Swedish

Välj ditt språk

 

 • Yttrande över Datainspektionens svar till Kammarrätten 2001-05-07

   

     • 2001-05-29

       

             • Rotel 3
              Kammarrätten i Stockholm
              Box 2302
              103 17 Stockholm

               

               

Mål nr 1173-2001

 

Lämnad tillfälle att inkomma med skriftligt yttrande över Datainspektionens ovan angivna svar till Kammarrätten, vill undertecknad Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR framföra följande:

Jag vidhåller yrkandena som de har framställts i överklagandet vari Artikel 6 av den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna åberopas som lagstöd. För att inskränkningar av konventionsrättigheterna skall tillåtas krävs det att de skall ske med stöd av lag. Lagen skall vara klar och förutsebar. Personuppgiftslagen är varken klar eller förutsebar. Förutom Artikel 6 vill jag åberopa som ytterligare grund för överklagandet Artikel 18 av den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som stadgar: "De inskränkningar som har medgivits i denna konvention beträffande de däri upptagna fri- och rättigheterna, får inte vidtas i annat syfte än det för vilket de har tillåtits."

Enligt Personuppgiftslagens (PUL) portalparagraf är syftet med lagen "att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter." Tvångsomhändertagande av barn är - såväl gentemot barnen som deras föräldrar - en synnerligen integritetskränkande åtgärd. Föräldrarna har givit NKMR uppdraget att publicera uppgifterna om deras - som de själva uttrycker det - "bortrövade" barn samt namn och adressuppgifter om sig själva.

Följande frågor tarvar svar.

1 - Menar således Datainspektionen att de genom PUL är bättre lämpade att skydda barnens och deras föräldrars integritet än föräldrarna till de tvångsomhändertagna barnen själva?

2 - Eller är en tillämpning av denna lag på NKMR:s SÖK-Tjänst ägnat att skydda myndigheterna?

Om svaret på fråga nr två är "ja" - vilket det förefaller att vara - då är det fråga om illojal lagtillämpning eller myndighetsmissbruk (détournement de pouvoir (fr)). Därmed blir - förutom Artikel 6 - också Artikel 18 av den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna tillämplig i denna process.

NKMR yttrar sig inte över innehållet i Datainspektionens yttrande eftersom det förtjänar intet avseende.

Olofstorp, dag som ovan.

 

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

 

Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och Yttrandefriheten

Till Högsta Domstolens dom i Ramsbromålet

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS