Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning.


NKMR skall verka för att:

* vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet,

* stärka respekten för de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna, med utgångspunkt i::

1 - Den Universella (FN:s) Deklaration om de mänskliga rättigheterna,
2 - Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,
3 - FN:s Barnkonvention


* när styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter

* tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv

* genom opinionsbildning motverka onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn dvs. onödiga ingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv.

 

1871 inledde regeringarna i de nordiska länderna ett lagstiftningssamarbete. Målsättningen var att uppnå uniform lagstiftning i Norden. Lagstiftningssamarbetet fortsätter än i dag. Inom familjerätten, och särskilt inom det sociala området finns en stor likformighet vad gäller lagarna, institutionerna och lagtillämpning.

Presentation av verksamhetsområdet

I Sverige, och i Norden i övrigt, har välfärdsstaten medfört att de sociala myndigheterna med tillämpning av LVU - lag om vård av unga - tagit tusentals barn från deras bra och kärleksfulla föräldrar och placerat dem i främmande miljöer hos fosterföräldrar - mestadels undermåliga - vars enda syfte med att ta fosterbarn är att få del av de höga fosterbarnsarvoden, som numera utbetalas. De familjer, som får sina barn tvångsomhändertagna, är mycket ofta ensamstående, arbetslösa och/eller socialbidragstagare. Utländska familjer är hårt utsatta i detta sammanhang. De sociala myndigheterna drar gärna slutsatsen att dessa människor är inte heller lämpliga som föräldrar. Detta är givetvis en helt felaktig slutsats, eftersom om en människa inte platsar på dagens tuffa arbetsmarknad kan hon ju trots detta vara en mycket god förälder.

I de nordiska länderna, till skillnad från den katolska västerländska civilisationen, visas ytterst liten respekt för familje- och privatliv. Dessa rättigheter garanteras av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och Artikel 8 av den Europeiska Konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Jurister och andra yrkeskategorier som arbetar med fall av tvångsomhändertagande av barn och familjesplittring har reagerat starkt mot orättvisorna och tillkortakommandena hos de nordiska socialbyråkratierna och inlett ett samarbete över gränserna och bildat NKMR.

NKMR bildades i Christiansborg, Köpenhamn, den 30 november 1996.

* NKMR är registrerad som ideell förening.

* Medlemsavgiften är: enskilda 290 kr/år, organisationer 700 kr/år.

* Makar betalar en avgift.Om du gillar vad vi gör ?
Tänk då på att även du kan stödja drabbade genom att hjälpa oss att hjälpa !!