Uppdaterade: 19-11-2019


1. Kommittén

Kommittén får namnet «Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR» (Nordic Committee for Human Rights - NCHR)

NKMR ska vara en politiskt och religiöst oberoende internationell förening.

NKMR ska vara oberoende av alla nationella myndigheter.


2. Kommitténs mandat

Kommittén ska aktivt försöka främja de värden som uttrycks i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
 
Kommittén ska aktivt försöka skydda individer och deras familjer mot intrång i deras grundläggande mänskliga rättigheter, såsom dessa uttrycks i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

 Kommittén ska aktivt sträva efter att öka kunskapen och förståelsen för värderingarna bakom FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och bidra till utvecklingen av dessa i de nordiska samhällena.

Kommittén ska aktivt försöka påverka den sociologiska och rättsliga utvecklingen i de nordiska länderna, så att dessa i största möjliga utsträckning överensstämmer med de värden som uttrycks i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Kommittén ska bestämma om påföljder samt sanktionera kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts av myndigheter i de nordiska länderna


3. Kommitténs arbete

Kommittén ska sträva efter att agera rättvist och ansvarsfullt i alla sina handlingar, men ska inte anses bundna av konventioner av juridisk eller sociologisk karaktär som begränsar kommitténs försök att fullgöra sitt mandat.

Kommittén ska strukturera sina verksamheter i relation till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Kommittén ska också tillämpa FN:s konvention för skydd av barnets rättigheter, i den utsträckning denna konvention inte utgör en begränsning av värdena som uttrycks i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Kommittén ska i sin verksamhet försöka påverka den allmänna opinionen såväl som de lagstiftande myndigheterna i de nordiska länderna. Kommittén ska vara medveten om utvecklingen i de nordiska länderna på den internationella arenan och ska delta i internationella forum i den utsträckning detta är relevant.

Kommittén kan, i den utsträckning som detta anses relevant och lämpligt, rapportera överträdelser till FN:s organ för mänskliga rättigheter, FN:s kommitté för barns rättigheter eller andra internationella myndigheter. Myndigheten att besluta om sådan rapportering ligger enbart hos NKMRs styrelse.

Kommittén kan själv eller genom andra överlämna mål till de nationella domstolarna, Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg eller andra internationella domstolar i den utsträckning kommittén finner detta lämpligt. Denna beslutsrätt ligger ensam hos NKMRs styrelse.

Kommittén kan ge juridiskt och humanitärt stöd till individer och deras familjer i den utsträckning detta anses lämpligt. Sådant stöd ska beslutas av styrelsen och får inte tillhandahållas i sådan utsträckning att det hindrar kommitténs andra verksamheter.


4. Organisation

Kommitténs verksamhet genomförs genom följande organ:

4.1. Kongress

Kongressen är kommitténs högsta myndighet.

Kongressens huvudansvar är att ge anvisningar för styrelsens verksamhet, besluta om någon av dessa stadgar, välja representanter för verkställande kommittén och att se över styrelsens verksamhet.

Kongressen består av två kamrar, storkammaren och verkställande avdelningen.

Den årliga kongressen hålls i slutet av september. Den årliga kongressen äger rum i båda kamrarna två på varandra följande dagar, i Stora kammaren den första dagen och Verkställande avdelningen den andra dagen varefter Storkammaren återupptas.

Styrelsen beslutar tid och plats för kongressen. Alla medlemmar i organisationen ska kallas till kongressen senast 30 dagar i förväg.

Alla medlemmar i NKMR har rätt att lägga fram förslag. Förslag till kongressen måste tas emot av styrelsen senast två veckor före kongressdag.

Förslaget och styrelsens uttalanden om ställda förslag samt andra Kongresdokument ska skickas till medlemmarna innan kongressen.

Extra kongress kan sammankallas på förlag av styrelsens eller verkställande kommitténs beslut. En sådan extraordinär kongress måste också sammankallas om minst 20% av medlemmarna kräver detta dock måste kravet framställas av minst 100 individer. Extraordinär kongress ska hållas senast 30 dagar från det kravet framställts.

Extraordinära kongressen får endast besluta sådana frågor som anges i kallelsen.

Uppkommer andra frågor under kongressen som ej upptagits i dagordningen skall dessa hänvisas till styrelsen för granskning. Trots detta kan en enig kongress fatta konkreta beslut om sådana frågor om inte frågan är av så hög vikt att man måste anta att medlemmarnas representation på kongressen skulle ha varit annorlunda om medlemmarna hade varit medvetna om frångan i förväg.

Varje medlem av NKMR har rätt att vara närvarande, tala och rösta under kongressen.

Alla röster i kongressen är öppna.

Alla beslut i kongressen fattas med vanlig majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


4.1.1. Arbetsordningen under kongressen

Kongressförfaranden. Kongressen öppnar som en storkammare.

• val av mötesordförande för kongressen

 • val av en sekreterare för kongressen

 • välj av två medlemmar för att justera protokollet

• besluta om kongressen har kallats enligt stadgarna

• registrering av ombud

• information om det nuvarande medlemskapet i verkställande avdelningen

Efter detta ska kongressen fatta beslut om

• styrelsens årsredovisning

• de finansiella rapporterna

• revisorernas rapport

• ansvar för styrelsen

• Eventuella frågor som ledamöterna har tagit fram

• Handlingsplan för det kommande året

• Val av revisor

• Val av representanter från storkammaren till verkställande avdelningen

Stora kammaren avbryts för dagen. Verkställande avdelningen förbereds till nästa dag. Följande verksamheter ska hanteras:

• Registrering av närvarande medlemmar

• Val av ordförande

• Fråga om användningen av veto

• Val av NKMRs styrelse

Alla medlemmar i kongressens stora kammare har rätt att närvara under överläggningarna i verkställande avdelningen men de får inte tala eller rösta i verkställande avdelningen. Verkställande avdelningen får, genom omröstning med vanlig majoritet, bevilja förmånen att tala, men inte rösta, i verkställande avdelningen. Verkställande avdelningen avbryts när storkammaren återupptas.

• Ordföranden för verkställande avdelningen informerar storkammaren om valet av styrelseledamöterna

• Ordföranden för verkställande avdelningen informerar storkammaren om alla beslut att använda vetorätten

• Stora kammaren och kongressen är avbruten.

4.2. Stora kammaren

Den årliga kongressen sammankallas av styrelsen. Styrelsens ordförande är också ordförande för kongressen om inte annat beslutas av storkammaren.

Alla medlemmar i NKMR har rätt att vara närvarande i storkammaren och tala och rösta under dess överläggningar. Röstning sker med vanlig majoritet. Vid lika rösttal har kongressordförande utslagsröst.
Alla röster är öppna.

Storkammarens möten ska förstås som och är vanliga, årliga sammankallningar av en civil frivillig förening med motsvarande myndighet som ett sådant möte skulle ha enligt svensk lag, med två, uttryckliga undantag;

• Det är verkställande avdelningen och inte storkammaren som väljer NMKRs styrelse.

• verkställande avdelningen kan, följt av en omröstning med ordinarie majoritet, besluta om veto mot alla beslut som fattats av stora avdelningen.

Vid öppnande av stora kammaren under den årliga kongressen ska ordföranden för verkställande avdelningen informera kongressen om hur många permanenta medlemmar, inklusive styrelseledamöter och ledare för underkommittéer som för närvarande är i verkställande avdelningen.

Storkammaren för den årliga kongressen ska då, bland sina nuvarande medlemmar, välja antalet representanter som ska sitta i verkställande avdelningen så att storkammarens företrädare i verkställande avdelningen utgör inte mindre än en tredjedel av det totala antalet representanter i verkställande kommittén. Om uppdelningen inte stämmer överens, ska antalet representanter från storkammaren tolkas till förmån för storkammaren.

Val av företrädare för verkställande avdelning ska vara den sista punkten vid Storkammarens första dag.

Styrelsen presenterar storavdelningen och sitt förslag till handlingsplan för det kommande året. Storkammaren beslutar om handlingsplanen efter omröstning med vanlig majoritet.

Handlingsplanen är ett rådgivande direktiv för styrelsen i den utsträckning verkställande avdelningen inte gör veto mot detta under dess omedelbara efterföljande session.

4.3. Verkställande avdelning

Verkställande avdelningen består av upp till 30 representanter.

4.3.1. Styrelseledamöter och underkommittéledare i verkställande avdelningen

Ledamöter i NKMRs styrelse är alltid medlemmar i verkställande avdelningen så länge de är medlemmar i styrelsen. Ledare för underkommittéer är också medlemmar i verkställande kommittén så länge de behåller sitt uppdrag.

Totalrepresentation i verkställande avdelningen av styrelseledamöter och ledare för underkommittéer får aldrig överskrida 10. Om antalet representativa som borde ha en plats i verkställande avdelningen överskrider 10, ska antalet företrädare minskas till 10 med lotteri. Ett sådant lotteri ska äga rum efter varje ordinär årlig kongress och beslutar vilka styrelseledamöter och ledare för underkommittéer som är representativa i verkställande avdelningen fram till nästa årliga kongress.

4.3.2. Ständiga ledamöter i verkställande avdelningen

Verkställande avdelningen väljer sådana permanenta representativ som de anser lämpligt genom omröstning med vanlig majoritet. Sådana ledamöter tjänar under en period på fyra år och kan återväljas. Tjänstperioden börjar vid den första ordinarie årliga kongressen efter valet.

Endast personer bosatta i ett av de nordiska länderna kan vara permanenta medlemmar i verkställande avdelningen. Personerna bör företrädesvis ha visat ett engagemang och förståelse för de värden som NKMR ska sträva efter att främja.

Förslag till nya permanenta medlemmar får endast tas upp av en befintlig ledamot i verkställande avdelningen. Förslaget måste stödjas av en skriftlig motivation.

När ett sådant förslag läggs fram måste verkställande avdelningens ordförande tillse att en omröstning hålls inom 30 dagar

Högst tio permanenta ledamöter kan väljas till verkställande avdelningen på en gång. Nya medlemmar får endast väljas i stället för sittande medlemmar efter att deras mandatperiod har löpt ut.

Permanenta ledamöter i verkställande avdelningen får endast avvisas från kammaren innan deras mandatperiod har löpt ut genom en enhällig omröstning från de andra ledamöterna i verkställande avdelningen.

Varje medlem i verkställande avdelningen kan föreslå att avvisa en annan ledamot. Ett sådant förslag måste åtföljas av en kort motivation. Den berörda medlemmen ska alltid tillåtas att bestrida de anklagelser som framförts med förslaget, men det ska inte bli en rättslig process. Ordföranden för verkställande avdelningen måste observera att en omröstning hålls senast 30 dagar i samband (?) med ett sådant förslag.

Verkställande avdelningen kan när som helst träffas för att välja en ny permanent ledamot, men sådana val får inte, med verkan för den pågående kongressen, inledas under en kongress efter att ordföranden för verkställande avdelningen har informerat storkammaren om verkställande

4.3.3. Storkammarrepresentanter i verkställande avdelningen.

Under den årliga kongressen väljer Storkammaren det nödvändiga antalet representanter till verkställande avdelningen för att se till att de valda representanterna representerar en tredjedel av de totala representanterna i verkställande avdelningen.

De valda medlemmarna tillträder sina utnämningar som ledamöter i verkställande avdelningen omedelbart och tjänar till nästa årliga kongress.

4.3.4. Verkställande avdelningens beslutanderätt

Verkställande avdelningen väljer NKMRs styrelse. Verkställande avdelningen kan välja en valunderkommitté med ansvar för att föreslå styrelseledamöter för det kommande valet. Alla medlemmar i NKMR kan föreslå kandidater till styrelsen. Sådana förslag ska sändas till verkställande avdelningen skriftligen. Varje medlem av verkställande avdelningen kan när som helst föreslå kandidater till styrelsen.

Verkställande avdelningen får när som helst avsätta en styrelseledamot efter en omröstning med vanlig majoritet.

Verkställande avdelningen får nedlägga veto mot alla beslut av Storkammaren  vid dess möte omedelbart efter storkammarens möte under årliga kongress. Om ett sådant veto inte används under den pågående kongressen förverkas rätten till vetorätt som fattats av denna kongress.

Beslut om veto fattas med enkel majoritet.

Om veto används tas frågan automatiskt upp igen av nästa årliga kongress.

Verkställande avdelningen överser styrelsens verksamhet under året. Verkställande avdelningen får inte instruera styrelsen, men måste sammankalla en extra kongress om sådana instruktioner bedöms nödvändiga.

4.3.5. Verkställande avdelningens arbete

Verkställande avdelningens möte under den årliga kongressen är öppet för storkammarens medlemmar. Detta möte får inte hållas elektroniskt och ledamöterna i verkställande avdelningen måste rösta personligen.

Verkställande avdelningen väljer bland sig sin ordförande som fungerar till nästa årliga kongress. Om omröstningen ger lika utslag har ordföranden utslagsröst.

Andra möten av verkställande avdelningen kan hållas elektroniskt.

4:4 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av en ordförande och en kassör utöver upp till 5 styrelseledamöter, som helst representerar vart och ett av de nordiska länderna. Styrelsen ska ha 3 suppleanter som ersätter frånvarande styrelseledamöter i en vald ordning.

Styrelsen väljs av verkställande avdelningen. Ordföranden väljs varje år medan de övriga styrelseledamöterna har en tvåårsperiod. När styrelsen väljs för första gången enligt dessa stadgar väljs två av de ordinarie styrelseledamöterna endast för ett år. Vilka dessa är ska avgöras med lotteri.

Styrelsen beslutar om alla underutskott som den anser lämpliga och utser ledarna för dessa.

Styrelsemöten kan hållas elektroniskt. Minst hälften av styrelseledamöterna måste delta både i överläggningarna och i omröstningen för att mötet skall vara beslutande

Om omröstningen ger lika utslag, har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden inte deltar i styrelsemötet, väljer styrelsen vem som ska vara ordförande för mötet i början av mötet, denna person har utslagsröst i omröstningar under mötet.


Styrelsen leder NKMRs verksamhet och är den högsta myndigheten i NKMR så länge en kongress inte är i session, om sådant beslut inte specifikt är reserverat för verkställande avdelningen.

Styrelsen ska genom specifika arbetsregler delegera till varje underutskott eller till kansliet, om sådana existerar, för att driva NKMRs dagliga verksamhet.

Styrelsen har sitt säte på ordförandens bostad och sammankallas när ordföranden eller tre andra styrelseledamöter beslutar det.

4.5. Kansli

Styrelsen kan försöka inrätta ett kansli för att se till den dagliga driften av kommitténs verksamhet.

Sådant kansli ska ledas av en generalsekreterare som utses av styrelsen. Kansliet ska ha sitt säte i Sverige.


4.6. Underutskott för påföljder och sanktioner

Styrelsen inrättar underutskottet för påföljder och sanktioner samt utser utskottets ordförande.

Detta underutskott ska sanktionera kränkningar av individers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.

Detta underutskott kan på uppdrag av NKMR sanktionera enskilda representanter för myndigheterna i Norden när det konstateras att en kränkning av en enskilds grundläggande mänskliga rättigheter har ägt rum.

Sanktioner äger rum genom att kontakta den enskilda representanten på uppdrag av NKMR, informera personen om vad som exakt utgör överträdelsen, förklara hur personens handlingar utgör ett brott mot en specificerad individs grundläggande mänskliga rättigheter och informera honom om att NKMR, som en internationell organisation för mänskliga rättigheter, är medveten om personens överträdelse.

Överträdaren ska, före sådan sanktion, ges möjlighet att kommentera.

Överträdarens namn får inte offentliggöras. Trots detta kan information om sanktioner vidarebefordras till andra organisationer för mänskliga rättigheter.

Underutskottet ska åtala alla lagar, rättsliga praxis eller administrativa praxis från nordiska regeringar som förefaller skadliga för de mänskliga rättigheterna i det enskilda landet.

Påföljden ska riktas till den berörda lokala avdelningen och ska förklara vilken praxis eller lag som åtalet hänvisar till, hur detta kränker de mänskliga rättigheterna och vad som är nödvändigt för att åtgärda situationen.

Påföljderna är offentliga och ska förnyas varje år.

Denna underkommitté bör ha sitt säte i Norge.

5. Medlemsskap

NKMR är en internordisk förening som är öppen för medlemskap av andra organisationer och individer som arbetar i överensstämmelse med kommitténs mandat.
Individer uppnår medlemskap genom att ansöka om detta och betala medlemsavgifter. Styrelsen kan avslå sådana ansökningar efter prövning.
Organisationer, privata företag och föreningar uppnår medlemskap genom att ansöka hos styrelsen om medlemskap. Styrelsen beslutar om den ska acceptera en sådan ansökan från en juridisk person och skickar den sökande ett skriftligt beslut samt ett tillkännagivande om medlemsavgiften. Medlemskapet är giltigt när avgiften betalas.
Styrelsen beslutar fritt om en sådan ansökan godkänns eller inte. Ingen person inom myndigheterna i de nordiska länderna får inte utan särskilda skäl godkännas som medlem.
Medlemsavgifterna beslutas av kongressen.
Varje medlem som, trots påminnelse, inte har betalat sin medlemsavgift senast den 31 maj året efter, anses inte längre vara medlem i NKMR.
Styrelsen kan utesluta alla ledamöter som motverkar NKMRs uppdrag eller på annat sätt orsakar allvarlig skada på NKMR eller dess verksamhet. Uteslutning kan överklagas till kongressen. Medlem anses utesluten tills kongressen beslutat annorledes. Överklagande till kongressen måste göras i enlighet med reglerna för att lägga fram förslag.

6. Förvaltning av ekonomiska medel och revisor
Styrelsen förvaltar NKMRs medel genom kassören. Kostnader som är särskilt stora i förhållande till NKMRs ekonomiska situation måste presenteras för kongressen innan det slutliga beslutet fattas. Kongressen väljer revisor och hans suppleant.

7. Stadgeändringar

Kongressen beslutar ändring av dessa stadgar efter omröstning som genomförs med två tredjedels majoritet. Verkställande avdelningen får lägga veto mot en sådan förändring efter en omröstning med vanlig majoritet.

8. Firmateckningsrätt

 NKMRs firma tecknas av ordföranden ensam eller av två styrelseledamöter i förening.

 9. Upplösning av NKMR

Beslut om att upplösa NKMR måste fattas av två på varandra följande kongresser som ska hållas med minst ett års mellanrum. Frågan om föreningens upplösande  måste läggas fram när kongressen sammankallas och måste godkännas av båda kongresserna efter en omröstning med fyra femtedels majoritet.

När beslut om upplösning fattas måste alla medel från NKMR doneras till en organisation vars verksamhet liknar NKMRs. Kongressen som fattar det slutliga beslutet om upplösning ska också bestämma vilken organisation som ska vara mottagaren av NKMRs finansiella resurser.


Göteborg, Sverige 21 september 2019. Den här svenska versionen är en översättning från norska.  Vid osäkerhet hänvisas till de norska samt de engelska stadgarna varvid de norska skall ha företräde.