Swedish

Välj ditt språk

Röd terror på sopis?

"... systematisk marxistisk mobbning av oliktänkande"

 


Artikeln är tidigare publicerad i Gaudeamus nr 12. 1975-11-28.

Den publiceras här eftersom de som är - eller har varit - utsatta för socialsekreterarnas, socialnämndernas och förvaltningsdomstolarnas hantering av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av deras barn kanske känner igen myndigheternas taktik från beskrivningarna i artikeln.

 


Röd terror, marxistisk mobbing och en massiv vänsterextremistisk
propaganda! Så går det till inom vissa ämnen på Socialhögskolan: Åtmins­tone om man ska tro de tre elever som reagerat så starkt på missförhål­landena så att de gjort en anmälan till Justitiekanslern.

 

- Den tilltagande vänsterextremistiska propagandan inom spe­ciellt ämnet psykologi upplevs av många som en grov kränkning av den personliga integriteten.

 

Det säger Marianne Johansson, en av da tre elever som skrivit under JK-anmälan.

JK sista utvägen

- Alla försök att inom skolans ram försöka åstadkomma en för­ändring stoppas effektivt av vissa lärare och en del elever. Därför tyck­te vi att en JK-anmälan var sista ut­vägen för att få upp de här förhål­landena i ljuset och få igång en ordentlig debatt.

 

 Tillsammans med de båda andra undertecknarna, Gun Hemberg och Gunilla Ekenstein, har hon gjort en omfattande sammanställning av missförhållandena på skolan. Utan några som helst svårigheter fick de ihop en flera hundra sidor lång rap­port inkluderande 46 bilagor.

 

Många lärare och elever har spontant uttryckt sin uppskattning över deras initiativ. Att någonting snart måste ske är en vanlig upp­fattning.

 

Brännmärkning

Men kritiken mot deras handlan­de har från många håll varit häftig.

Både vissa lärare och andra elever har tyckt att deras handlande varit osolidariskt. Skolans byk ska inte tvättas offentligt.

 

När skolans lärarråd behandlade anmälan, som kommit på remiss från JK, föreslog en lärare att de tre elevernas tilltag borde "brännmärkas". Men mot det reagerade en annan lärare, som dessutom är jurist. Han slog fast att något uttryck, för ogillande av elevernas aktion får inta för åkomma.

 

- Den envar medborgare tillkommande rätten att vända sig till JK eller JO eller att anlita andra lag­liga medel, exempelvis hänvändel­se till massmedia, får icke på minsta sätt inskränkas eller ens ifrågasät­tas.                      

 

Rädsla och vanmakt

Men den "envar medborgare tillkommande rätten" nonchalerade den röda elevkårstyrelsen totalt när man behandlade JK-anmälan. Sty­relsemajoriteten beslöt att anta ett uttalande där det bland annat heter att "kårstyrelsen avvisar helt och fullt den av tre elever författade JK-skrivelsen, den beskriver tre ele­vers rädsla och vanmakt och äger ingen som helst representativitet bland det breda elevflertalet".

 

Men mot det beslutet reserverade sig ledamoten Niccoline Kinch.

 

– Det är ett administrativt över­grepp når kårstyrelsen på det sättet använder sina resurser för att platta till tre enskilda elever som inte har en chans att försvara sig eller sätta emot, tycker hon.

 

För att ytterligare stilla de tre ele­verna vid skampålen har kårstyrel­sen dragit igång en namninsamlingskampanj där övriga elever uppmanas att fördöma JK-anmälan.

 

Psykisk press

I en kompletterande skrivelse till JK säger de trä eleverna att samtli­ga, till följd av anmälan, utsatts för hård psykisk press av "tidigare till undervisningen kritiska kamrater, efter att dessa utsatts för 'lämpliga åtgärder' av lärare i psykologi".

 

Många andra elever drar sig för att tala om all mobbing. En av de värst mobbade eleverna vet inte ens om hon vågar berätta om alla psykningar hon utsatts för. Detta av rädsla för vad som ska hända henne i fortsättningen. Eftersom hon går på den sociala linjen måste hon nämligen för sin framtida yrkesut­övning läsa psykologi.

 

 

 


 

Daghemmen som instrument
Av Krister Pettersson


Röd sopis: Föreläsning av Prof. Jacob W. F. Sundberg

Justitiekanslerns beslut

Jag kom hem knäckt från sensitivitetsträningen...
Av Anders Bendroth


Hon användes som "hatobjekt" av läraren: - När jag kom hem var jag knäckt!

 Tvivelaktig doktorsavhandling blev obligatorisk litteratur i den kritiserade psykologin
Artikel i studenttidningen Gaudeamus


Röda fanor
Nyhetsartikel i DNTillbaka till Röd sopis: Klagomål mot socionomutbildningen under 1970-talet


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS