NYHETER 1998-02-17

 

Chefen för familjehemsverksamheten på Hisingen i Göteborg har ekonomiska intressen i företag som anlitas av Göteborgs kommun.

 

Chefen för familjehemsverksamheten i stadsdelen Biskopsgården* på Hisingen, Lars Lilled, har egna ekonomiska intressen i ett företag som förmedlar fosterhem.

 

Företaget, Familjehemscenter AB, sysslar med familjehemsplaceringar för barn och har vid ett antal tillfällen anlitas av Göteborgs kommun. Detta avslöjande har gjorts av redaktionen för TV-programmet Striptease i TV 2. I TV-reportaget framträdde stadschefen vid SDN-Biskopsgården som bekräftade uppgifterna kring Lars Lilleds verksamhet.

 

Lars Lilled är sektionschef för den s. k. familjehemsverksamheten för stadsdelarna på Hisingen. Familjehemsverksamheten ombesörjer fosterhemsplaceringar av tvångsomhändertagna och s k frivilligt omhändertagna barn.

Misstänkta brott
Sektionschefen för den kommunala verksamheten som placerar tvångsomhändertagna barn i fosterhem driver alltså en egen förmedlingsverksamhet med fosterhem och anvisar barn som skall utplaceras till den egna förmedlingen. Situationen är således grovt jävig. Det torde föreligga brott mot förordningen om offentlig upphandling, brott mot 31 § Socialtjänstlagen som förbjuder verksamheter som innebär förmedling av fosterbarn samt tjänstefel.

 

Lars Lilled köpte aktierna i företaget Familjehemscenter AB 1995 och fram till början av 1997 satt han i dess styrelse. Han överlämnade sina aktier i företaget till sin fru, Helen Lilled, också socialarbetare på samma socialkontor i Biskopsgården, i samband med att Göran Pregmark, den nytillträdande chefen, rådde honom att släppa sitt ägande. Att aktierna stannade kvar i Lilleds familj hade inte Pregmark en aning om.

 

För närvarande utreder stadsrevisionen huruvida affären med de aktuella placeringarna av de tvångsomhändertagna barnen till Lars Lilleds företag gått rätt till.

Ekonomi
Av Striptease-reportaget framgår att Familjehemscenter AB har anlitats för att placera minst tre tvångsomhändertagna barn från Hisingen i familjehem. En tolv år gammal flicka placerades under år 1996 på ett avstånd av 500 km från sin mor som bor i Göteborg. Undersökningen visar att modern begärde att flickan skulle placeras inom besöksavstånd. Detta var omöjligt enligt socialarbetarna i Biskopsgården eftersom det inte fanns några lämpliga fosterhem i Göteborgstrakten. Socialkontoret annonserade inte efter något fosterhem i närheten av Göteborg. Endast ett familjehem - Lars Lilleds Familjehemscenter AB - till en kostnad av 850 kr + 25 % moms per dag, dvs 31 875 kr/mån eller 387 812 kr/år, fanns på listan för placering av den tolvåriga flickan.

 

Striptease-reportaget förtäljer också att en tredjedel av pengarna går till familjehemmet där flickan vårdas. Resterande tvåtredjedelar går till förmedlingsföretaget -Familjehemscenter AB, där Lars Lilled är delägare.

Utbildning
Enligt en artikel i Göteborgs Posten den 13 februari 1998 har Lars Lilled "inte någon fullständig högskoleexamen men det hindrade inte socialkontorets chef Britt-Marie Wallenius från att anställa honom."
I samma artikel kan vi läsa ett uttalande av Wallenius där hon säger: "Jag anställde honom eftersom jag kände honom och visste att han var mycket driftig." Det skall noteras att både Regeringsformen (RF 11:9) och Lagen om Offentlig Anställning (LOA 4:3) föreskriver att vid tillsättning av tjänster inom den offentliga sektorn avseende skall fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Stadsdelschefens agerande
Stadsdelschefen Göran Pregmark fick reda på sektionschefens, Lars Lilled, ekonomiska intressen i Familjehemscenter AB redan för drygt ett år sedan. Pregmarks enda åtgärd var att ta ett samtal med sin underordnade, Lilled, angående aktieinnehav i det aktuella företaget, men därutöver erkände Pregmark att han gjorde inget.

Radioprogrammet "Göteborg Direkt" i P4 har i dag (den 17/2) rapporterat att Lars Lilled är avstängd från sin tjänst som sektionschef under tiden som utredningen om jäv pågår.

NKMR har begärt att åklagaren i Göteborg skall inleda en förundersökning i fallet. NKMR's brev till åklagaren följer.

 

 

* Familjehemsverksamheten i stadsdelen Biskopsgården på Hisingen ansvarade för förmedlingen av fosterhemmet för Liz Edners dotter, Anne Edner. Den ansvariga familjehemssekreteraren är direkt underställd Lars Lilled.

 

The Edner Case

 

Socialsekreterarna idkar handel med andras barn
Av Sven-Erik Berg

 

Fosterbarn som god butik
Av Siv Westerberg

 

Nedan följer NKMR's brev till Åklagaren.

 


*****************

 


Åklagarmyndigheten i Göteborg
Box 2565
403 17 Göteborg
Fax: 031/701 73 16

 

 

Anmälan om misstänkt tjänstefel.

Vi har sett Striptease-programmet i TV2 den 11 februari 1998 om ekonomiska transaktioner kring fosterhemsplaceringar.

I programmet skildras hur en socialvårdstjänsteman på Hisingen i Göteborg vid namn Lars Lilled placerar tvångsomhändertagna barn i fosterhem som förmedlas av ett aktiebolag som socialvårdstjänstemannen och hans hustru har ekonomiska intressen i.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter arbetar mot onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

I svensk socialtjänstlag finns i 31 § ett förbud mot verksamhet som innebär förmedling av fosterbarn. I 75 § socialtjänstlagen finns straffbestämmelser för den som bryter mot denna bestämmelse.

Enligt TV-programmet försvarar sig vederbörande socialvårdstjänsteman med att de icke förmedlar fosterbarn utan förmedlar fosterhem till tvångsomhändertagna barn. Emellertid finns ju i varje förmedlingsverksamhet en köpare och en säljare och vi menar att det är en total feltolkning av lagen att det skulle vara tillåtet att mot ekonomisk ersättning till enskilda personer eller organisationer förmedla fosterhem. En förmedling inneär ju att barnet förmedlas till fosterhemmet. Varje förmedling bygger på två parter och vi menar att den här verksamheten är i lag förbjuden. Den som bryter mot detta bör åtalas och straffas enligt 75 § Socialtjänstlagen.

Av programmet framgick ju vidare att Lars Lilled placerat barn som han kom i kontakt med i sin tjänst som socialvårdstjänsteman i fosterhem där han hade ett eget ekonomiskt intresse av att barnet blev placerat i just det fosterhemmet eller förmedlat av just det aktiebolaget. Vi misstänker att detta utgör ett tjänstefel.

Det hemställes att förundersökning inledes mot Lars Lilled och att allmänt åtal väckes mot honom.

Göteborg den 12 februari 1998.

 

Ruby Harrold-Claesson                                  Siv Westerberg
Jur. kand.                                                      Jur. kand.
, med. lic
Ordförande i NKMR                                      Styrelseledamot i NKMR

 

*******************

 


Tidningen Arbetet Nyheterna den 13 februari 1998 berättade om NKMR's anmälan av Lars Lilled till åklagaren i sin artikel om Familjehemscenter och dess förmedlingsverksamhet.

Fortsättning följer.

Tillbaka

Powered by AIS