Socialen kan inte grundlagen

Av Lars Blomkvist


Lars Blomkvist är chefredaktör och ansvarig utgivare på Nya Kristinehamns-Posten.
Artikeln är tidigare publicerad i NKP den 4 mars 2009.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

En chef på socialförvalt­ningen vägrade att lämna ut handlingar till en anhörig, som i stället fick en redigerad redogörelse.

- Inte godtagbart, säger kammarrätten och säger till socialnämnden att göra om hela hanteringen.


Det handlar om en anhörig som ville ta del av handling som rörde en familjemedlem. Socialnämn­den genom chefen vägrade och hänvisade till sekretesslagen.


Den anhörige nöjde sig i med detta utan gick vidare. Då gjorde socialnämnden en sammanfat­tande beskrivning av en del av ärendet och tyckte att den gått den anhörige delvis till mötes. Men resten var fortfarande sekretessbelagt.


Men så får man inte göra. Grundpelaren i svensk offentlig­het är tryckfrihetsförordningen och dess andra kapitel paragraf tolv. I den sägs att allmän hand­ling skall lämnas ut på begäran genast eller så snart det är möj­ligt. Om det är så att hemlig upp­gift riskerar att röjas skall hand­lingen i övrigt lämnas ut i kopia. I regel gör alla myndigheter så att den begärda handlingen ko­pieras och de hemliga delarna täcks över.

Inte godtagbart

Socialförvaltningen i Kristine­hamn hade inte förstått detta ut­an fabricerat en helt ny handling, vilket inte är i lagens anda.

Kammarrätten slår fast att so­cialnämnden inte på ett godtag­bart sätt besvarat den anhöriges begäran att få ta del av handling­arna:

- Ärendet återvisas till social­nämnden för ny prövning med sikte direkt på de begärda hand­lingarna.

Powered by AIS