Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Leif Lindgren

DIFS 1998:3

Datainspektionens föreskrifter om undantag från förbudet rör andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m.;

beslutade den 8 september 1998.

Datainspektionen föreskriver' följande med stöd av 8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191).

1 § Utan hinder av förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får sådana personuppgifter behandlas om

            a) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en föreskrift på socialtjänstområdet,

            b) behandlingen avser uppgift i anteckningar som förs i fristående skolors elevvårdande verksamhet eller i motsvarande verksamhet hos enskilda anordnare av högskoleutbildning,

c) behandlingen är nödvändig för kontroll av att jävssituation inte föreligger i advokatverksamhet eller annan juridisk verksamhet,

            d) behandlingen avser endast enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall, eller

            e) behandlingen avser endast enstaka uppgift som är nödvändig för att anmälningsskyldighet enligt lag skall kunna fullgöras.

Denna författning träder i kraft den 24 oktober 1998.

 

ANITHA BONDESTAM

Ulf Widebäck

 

'Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 3 1, Celex 395LO046).

 

DI-tillsynsärende

Anonym anmälan

NKMR:s yttrande till DI

DI beslut

Tillägg till information om NKMR:s SÖK-tjänst

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS