• SÖK-tjänst inom NKMR

  NKMR startar nu på försök en SÖK-tjänst för att hjälpa föräldrar att finna sina barn, når socialmyndigheten placerat deras tvångsomhändertagna barn i hemliga fosterhem. Vi kommer även försöksvis att ordna en form av söktjänst där föräldrar, som misstänker att deras tvångsomhändertagna barn, vanvårdas eller misshandlas av fosterföräldrarna, kan försöka få fram information. I

   

  SÖK-tjänst beträffande av socialmyndigheterna gömda fosterbarn.

  Det händer ibland att socialmyndigheten transporterar ett tvångsomhändertaget barn till ett för föräldrarna hemligt fosterhem. Lagen om vård av unga (LVU) tillåter detta. Enligt NKMR:s erfarenhet föreligger det praktiskt taget aldrig saklig eller godtagbar grund för att gömma barnet. Socialmyndighetens hela syfte med åtgärden synes oss vara att bryta banden mellan föräldrar och barn. De lyckas ofta i sitt uppsåt. Om det rör sig om ett barn under fyra-årsåldern händer det att barnet inom något halvår (eller beträffande yngre barn ännu snabbare) har glömt sina föräldrar och inte ens känner igen dem. En fruktansvärd tragedi, som praktiskt taget alltid är enbart till skada för barnet!

  Undertryckande av familjebanden mellan barn och deras föräldrar utgör en kränkning av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

  NKMR har begränsade ekonomiska och personella resurser. Vi kan därför inte själva aktivt söka efter barnen.


  Det NKMR erbjuder är följande. Föräldrar vars barn tvångsomhändertagits och placerats i hemliga fosterhem kan sända oss ett foto av barnet samt uppgift om barnets personnummer och namn samt en utförlig beskrivning av barnets utseende såsom hårfärg, längd, kroppsbyggnad med mera, samt uppgift om månad och år när barnet togs från sina föräldrar och fördes bort till hemlig ort. Föräldrarna bör även sända oss uppgift om sina egna namn, adress och telefonnummer samt eventuellt mobiltelefonnummer, faxnummer och e-mail adress. Vi kommer då att publicera dessa uppgifter på vår hemsida och tillsammans med detta följande uppmaning:

  Om Du sett ett barn som motsvarar denna beskrivning och som vid tidpunkten ifråga eller senare plötsligt funnits hos någon familj eller person i Din omgivning såsom grannar eller arbetskamrater eller plötsligt funnits i Dina barns skola eller daghem, så tag kontakt med de föräldrar som förlorat sitt barn och vars adress Du har här på hemsidan. Meddela Dina iakttagelser så får föräldrarna möjlighet att veta var de skall leta efter sitt barn. Du kan också meddela Dina iakttagelser via e-mail, telefon, brev eller fax till NKMR (adresserna finns här på vår hemsida) så vidarebefordrar vi Dina iakttagelser till de biologiska föräldrarna.

  NKMR garantera att Ditt namn kommer att behandlas absolut konfidentiellt eller Du får vara helt anonym även gentemot oss.

  NKMR kommer inte att begära av Dig att Du skall vittna i domstol, såvida Du inte själv vill göra det.

  Vi ber Er som läser detta att ha i minnet att det ej är helt ovanligt att fosterföräldrar, omedelbart efter de fått ett fosterbarn, byter namn på barnet. Detta gör fosterföräldrarna helt självsvåldigt utan att vare sig de biologiska föräldrarna, socialmyndigheten eller annan myndighet ens tillfrågats, än mindre givit sitt tillstånd. Det är mycket vanligt att fosterföräldrar omedelbart byter fosterbarnets efternamn till sitt eget efternamn och anger detta efternamn på barnet vid kontakter med skola, sjukvård, daghem, grannar med mera. Det är även ganska vanligt (särskilt om det tvångsomhändertagna barnet är ett invandrarbarn!!) att fosterföräldrarna ändrar barnets förnamn. Exempelvis Frans blir Frasse, Katarzyna blir Kajsa och så vidare. Ett hänsynslöst sätt att beröva det tvångsomhändertagna barnet dess identitet och därtill försvåra de biologiska föräldrarnas ansträngningar att finna sitt gömda barn. Om Ni ser ett barn som motsvarar den beskrivning vi ger men namnet ej stämmer bör Ni komma ihåg att det kan vara det gömda barnet, som föräldrarna söker genom sitt upprop här på hemsidan. Tveka inte att taga kontakt med de biologiska föräldrarna även om namnet ej stämmer. Och glöm inte att barn växer och ändrar utseende ganska snabbt.

   

  Uppgifter om barn som misstänkes fara illa i fosterhem

  .

  De biologiska föräldrarna förvägras ofta helt insyn i hur deras tvångsomhändertagna och i fosterhem tvångsvårdade barn har det i fosterhemmet. Ofta förbjuder socialmyndigheten barnet att träffa sina egna föräldrar annat än i närvaro av fosterföräldrarna och/eller en eller flera socialvårdstjänstemän. Om barnet misshandlas av fosterföräldrarna vågar barnet inte berätta om detta för sina egna föräldrar när fosterföräldrarna eller med fosterföräldrarna lierade socialvårdstjänstemän är närvarande. Barnet förstår att om fosterföräldrarna får veta att barnet berättat blir misshandeln ännu värre. NKMR har kännedom om fall där, det i efterhand varit uppenbart att, fosterföräldrarnas och socialmyndighetens envisa vägran att låta barnet träffa sina egna föräldrar i enrum bottnat i att socialmyndigheten och fosterföräldrarna velat dölja missförhållanden. Socialmyndigheten och fosterföräldrarna velat dölja att barnet i fosterhemmet utsättes för misshandel, vanvård, sexuellt utnyttjande från fosterfaderns sida eller att barnet i stor utsträckning användes som arbetskraft i fosterhemmet och därtill i vissa fall förvägras normal skolgång.

  Biologiska föräldrar, som misstänker att deras barn vanvårdas eller misshandlas i fosterhemmet, får möjlighet att till NKMR:s hemsida lämna uppgift om sina egna namn och adresser samt barnets namn, födelsedatum och födelseår och barnets adress i fosterhemmet. Den nya personuppgiftslagen (som många medlemmar i NKMR med rätta är mycket kritiska till) förbjuder oss att lägga ut fosterföräldrarnas namn på Internet. Men genom att vi lämnar uppgift om barnets namn och barnets adress i fosterhemmet på vår hemsida får de som läser vår hemsida möjlighet att veta vilket barn och vilket fosterhem det rör sig om. Om Ni bor granne med detta fosterhem eller känner till det på det ena eller andra sättet och Ni har gjort några iakttagelser, som talar för att barnet vanvårdas eller misshandlas i fosterhemmet, så ber vi Er meddela Era iakttagelser till de biologiska föräldrarna. Ganska vanligt är ju att fosterbarn, som misshandlas eller vanvårdas i fosterhemmet, har berättat för någon eller några av sina skolkamrater och dessa i sin tur har berättat för sina föräldrar. Om Ni genom Era egna barn fått veta något om att fosterbarnet vanvårdas eller misshandlas i fosterhemmet ber vi Er lämna uppgifterna till fosterbarnets biologiska föräldrar eller till NKMR, som vidarebefordrar uppgifterna till de biologiska föräldrarna. Även här gäller att vi skyddar uppgiftslämnarens namn och Ni kan vara anonym.

  Vi inom NKMR tror att vår hemsida och hela utvecklingen vad gäller Internet utgör ett nytt och viktigt medel i kampen mot onödiga tvångsomhändertaganden av barn. I åratal har föräldrar och deras juridiska ombud försökt förmå tidningar, radio och TV att rapportera om fall av vanvård och misshandel i fosterhemmen. I flertalet fall har dessa media avböjt att publicera sådana uppgifter.

  Genom Internet får vi äntligen en möjlighet att upplysa allmänheten om de grava missförhållanden som föreligger i ett mycket stort antal av de av de sociala myndigheterna utvalda fosterhemmen. Och genom vår nya söktjänst hoppas vi äntligen kunna åstadkomma en positiv förändring.

  NKMR anmäld till Datainspektionen

  Till Rättsfallsindex

  Till Artiklar

  Till Rapporter

  Tillbaka till huvudsidan

   

   

Powered by AIS