Skiljaktig mening i LVU-dom

Skiljaktig mening i en LVU-dom

 

 

 

 

 

 

 


Nedan följer en skiljaktig mening avgiven av en klarsynt nämndeman som besitter både integritet och civilkurage.

En liten bakgrundsteckning:

Fadern i målet är FN-flykting. Han flydde från krig i sitt hemland och fick en fristad i Sverige. Fadern är en mycket kunnig person, som vet vilka rättigheter han har. Han fick en chock när han kom i socialtjänstens blickfång. Fadern uttalar sig enligt följande: "Jag flydde från ett helvete i mitt hemland, för att hamna i ett ännu värre helvete i Sverige. De har tagit min son."

I tron att de rättigheter som han känner till är allmängiltiga, tog fadern kontakt med en riksdagsman och klagade på den behandling som han och hans familj hade blivit utsatta för av socialtjänsten. Riksdagsmannen rekommenderade honom att ta kontakt med en jurist i Göteborg som han kunde begära förordnad som offentligt biträde i målet.

I tre efter varandra följande beslut har lagmannen i länsrätten vägrat att förordna faderns ombud som offentligt biträde - med påstående om det långa avståndet mellan orterna. Redan vid första beslutet förordnade lagmannen i länsrätten ett annat biträde men fadern har vägrat att ens prata med denne. Eftersom fadern inte kunde betala sitt ombud att företa resan och föra hans talan vid den muntliga förhandlingen och han har vägrat det offentliga biträdet att yttra sig i saken har fadern fått föra sin egen talan.

Det skall noteras att det är samma domare dvs lagmannen som meddelade domen om LVU-omhändertagande för pojken.

Länsrätten har således medverkat till att ett justitiemord har begåtts. Det här fallet är dock inte unikt.

 

 

 

 

 

Skiljaktig mening.

 

Nämndemannen BLV är skiljaktig och anför följande.

 

Pojken har av skolpersonal beskrivits som duktig och ambitiös men med svårigheter att skilja mellan rätt och fel samt att lyssna och hantera tillsägelser. Han har i skolan uppvisat oro och koncentrationssvårigheter och har vid flera tillfällen berättat för personer i sin omgivning att han utsätts för misshandel av fadern. Det har dock inte visats att någon misshandel ägt rum. Vad vittnet uppgivit rörande faderns miss­handel av sonen medför, med hänsyn till den ovänskap som råder mellan vittnet och fadern, ingen annan bedömning. Fadern och hans hustru har begränsade ekonomiska till­gångar och uppbär försörjningsstöd. Pojken är nu placerad i ett familjehem som synes vara välbeställt. Med hänsyn till vad som sålunda framkommit om de skilda ekonomiska förhållandena behöver pojkens önskan om att få kvarstanna i familjehemmet inte i sig betyda att förhållandena hos fadern är sådana att ett boende hos fadern inte är förenligt med pojkens bästa. Fadern har flera gånger bett socialnämnden om ekonomisk hjälp för att pojken skall kunna få sådana saker som tillhör det normala för en pojke i hans ålder, till exempel cykel och mobiltelefon. Han har inte fått någon hjälp av socialnämnden. Socialnämnden har därvid inte uppfyllt sin skyldighet att hjälpa fadern i hans föräldraskap. Det har i målet framkommit att pojken har en viss rädsla för fadern och att vissa brister i förälderns omsorg om sonen föreligger. Med hänsyn till föreliggande kulturella skillnader och då faderns hustru synes ha en viss stabiliserande funktion i hemmet, finner jag att någon påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas om han vistas i hemmet inte föreligger. Det förhållandet att vissa anmärkningar kan riktas mot för­hållandena i faderns hem innebär således, enligt min mening, inte att det kan anses ha visats att pojkens hälsa eller utveckling löper en påtaglig risk att skadas på grund därav. Förutsättningar för att bereda pojken vård med stöd av 2 § LVU föreligger därmed inte. Nämndens ansökan skall därför avslås. - I övrigt är jag ense med majoriteten.

 

 

 

Ruby Harrold-Claessons brev till nämndemannen pga hans skiljaktiga mening

 

Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?

Av Brita Sundberg-Weitman

 

Domare polisanmäls för tjänstefel

Nyhetsnotis i Oskarshamns-Tidningen

 

Domarkåren förbjuder effektivt försvar
Av Max Scharnberg

 

 

Tillbaka till Artikelindex