Landskrona kommun vill omhänderta 14-årig pojke
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 

 

 


Tidigare i år ville Landskrona kommun omhänderta en 14-årig utländsk pojke enligt LVU. Kraftfulla insatser i hemmet räcker, menar länsrättens majoritet i domen som meddelades den 17 juli 2005. Två nämndemän ville bifalla socialnämndens beslut. Socialnämnden accepterar inte att domen i länsrätten gick dem emot och har överklagat domen till kammarrätten i Göteborg.

Den 14-åriga pojken, som anses ha en utvecklingsstörning, har sängvätningsproblem. Varken han själv eller modern anses klara av att sköta hans hygien. Modern uppger själv att barnen i familjen står för städning och inköp samt att de också hämtar socialbidraget.

Pojken omhändertogs under en vecka under våren när socialnämnden gjorde bedömningen att modern hade så dålig verklighetsuppfattning att barnen fick ta hand om henne.

 

Modern uppger att hon helt tappat förtroendet för socialnämnden efter ingripandet.

Länsrätten konstaterar i sin dom att pojkens mor visserligen har stora problem med att ta hand om honom i det nya landet, men att det bör kunna kompenseras med kraftiga stödinsatser i hemmet. Föräldrarna är skilda så pojken bor tillsammans med sina syskon och sin mor.

 

Länsrätten konstaterar att det finns flera brister i hemmiljön, framför allt i fråga om hygien, struktur och insikt från moderns sida i sonens speciella behov, men anser likväl att stödinsatser i hemmet torde vara tillräckliga.

Länsrätten delade inte socialnämndens uppfattning om att problemen skulle vara allvarliga nog för att motivera ett ingripande enligt LVU. Pojken har inga dokumenterade skador av sitt boende i hemmet med modern och en placering vore en oproportionerlig åtgärd, menar länsrätten. Kraftfulla stödinsatser i hemmet är vad som behövs, anser länsrättens majoritet. Socialnämnden menar att just detta prövats utan framgång eftersom modern inte vill ta emot hjälp. Länsrätten invänder att de intellektuella och språkliga begränsningar som modern har medför att det inte står klart om hon medvetet tackat nej till insatserna.

I överklagandet till kammarrätten skriver socialnämnden att modern under ett och ett halvt års tid har haft stöd av socionom i behandlingsgruppen och att tolk använts. Socialnämnden motiverar sin överklagan bl. a med att försök till stödåtgärder i hemmet provats utan framgång. Modern vill inte ha någon kontakt med familjeenheten och därför menar socialnämnden att frivilliga insatser är verkningslösa.

 

 

******

 

 

Det är inte ovanligt att det uppstår stora motsättningar mellan socialtjänstens personal och föräldrarna då myndigheterna vill använda tvångsåtgärder i stället för frivilliga insatser. För att förhindra motsättningar är det viktigt att socialtjänstens personal följer lagens bokstav och intentioner - som ju anges vara samarbete med den unge och hans vårdnadshavare. Det är därför mycket viktigt att socialtjänstens personal inte tar till onödigt kränkande och ingripande åtgärder, även då det är fråga om tvångsomhändertagande, vare sig det rör sig om svenska familjer eller invandrarfamiljer.

 

Länsrättens beslut i fallet med den 14-åriga pojken står i bjärt kontrast med fallet med sjubarnsfamiljen i Kågeröd i Svalövs kommun. I det senare fallet har länsrätten bifallit socialtjänstens beslutat om tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av de sju syskonen trots att modern inte hade varit anklagad för vare sig misskötsel eller misshandel av sina barn och fadern hade blivit frikänd i brottmålet gällande "grov fridskränkning" av sina äldre barn.

 

NKMR gratulerar den kvinnliga domaren i länsrätten i Skåne län och den manliga nämndemannen till en dom baserad på sunt förnuft och medmänsklighet.

 

 


Budgetunderskott i Svalövs kommun

 

Personliga erfarenheter av rättsrötan inom de svenska förvaltningsdomstolarna

Av Mats Nilsson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS