Synpunkter och kommentarer till RÅ:s nya riktlinjer vid sexuella övergrepp, att barnets berättelse ensamt ej är tillräckligt för åtal samt att advokater vill slippa munkavle.

Av Rigmor Persson, Jur. kand

 

 

 

Jur. kand. Rigmor Persson, mor till den falskt sexanklagade och sedermera frikände fd kammaråklagaren Stefan Holmlin som tog sitt liv den 5 april 2002, har givit NKMR tillstånd att publicera ovan rubricerade artikel.

Artikeln som har föranletts av Göteborgs Postens artikel "Högre beviskrav vid sexövergrepp" publicerad den 18/7 2002, hade sänts till ett antal tidningar för publicering men tidningarnas redaktioner har avböjt att publicera den.

Nedan följer en avskrift av artikeln som var införd i Göteborgs Posten den 18/7 2002.

 

 

 

 

 

Högre beviskrav vid sexövergrepp.

 

(Artikel införd i G-P den 18/7 2002)

 

Beviskraven bör höjas för åtal som gäller sexuella övergrepp mot barn. Riksåklagren (RÅ) har uppdaterat direktiven från 1999 och ger nu åklagarna ny vägledning.

 

Bakgrunden är att flera fällande domar, som grundat sig på barns vittnesmål, fått rivas upp sedan barnen tagit tillbaka sin berättelse. Enligt RÅ är kvaliteten på många förundersökningar för dålig och därför skärps kraven på bevis som backar upp barnets berättelse.

- Vi betonar att det är oerhört angeläget att inte försumma den stödbevisning som många gånger finns. Det är en risk att förlita sig på en berättelse som kan tas tillbaka av ett eller annat skäl, säger vice riksåklagare Catharina Bergqvist Levin.

 

Ska tåla granskning.

Enligt RÅ ska bevismaterial vara av sådan kvalitet att det även efter lång tid håller för en  ny granskning.

- Det här är råd och riktlinjer för att vi, så långt det är möjligt, ska kunna presentera rostfritt material. Vi måste se tydligare framför oss att man kan ifrågasätta lagakraftvunna domar. Vi måste bli oerhört professionella på det material vi besitter och beviset måste te sig likadant när lång tid har gått, säger Catharina Bergqvist Levin.

 

Barnombudsman (BO) Lena Nyberg är kritisk mot de nya riktlinjerna. Hon anser att riktlinjerna är ännu ett tecken på att barns värde i rättsprocesser håller på att minska. Andra  exempel är att domstolarna vid vårdnadstvister ser mer till föräldrarnas än till barnets rättigheter samt Psykansvarskommitténs förslag att barns straffrättsliga ansvar ska vara detsamma som för psykiskt störda personer.

 

- RÅ borde propagera mer för att ta tillvara barns vittnesmål, säger Lena Nyberg.

Hon anser att bättre förhörskunskaper, och en utvecklad metodik, skulle kunna tillmäta barns vittnesmål ett större värde.

 

Färre än tio procent av alla anmälda sexuella övergrepp mot barn leder till åtal.

 

 

 

************************

 

 

Riksåklagaren har under juli 2002 uppdaterat direktiven från 1999 och utfärdat nya riktlinjer för ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp. Många fällande domar gällande sexuella övergrepp som grundar sig på barns berättelser har fått rivas upp. Många förundersökningar är för dåligt utförda av polis och åklagare och saknar stödbevisning som backar upp barnets berättelse. Dessa direktiv och riktlinjer är mycket välbehövliga.

 

De många resningsansökningarna till HD i incestmål samt det tragiska faktum att fd kammaråklagaren Stefan Holmlin efter en falsk anmälan av fd hustrun om bl a sexuella övergrepp på sin styvdotter i april 2002 begick självmord.

 

Åklagare i  Holmlinmålet var fd chefsåklagaren Staffan Söderberg, Karlstad, som även ledde utarbetandet av direktiven från 1999. Staffan Söderberg blev i oktober 2001 avsatt från sin tjänst som chefsåklagare av anledningar som ter sig mycket dunkla. I Holmlinmålet fanns inte minsta stödbevisning för påståendet om sexuella övergrepp. Flickan hade manipulerats av modern som lärt henne vad hon skulle säga och jämför man det första förhöret med flickan med det andra förhöret skiljer sig berättelsen åt på ett oacceptabelt sätt samt i förhören förekommer flera grova sexual och könsord som en flicka på 6-7 år normalt inte vet innebörden av och kan sätta in i sitt sammanhang. Förhören med flickan leddes av Eva Borg vid Strömstadspolisen samt åklagaren Staffan Söderberg.

 

Fadern till flickan, Bert Olsson sade i första förhöret att han inte visste eller hade märkt, eller att det fanns något som tydde på att dottern skulle ha varit utsatt för övergrepp. I senare vittnesmål ändrade han sin utsaga och hävdade att han vetat 1 år att dottern varit utsatt men inte gjort någon anmälan därför att han haft sorg efter sin far som dött 2 år tidigare.

 

En moster, Maisy Holmlin var det vittne som enligt åklagaren skulle skänka trovärdighet åt hela målet. Maisy Holmlin gudmor och moster till Stefan Holmlin alkohol och tablettmissbrukare sedan många år blev åklagarens starka vittne i Holmlinmålet trots mycket starka hämndmotiv mot Stefans mor. Hon hade på grund av sitt missbruk förlorat vårdnaden om sina barn och hade under flera år skyllt detta förhållande på sin syster. (Stefans mor) Vid förhör trodde hon dock inte på att systersonen skulle vara pedofil. Detta förhållande som under hela förundersökningen påpekades gång på gång för åklagaren ignorerades helt av denne. Staffan Söderberg valde att på dessa lösa grunder ändå väcka åtal.

 

Mot denna bakgrund och de därpå tragiska konsekvenserna hälsas direktiven om de höjda beviskraven i dessa mål med tillfredställelse förutsatt att de följs av polis och åklagare.

BO Lena Nyberg anser att bättre förhörskunskaper och en utvecklad metodik vid förhör med barn skulle tillmäta barnets utsaga ett större värde. Analogt med detta vore det då också lättare att ifrågasätta och utvärdera de barns utsaga som är inlärd av en manipulerande mamma och alltså inte äger sanningens prägel.

 

Vid mål med stort massmedialt intresse och då domstolen på åklagarens begäran utfärdar yppandeförbud kring en förundersökning innebär detta att endast åklagaren kan berätta för media och allmänhet vad som hänt. Detta i sin tur får till följd att åklagaren redan på förundersökningsstadiet har möjlighet att styra målet på ett för åklagarsidan gynnsamt sätt. Försvarsadvokaten blir på detta vis bakbunden och detta försvårar avsevärt advokatens möjligheter att hämta in egen information i målet. Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, anser att denna obalans påverkar tilltron till rättsväsendet.

 

Det faktum att våra domstolar endast skall grunda sin dom på vad som förekommit vid huvudförhandlingen innebär inte att även domstolens ledamöter påverkas av massmedias skriverier om ett mål där endast åklagarens meddelarfrihet citeras. Juristerna vid våra domstolar har förhoppningsvis en mer objektiv och proffesionell attityd till massmedia men det faktum att även politiskt valda nämndemän har domsrätt i ett mål av massmedialt intresse ökar på ett otillfredställande sätt denna obalans när det gäller yppandeförbudet. Alla domstolens ledamöter är vanliga människor som påverkas medvetet eller omedvetet.

 

Förhoppningen med RÅ:s nya direktiv gällande anmälningar om sexuella övergrepp är att inte de många fäder, styvfäder, morfäder och farfäder som i dag anhålls, häktas, lagförs och i flera fall döms på falska grunder skall slippa få sina liv ödelagda.

Att metodiken, förhörskunskapen, objektiviteten och förutsättningslösheten hos polis och åklagare som handlägger dessa misstänkta brott svarar upp mot de höga krav på yrkeskunskap alla medborgare i en rättsstat har rätt att ställa. Detta gynnar även de barn som verkligen blivit utsatta för övergrepp, att de män som förgriper sig på barn lagförs och döms och de utsatta barnen erhåller adekvat skydd och hjälp.

 

 

Fallet Stefan Holmlin. Åklagare tilltalad, lagförd och frikänd

 

Myten om den goda modern och att barn alltid talar sanning

 

"Häxprocesser mot män"

 

"Vi dömer oskyldiga till fängelse"

 

Rättsröta i behandlingen av misstänkta vid sexualbrott

 

Barns vittnesmål räcker inte

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Powered by AIS