Socialstyrelsen

Regionala tillsynsenheten i Jönköping 2004-11-23                     Dnr 44-10351/04

Byrådirektör Gunnar Östling

Tel 036-30 94 14

                                                                                                     

                                                            NKMR

                                                            Ruby Harrold-Claesson

                                                            Ströms väg 37

                                                            42471 OLOFSTORP


Er skrivelse med begäran om utredning

Ni har i skrivelse av den 19 november 2004 hemställt att Socialstyrelsen granskar Västrumsgården AB och utreder "i vilken omfattning andra barn och föräldrar som utretts och/eller vårdats på Västrumsgården lidit skada genom felaktiga psykolog­bedömningar eller osakliga framställningar i utredningar". Ni har vidare begärt att i synnerhet tre särskilt angivna fall skall granskas. Med anledning härav får Social­styrelsen meddela följande.

Socialstyrelsen har till uppgift att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården. Den verksamhet som bedrivs vid Västrumsgården är inte hälso- och sjukvård och står därmed inte heller under Socialstyrelsens tillsyn. Tillsynsuppgifterna åvilar i stället Länsstyrelsen i Kalmar län.

Även om Västrumsgården AB:s verksamhet som sådan inte utgör hälso- och sjuk­vård har Socialstyrelsen tillsyn över den yrkesutövning som där utförs av legitimerad personal, i detta fall legitimerade psykologer. Socialstyrelsen utreder dock i princip inte ärenden i vilka händelseförloppet ligger långt tillbaka i tiden. Svårigheterna att utreda vad som verkligen inträffat ökar och möjligheterna att vidta åtgärder av olika slag minskar allteftersom tiden går. De patientsäkerhetsaspekter, som styrelsen har att bevaka är i huvudsak överspelade efter så lång tid som i dessa ärenden. Några speciella omständigheter som medför att denna grundinställning bör frångås har inte visats föreligga.

Med hänvisning till ovanstående lämnar Socialstyrelsen Er begäran utan åtgärd.

För Socialstyrelsen

Gunnar Östling

SOCIALSTYRELSEN                       Besök: Målargatan 3                               E-post: socialstyrelsen@sos.se

Box 2163                                         Telefon växel: 036 - 30 94 00                 Internet: http://www.sos.se

55002 Jönköping                             Telefax: 036-309423

Powered by AIS