Kallelse till Årsmöte & Symposium 2000

 

 

 • KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

   

  Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 17 juni 2000 klockan 9.00 och omedelbart efter årsmötet följande symposium (se bifogat program för symposiet).

  Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

   

  9.00 Årsmöte

  NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

  Val av mötesordförande.

  Val av protokollförare för årsmötet.

  Val av justeringsmän för årsmötet.

  Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

  Fastställande av dagordning.

  NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juli 1999 - juni 2000.

  Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 1999

  Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

  Fastställande av medlemsavgifter.

  Val av styrelse för verksamhetsåret 1 juli 2000 - 30 juni 2001

  .

  Förslag föreligger enligt nedanstående:

  Ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

  Vice ordförande professor Marianne Haslev Skånland, Norge (omval)

  2:e vice ordförande antropolog Peter Klevius, Finland (omval)

  Kassör jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Sverige (omval)

  Sekreterare teol. cand. Olav Okkels Danmark (omval)

  Sekreterare journalist Eva Granheim, Norge (nyval)

  Suppleant advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

  Val av revisor och revisorssuppleant

  Förslag föreligger enligt nedanstående:

  Revisor f d riksdagsledamoten Rune Torwald, Sverige (omval)

  Revisorssuppleant Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

  Val av valberedning

  Förslag föreligger att styrelsen utgör valberedning

  Frågan om plats för nästa årsmöte.

  Övriga frågor.

  Årsmötet avslutas.

   

  9.30 - 9.45 Paus

   

  Till årsmötet klockan 9.00 - 9.30 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

  Till det därefter följande symposiet. som börjar klockan 9.45, är både medlemmar och icke medlemmar hjärtligt välkomna. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

   

  De medlemmar. som ännu ej betalat årsavgiften för år 2000, ombedes göra detta snarast. Vi bifogar inbetalningskort. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 1999. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

   

  Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

   

  VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!


  Kallelse till NKMR:s symposium

  Revisionsberättelse

  Verksamhetsberättelse

  Årsmötesprotokoll

  Föredrag - Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige

  Förtäckta adoptioner - Två fall

  K & T v. Finland

  Tillbaka till Huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter