti Dohovoru OSN o právach detí
30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child

International Conference on

Child removal proceedings in the Council of Europe Member States and Related Human Rights Issues

Bratislava, Slovakia

25 - 27 November 2019


    Laureate Award Slovakia

 

 

 

Läs mer...

FN:s BARNKONVENTION 30 ÅR

 

  

  BARNKONVENTIONEN 30 ÅR.
   VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  På 30 årsdagen av Barnkonventionen, 20 november 1989 - 20 november 2019, vill NKMR påminna om vikten av att ta hand om våra barn, med särskild uppmärksamhet på deras välbefinnande genom rätten till privat- och familjeliv och goda uppväxtvillkor. Det finns en stor inflation av mänskliga rättigheter, vilket gör det viktigt att komma ihåg vad barns rättigheter täcker.

Läs mer...

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag 2018

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag - 10 december 2018

70 år av Mänskliga Rättigheter - 1948 - 2018.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 70 år!

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FNs Deklaration fyller således 70 år idag.
Eleanor Roosevelt
pdfNKMR firar de mänskliga rättigheternas dag - 2018

Till Minne av Nancy Schaefer

 

Till Minne


Senator Nancy Schaefer, 1937 - 2010

Idag, för åtta år sedan, mördade några fega människohandlare NKMR:s vän, fd Georgia State Senator Nancy Schaefer och hennes make, Bruce Schaefer.
Brottslingarna försöker att dölja sitt brott genom att påstå att Bruce Schaefer mördade sin hustru och sedan begick självmord.
Men, vi som känner till Nancy Schaefers och hennes makes gärningar, vet att mördarna finns att söka utanför familjen Schaefer.
Sedan igår, den 25 mars, hålls minnesceremonier och "Rallies" runtom i USA för att hedra Nancy Schaefer.
NKMR hedrar vår vän, fd Georgia State Senator Nancy Schaefer och hennes make, Bruce Schaefer.
Läs gärna: pdfNKMR:s Livstidsutmärkelse 2017

Fortsatt kamp mot LVU

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar välkomna till 2018!

Ett Nytt År i kampen för skydd
av barns och deras familjers rättigheter
mot onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar!

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag 2017

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas dag - 10 december 2017

69 år av Mänskliga Rättigheter - 1948 - 2017.

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheternafyller 69 år!

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna.
FNs Deklaration fyller således 69 år idag.

Eleanor Roosevelt
Fru Eleanor Roosevelt med den universella Deklarationen om mänskliga rättigheter.

FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

pdfNKMR firar de mänskliga rättigheternas dag, 2017

NKMR firar Internationella Barndagen 2017

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA BARNDAGEN
den 20 november 2017 

 

 


FN: s universella barndag grundades 1954 och firas den 20 november varje år för att främja internationell gemenskap, medvetenhet bland barn över hela världen och förbättra barnens välfärd.

 

Den 20 november är ett viktigt datum eftersom det är datumet 1959 då FN:s generalförsamling antog förklaringen om barnets rättigheter. Den 20 november 1989 var också datumet då FN: s generalförsamling antog Konventionen om barnets rättigheter.


Sverige, Danmark, Norge och Finland har signerat och ratificerat FN:s Barnkonvention. Men trots de högtidliga muntliga och skriftliga erkännanden fortsätter sociala myndighetspersoner i samtliga våra nordiska länder att kränka barns mänskliga rättigheter genom att tvångsomhänderta barnen och tvinga dem att bo hos vilt främmande människor, oftast utan någon kontakt alls med föräldrar, syskon eller andra släktingar, även i fall då ingen saklig grund för sådana ingripanden är förhanden.
Därigenom traumatiserar de sociala myndigheterna i våra nordiska länder flera tiotusental barn och deras familjer varje år.

Det är totalt rättsstridigt att ge barn rättigheter, samtidigt som man fråntar dem sina grundläggande mänskliga rättighet till privat och familjeliv som garanteras i FN:s Deklaration angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

 

NKMR firar Internationella Familjedagen 2017

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2017 

 

2017 markerar 23 års jubileum för FN:s Internationella Familje År och idag är Internationella Familjedagen.
FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

Årets tema är "Familjer, utbildning och välbefinnande".
NKMR vill därför påminna om att familjen är den första platsen där utbildning ges och relationer skapas.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

  

"Familjen är den naturliga och grundläggande gruppenheten i samhället och har rätt till skydd av samhället och staten".
Artikel 23, Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.

pdfNKMR firar Internationella Familjedagen - 2017

NKMR firar MR dagen 2016

NKMR firar de Mänskliga Rättigheternas Dag - 10 december 2016
1948 - 2016.

 

 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 68 år!


Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 68 år idag. FN Deklarationen utgör en universell måttstock beträffande skydd och försvar för mänskliga rättigheter.

Temat för De mänskliga rättigheternas dag 2016, är "Stå upp för någons rättigheter idag" Stand up for someone's rights today.

UN High Commissioner message - Human Rights Day 2016

 
De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en oavsett, etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning. Deklarationen slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.


Varje år, överallt i världen, firas den 10 december som "De mänskliga rättigheternas dag" (Human Rights Day) till minne av tillkomsten av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer...

NKMR firar Internationella Familjedagen 2016

NKMR FIRAR

INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2016 

2016 markerar 22 års jubileum för FN:s Internationella Familje År och idag är
Internationella Familjedagen.

FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen.
Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

 

 

pdfNKMR firar Internationella Familjedagen - 2016

 

Petition nr 2434/2014 - Hearing in European Parliament

Petition nr 2434/2014 - Hearing in European Parliament, PETI Committee

The Petition No. 2434/2014 has been scheduled to be heard at the meeting of the Committee on Petitions which will take place on 19.04.2016 in Brussels. 
The presentation will be heard at around 9:30 AM.

A delegation of signataries will defend our Petition at the hearing in the PETI Committee.

We are pleased to invite you to follow the Committee proceedings as a webcast via European Parliament streaming over the following link:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI, either live, or deferred as of the following day

Please see the Communication to Members of the PETI, from the European Commission regarding our petition.

pdfEuropean Parliament - Petition No. 2434-2014 - Commission statement


pdf Memorial - Petition No. 2434/2014

pdfEuropean Court of Justice Judgment Case C-435/06

pdfPETI Agenda 18-19 April 2016-final

pdfPresentation - PETI - Brussels - 2016-04-19

pptPETI - Brussels - 19 April 2016

For more information, please see:

Petition nr 2434/2014 - Admissible

 

Internationella Kvinnodagen 2016


Regeringsformen 1 kap 9

På Internationella Kvinnodagen vill NKMR hylla alla kvinnor / mödrar som har blivit utsatta for grova övergrepp av sociala myndighetspersoner, personal i förvaltningsdomstolar och / eller dito i de allmänna domstolarna, som har berövat dem deras älskade barn genom tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering eller vårdnadsöverflyttning.


Bestämmelserna i Sveriges Grundlag, Regeringsformen 1 kap 9 § är klara och tydliga:
"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet".


Likväl begår angiven personal grova brott mot otaliga svenska kvinnor, dagligen.

NKMR firar Internationella Familjedagen - 2002

NKMR FIRAR INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN
den 15 maj 2002


I hela världen firas den 15 maj som internationella familjedagen. Eftersom Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - barn som vuxen, vill vi göra såväl medborgarna i Sverige och de övriga nordiska länderna som världen i övrigt medvetna om det faktum att internationella familjedagen förbigås med tystnad av de styrande i våra länder.

 

Syftet med internationella familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av familjelivet i våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig roll i våra liv och påverkar oss på så många olika sätt - även vad gäller vår hälsa och vårt välbefinnande.

 

Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de så-kallade välfärdsstaterna i Skandinavien.

 

Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" vårdare samt den höga skilsmässostatistiken.

 

Ytterligare ett stort problem utgörs av de sociala myndigheternas benägenhet att tvångsomhändertaga barn och placera dem i fosterhem bland vilt främmande människor och långt från deras nära och kära. Allt detta görs under devisen “barnets bästa”.

 

Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller förlorad barndom kan aldrig återfås.

 

Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet dvs kärlek till och omtanke om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen som inte får ekonomiskt stöd i Sverige.

 

*********

 

Sveriges regering har nyligen publicerat "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" (Regeringens Skrivelse 2001/02:83). I Bilaga 3 finns uppräknade vilka aktörer som har beretts möjlighet att delta i eller lämna synpunkter på arbetet.
NKMR finns inte bland de organisationer som den svenska regeringen har inbjudit att delta i detta arbete, vilket är betecknande för det svenska systemets motvilja mot konkreta åtgärder för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Sverige.

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

 

Familjens roll större i Europa

 

Svensk familjepolitik på väg mot totalitarism

 

Forakt for familiene

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter
önskar
God Jul och Gott Nytt År

 

Socialens Jul

 

 

I vår moderna värld. Tänk om...?

Vi i NKMR beklagar det lidande och de ödelagda liv som alla onödigt tvångsomhändertagna barn och deras familjer har utsatts för och fortfarande blir utsatta för.

Julen är en familjehögtid.


Likväl förvägrar de anställda och politikerna inom de sociala myndigheterna / barnevernet umgänge mellan tvångsomhändertagna barn och deras familjer under denna högtid.

 

 

Läs mer...

NKMR firar de mänskliga rättigheternas dag - 2012

 

De mänskliga rättigheternas dag, 10 december 2012

 

1948 - 2010. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 64 år!

Det är vår plikt att tillse att dessa rättigheter är en levande verklighet - att de är kända, förstådda och åtnjutas av alla, överallt. Det är ofta de som är i störst behov av skydd för sina mänskliga rättigheter, som också behöver bli upplysta om att Deklarationen existerar - och att den finns för dem. FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon
(It is our duty to ensure that these rights are a living reality - that they are known, understood and enjoyed by everyone, everywhere. It is often those who most need their human rights protected, who also need to be informed that the Declaration exists - and that it exists for them. Secretary-General Ban Ki-moon)

 

 

Den 10 december 1948 antog FNs Generalförsamling den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna också kallad FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. FNs Deklaration fyller således 64 år idag.

 

Läs mer...

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter