•  

   NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

    

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

Eftersom Datainspektionen i brev den 25 maj 2000 meddelade att de översände NKMR:s begäran om besvärshänvisning till länsrätten i Stockholm som ett överklagande av DI:s beslut förnyade vi vår begäran om besvärshänvisning.

 

 

        • 2000-05-31

          

               • Datainspektionen
                Katarina Högquist
                Box 8114
                104 20 Stockholm

                 

  Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

  Dnr 741-2000

   

  Ärende: Begäran om besvärshänvisning

  Ref. Brev daterat 2000-05-25 samt telefonsamtal i dag den 31 maj 2000.

  Härmed bekräftar undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR mottagande av ovan angivet brev daterat 2000-05-25 där det meddelas att "Datainspektionen har uppfattat Er skrivelse som ett överklagande av ovanstående beslut" samt att "skrivelsen har (...) skickats till Länsrätten i Stockholm".

  Samtidigt bekräftar jag telefonsamtalet i dag där jag har påpekat att Ni har missuppfattat min begäran om en besvärshänvisning. En besvärshänvisning är inget annat än en besvärshänvisning. Avsikten med min begäran om besvärshänvisning är för att snabbt få reda på huruvida beslutet är överklagbart eller ej. Jag vill därför göra Dig uppmärksam på det faktum att inga yrkanden har framförts i min begäran om besvärshänvisning.

  Av Dina utsagor framgår att personalen vid Datainspektionen var okunniga om huruvida beslutet är överklagbart eller ej, varför ärendet har översänts till Länsrätten. Men, rent juridiskt skall myndigheten, Datainspektionen, veta huruvida beslut som har fattats i dess myndighetsutövning är överklagbara eller ej. Om sedan Datainspektionen behöver inhämta sakkunskap hos Länsrätten är för NKMR helt ointressant.

  Än en gång begär jag en besvärshänvisning i anledning av det beslut som fattats av Datainspektionen den 19 maj 2000.

   

  Med vänlig hälsning

   

  Ruby Harrold-ClaessonJur. kand
  Ordf. i NKMR

   

  DI-tillsynsärende

  Den anonyma anmälan

  DI-författningssamling

  NKMR:s yttrande

  DI-beslut 2000-05-19

  NKMR:s begäran om besvärshänvisning

  DI:s svar 2000-05-25

  Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS