Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

KOMPLETTERING AV NKMR:s ANSÖKAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND

 

 

Rotel 89

Regeringsrätten

Box 2293

103 17 Stockholm

 

 

Mål nr 2316-05

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter ./. Datainspektionen

 

KOMPLETTERING AV TALAN

 

Härmed vill undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, komplettera NKMR:s överklagande av domen i mål nr 1872-04 meddelad av kammarrätten i Stockholm.

 

Kammarrätten gör, enligt min uppfattning, en felaktig bedömning av rättsläget i åtskilliga avseenden, varför beslutet bör prövas och ändras. Regeringsrättens prövning av förevarande fall är därför av yttersta vikt för rättstillämpningen.

 

 

Yrkande

Jag yrkar om att Regeringsrätten måtte meddela prövningstillstånd och med ändring och undanröjande av kammarrättens dom måtte finna Datainspektionens föreläggande av den 19 maj 2000 - vari NKMR förelades att omedelbart upphöra med vår SÖK-Tjänst - ett ingripande som utgör en allvarlig kränkning av yttrandefriheten.

 

 

Grunder
Grunderna för överklagande har anförts i tidigare överklaganden. För överskådlighetsskull upprepas de här.

 

1 - NKMR är en sådan ideell organisation som 17 § Personuppgiftslagen åsyftar, därför är lagen tillämplig på detta mål.

2 - Publiceringen på NKMR:s SÖK-Tjänst är avsedd att skydda sådana väsentliga intressen som omnämns i 34 § Personuppgiftslagen. Det väsentliga intresset som vi syftar på är familjebegreppet. Oavsett att barnet är tvångsomhändertaget och fosterhemsplacerat, är barnet fortfarande medlem i sin familj så länge ingen adoption har skett. Familjen är ett sådant väsentligt intresse som avses i 34 § Personuppgiftslagen.

3 - Publicering på NKMR:s hemsida har opinionsbildande journalistiska ändamål och därför är Yttrandefrihetsgrundlagen tillämplig.

4 - Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som länsrättens dom grundas på, är oförutsebar därför att den medför olika konsekvenser i brottmål och i förvaltningsmål.

 

Åberopade lagrum och praxis

17 § och 34 § 1 d) Personuppgiftslagen,

Yttrandefrihetsgrundlagen 1:1,

SFS 1994:1219 med Artikel 10 i den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som bilaga samt Artikel 8 i samma Konvention. Europakonventionen förklarades gälla som svensk lag den 1 januari 1995.

 

Handyside v The United Kingdom, 5493/72,  07/12/1976;

Weber v. Switzerland, 11034/84, 22/05/1990;

Oberschlick (1) v. Austria, 11662/85,  23/05/1991;

De Haes and Gijsels v. Belgium, 19983/92,  24/02/1997;

Högsta Domstolens dom i Ramsbromålet NJA 2001 s. 409 (mål B 293-00).

Förutom åberopandena ovan vill jag tillägga följande dom I Europadomstolen:

Steel and Morris v. The United Kingdom, 68416/01, Judgement 15 February 2005. Målet gällde kränkningar av Artikel 6 § 1 (rätten till en opartisk rättegång) och Artikel 10 (yttrandefriheten).

 

I den här överklagade domen anger kammarrätten att Datainspektionen åberopade ett av Högsta Domstolen meddelat avgörande i NJA 2001 s. 409, där HD har uttalat sig om vad som är att betrakta som uteslutande journalistiska ändamål. Datainspektionen hävdar att av domen i HD får anses framgå följande.
"Huruvida un­dantaget för uteslutande journalistiska ändamål enligt 7 § andra stycket PUL är tillämpligt far avgöras mot bakgrund av syftet med publiceringen av personuppgifter på Internet i förhållande till vad som kan anses ligga inom ramen för ett journalistiskt ändamål såsom att informera, utöva kri­tik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Publicering av rent privat karaktär kan normalt inte anses ha ett journalis­tiskt ändamål helt oberoende av om publiceringen sker i ett sammanhang som i övrigt har journalistiska ändamål."

 

Att initiativet till publiceringen av barnens personuppgifter på NKMR:s SÖK-Tjänst har tagits av föräldrarna till de av socialtjänsten tvångsomhändertagna och hemligt placerade barnen förtar inte dess värde och rätt till skydd för yttrandefriheten. Det är ett obestridligt faktum att NKMR genom publiceringen av uppgifterna om de undangömda barnen informerar, utövar kritik och väcker debatt om denna mycket angelägna samhällsfråga som är av betydelse för allmänheten.

 

I fallet Steel and Morris v. The United Kingdom, 68416/01, Judgement 15 februari 2005 gällande kränkningar av Artikel 6 § 1 (rätten till en opartisk rättegång) och Artikel 10 (yttrandefriheten) fann Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg att Storbritannien hade kränkt de klagandes mänskliga rättigheter.

 

Beträffande kränkningen av Artikel 10 framhöll Europadomstolen att kärnfrågan gällde att avgöra huruvida ingreppet i klagandenas yttrandefrihet var "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle". Storbritanniens regering hävdade att eftersom klagandena inte var journalister borde de inte åtnjuta samma skydd som tillförsäkras de verksamma inom media genom Artikel 10. Europadomstolen fastslog emellertid bl. a följande:

"However, in a democratic society even small and informal cam­paign groups, such as London Green­peace, had to be able to carry on their activities effectively. There existed a strong public interest in enabling such groups and individuals outside the mainstream to contribute to the public debate by disseminating information and ideas on matters of general public interest such as health and the environment.

The safeguard afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of general interest was subject to the proviso that they acted in good faith in order to provide accurate and reliable information in accordance with the ethics of journalism, and the same prin­ciple applied to others who engaged in public debate. In a campaigning leaflet a certain degree of hyperbole and exagger­ation could be tolerated, and even expected, but in the case under review the allegations had been of a very serious nature and had been presented as state­ments of fact rather than value judg­ments."

(...)

" If, however, a State decided to provide such a remedy to a corporate body, it was essential, in order to safeguard the countervailing interests in free expression and open debate, that a measure of procedural fairness and equality of arms was provided for. The more general interest in promoting the free circulation of information and ideas about the activ­ities of powerful commercial entities, and the possible "chilling" effect on others were also important factors to be considered in this context."

 

Kontentan av Europadomstolens dom är att yttrandefriheten gäller lika för alla, dvs. inte enbart för de som arbeta som journalister utan även för små opinionsbildande grupper.

 

Yrkande

NKMR yrkar att om bifall till överklagandet och ansökan om prövningstillstånd.

 

För den händelse Regeringsrätten inte skulle godkänna NKMR:s argumentering och domen skulle vinna laga kraft kommer NKMR att i likhet med andra internationella organisationer begära tillstånd till namnpublicering på Internet. Sådan publicering - på uppdrag av barnens föräldrar - anser NKMR vara av vitala intressen inte enbart för de barn som av de sociala myndigheterna har tvångsomhändertagits och placerats på, för barnens föräldrar, hemliga adresser, utan också för allmänheten.

 

 

Olofstorp, den 19 augusti 2005

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

www.nkmr.orgTillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och yttrandefriheten

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS