KAMMARRATTEN I                                                                               Sida l (6)

STOCKHOLM                                        DOM                                       Mål nr 1872-04

Avdelning 01                                              2005-03-30

Meddelad i Stockholm

 

 

KLAGANDE

Nordiska Kommittén För Mänskliga Rättigheter, 855102-0053

Ströms väg 37

424 71 Olofstorp

 

MOTPART

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Länsrättens i Stockholms län dom den 5 februari 2004 i mål nr 1515-02, se bilaga

 

SAKEN

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – PUL

 

_____________________________________

 

Nordiska Kommittén För Minskliga Rättigheter (NKMR) yrkar att kam­marrätten skall undanröja länsrättens dom och Datainspektionens beslut. Som grund for sin talan gör NKMR gällande dels att organisationen om­fattas av undantaget enligt 17 § PUL, om behandling av känsliga person­uppgifter i visst fall, dels att publiceringen på SÖK-tjänsten är avsedd att skydda sådana vitala intressen som omnämns i 34 § PTJL, dels att publi­ceringen har opinionsbildande journalistiska ändamål och därmed omfat­tas av undantaget enligt 7 § andra stycket PUL samt dels att PUL är oför­utsebar, då lagen medför olika konsekvenser i brottmål respektive för-valtningsmål. NKMR anför till utveckling av sin talan bl.a. följande. NKMR är en ideell internordisk organisation med filosofisk inriktning. NKMR håller föreläsningar och symposier och inom ramen för denna verksamhet diskuterar medlemmarna varandras problem. Därvid kommer NKMR att behandla känsliga personuppgifter om organisationens med­lemmar och sådana andra personer som p.g.a. organisationens syfte har regelbunden kontakt med denna. Dessa känsliga personuppgifter lämnas ut till tredje man genom publicering på NKMR:s SÖK-tjänst som emel-

 

Dok.Id8380

__________________________________________________________________________

Postadress                      Besöksadrcss                 Telefon                          Telefax                       Expeditionstid 

Box 2302                        Birger Jarls torg 13       08-700 38 00              08-14 98 89             måndag - fredag

103 17 Stockholm                                                 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 09:00-11:30

                                                                                www.kammauattenistockholm.dom.se      12:30-15:00

 

 

 

 

 

 

 

lånat får uppdrag av föräldrar att efterlysa barn som har förts bort - eller rymt - och hålls på hemlig adress. Eftersom 17 § PUL är tillämplig är NKMR undantagen från publiceringsförbudet enligt 21 § samma lag. SÖK-tjänsten har på uppdrag av organisationens medlemmar i två fall efterlyst uppdragsgivarnas barn, vilka barn omhändertagits av socialtjäns­ten. Således har föräldrarnas uppdrag till SÖK-tjänsten att publicera bar­nens namn och bilder på organisationens hemsida - och NKMR: s mål­sättning med SÖK-tjänsten och publiceringen - varit att skydda barnens "vitala intressen" av att inte bli utsatta för olika slags övergrepp i foster­hemmen dit de har forts mot sin egen och sina föräldrars vilja och utan föräldrarnas insyn, samt att verka för återförening eftersom det är ett le­galt intresse för föräldrar att få veta var deras barn befinner sig. Föräld­rarna till de av SÖK-tjänsten efterlysta barnen var - oavsett att barnen var "administrativt frihetsberövade" - barnens legala vårdnadshavare. För­äldrarna disponerar över sina barns sekretess och äger avgöra vad som är i barnens bästa intresse. Sverige har åtagit sig att skydda barns och deras familjers rätt till privat- och familjeliv genom signering och ratificering av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och FN:s Barn­konvention. Europakonventionen är gällande svensk rätt. Likväl har Sve­riges riksdag stiftat en lag - PUL - varigenom föräldrar förbjuds att an­vända det största oberoende forumet, Internet, som står till buds för att efterlysa sina bortförda eller bortsprungna barn. PUL är inte förenlig med föräldrarnas legitima intressen att skydda sina barn. Länsrättens här över­klagade dom, som baseras på vissa i domen angivna paragrafer i PUL, kränker yttrandefriheten som är en oförytterlig och okränkbar rätt såväl enligt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen som enligt Europakonven­tionen. NKMR:s hemsida har journalistiska ändamål. Under sektionerna Artiklar och Artikelarkiv på hemsidan publiceras inte enbart artiklar som de stora dagstidningarna och tidskrifterna publicerar utan också sådana för NKMR: s verksamhet relevanta artiklar som de stora dagstidningarna vägrar att publicera. Journalism uppfattas synnerligen vidsträckt i Euro­padomstolens praxis och Högsta domstolen har i det s.k. Ramsbromålet, NJA 2001 s. 409, beaktat yttrandefriheten för journalistiska ändamål.

 

 


 

 

 

 

 

NKMR har sett samhällsproblemen med tvångsomhändertaganden i per­spektivet av mänskliga rättigheter och via webbplatsen sökt journalistiskt verka för att informera, utöva kritik och väcka debatt. En s.k "grävande journalistik" skulle givetvis fallit sig naturlig inom denna ram, men före­ningens resurser bar inte tillåtit rekrytering av särskilt utbildade journalis­ter utan man har i stället sökt locka intresserade att höra av sig till före­ningen med eventuella klagomål. SÖK-tjänsten har varit ett naturligt in­slag i detta.

 

Datainspektionen bestrider bifall till yrkandet och anför i yttrande bl.a. följande. EG-domstoien har i dom den 6 november 2003 i mål nr C-101/01 funnit att bestämmelserna i direktiv 95/46/EG - som ligger till grund för PUL - inte i sig utgör en sådan begränsning som står i strid med de allmänna principerna om yttrandefrihet, eller andra fri- och rät­tigheter, som gäller inom EU och som har en motsvarighet i bl.a. arti­kel 10 Europakonventionen. Högsta domstolen har i ett avgörande, NJA 2001 s. 409, uttalat sig om vad som är att betrakta som uteslutande jour­nalistiska ändamål. Av domen får anses framgå följande. Huruvida un­dantaget för uteslutande journalistiska ändamål enligt 7 § andra stycket PUL är tillämpligt får avgöras mot bakgrund av syftet med publiceringen av personuppgifter på Internet i förhållande till vad som kan anses ligga inom ramen för ett journalistiskt ändamål såsom att informera, utöva kri­tik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Publicering av rent privat karaktär kan normalt inte anses ha ett journalis­tiskt ändamål helt oberoende av om publiceringen sker i ett sammanhang som i övrigt har journalistiska ändamål. Publiceringen av personuppgifter på NKMR: s SÖK-tjänst på organisationens webbplats har enligt NKMR skett på uppdrag av barnens föräldrar. Syftet med publiceringen har varit att efterlysa deras av socialtjänsten tvångsomhändertagna barn och NKMR: s målsättning med att publicera uppgifterna har varit att skydda barnens vitala intressen av att inte bli utsatta för olika slags övergrepp samt att verka för återförening. Datainspektionen anser inte att NKMR:s publk ering av uppgifter på SÖK-tjänsten har haft ett journalistiskt ända-

 


 

 

 

mål då syftet med publiceringen inte varit att informera, utöva kritik eller väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Bestäm­melsen i 7 § andra stycket PUL är därför inte tillämplig. KKMR har vida­re åberopat att NKMR är en sådan ideell organisation som avses i 17 § PUL och som inom ramen för sin verksamhet får behandla känsliga per­sonuppgifter. Med känsliga uppgifter avses enligt 13 § PUL personupp­gifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om administrativa frihetsberö-vanden omfattas dock inte av denna bestämmelse. Bestämmelserna i 17 § PUL ger således inte en ideell organisation någon rätt att behandla sådana uppgifter om administrativa frihetsberövanden som avses i 21 § PUL. Eftersom personuppgifterna i fråga inte får behandlas av annan än myn­dighet får uppgifterna - såsom länsrätten konstaterat - inte heller föras över till tredje land.

 

DOMSKAL

 

Enligt 7 § andra stycket PUL skall bestämmelserna i 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § Första stycket och 47-49 §§ samma lag inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande for journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande.

 

Enligt 17 § PUL får ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte inom ramen för sin verksamhet behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grand av organisationens syfte har regelbunden kontakt med den. Känsliga personuppgifter far dock lämnas ut till tredje man bara om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det.

 

Med känsliga personuppgifter avses enligt 13 § PUL personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller

filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör häl sa eller sexualliv.


 

Enligt 34 § första stycket d) PUL är det trots förbudet i 33 § samma lag tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land, om den registrerade har lämnat sitt samtycke till överföringen eller om överföringen är nöd­vändig för att vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas.

Tillämpliga bestämmelser i övrigt framgår av länsrättens dom. Kammarrätten gör följande bedömning.

NKMR är en ideell förening som i sin verksamhet på Internet publicerat personuppgifter om barn till föreningens medlemmar, vilka barn omhän­dertagits med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enligt NKMR:s egna uppgifter har syftet med publicering­en varit att för medlemmarnas räkning efterlysa de tvångsomhändertagna barnen med målsättningen att verka för återförening samt att skydda bar­nens vitala intressen av att inte bli utsatta för olika slags övergrepp,

Mot bakgrund av vad NKMR har anfört om syftet med publiceringen av personuppgifter på SÖK-tjänsten finner kammarrätten att föreningens behandling av personuppgifter i detta avseende inte har skett på ett sådant salt att undantaget enligt 7 § andra stycket PUL - vars ändamål ar att främja tryck- och yttrandefrihet - är tillämpligt. Kammarrätten finner inte heller - såsom NKMR har gjort gällande - att en tillämpning av övriga i målet aktuella bestämmelser i PUL strider mot bestämmelserna om tryck-och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen eller Europakonventionen.

De publicerade personuppgifterna utgör inte heller sådana känsliga per­sonuppgifter som enligt 17 § PUL får behandlas av ideella organisationer i visst fall.

 

Vad härefter gäller frågan om NKMR genom publiceringen behandlat personuppgifter i strid med PUL gör kammarrätten samma bedömning soin den lansrätten gjort. Överklagandet skall därför avslås.

 

 

DOMSLUT

 

Kammarrätten avslår överklagandet.

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 1) se bilaga

 

Susanne Nylund         Eva Linnander        Maria Ek Oldsjö

Lagman                     kammarrättsråd      tf assessor

 

 

 

                                                               Andreas Krantz

                                                               föredragande

 

Powered by AIS