Siv Westerbergs JO-anmälan mot socialvårdstjänstemän och tjänstemän vid länstryelses sociala enhet

Siv Westerbergs JO-anmälan

 

 

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företräidesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av läkare eller på sjukvårdsinrättningar.

Juridisk service i tvister med Försäkringskassan.

Skadeståndsärenden.

Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten.

Invandrarrätt.

LAGA ARVODEN

 

Riksdagens Ombudsman

JO

Box 16 326

103 26 Stockholm

 

 

JO-anmälan mot socialvårdstjänstemän och tjänstemän vid länsstyrelses sociala enhet.

 

Jag bifogar kopia av en tidningsartikel ur Borås Tidning av den 27 juni 2002 beträffande grava missförhållanden på ett behandlingshem för barn.

 

Jag hemställer att JO granskar fallet och att JO föranstaltar om åtal för tjänstefel mot de tjänstemän vid socialförvaltningar och länsstyrelsernas sociala enhet som bär ansvaret för att barn placeras i så olämpliga miljöer.

 

Jag emotser skriftlig bekräftelse på att JO har emottagit min anmälan och besked om diarienummer och rubrik under vilken min anmälan diarieförts.

 

Äspered den 28 juni 2002

 

 

Siv Westerberg

Jur. kand., med.lic.

 

 

Bilaga: Artikel i Borås Tidning

 

Tillbaka till Justitieombudsmnnen