• Datainspektionen 2000-05-19

   

  Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR
  Att. Ruby Harrold-Claesson
  Box 8077
  424 12 OLOFSTORP

   

  Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

  Datainspektionen har genom ett klagomål uppmärksammats på att Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR) på webbplatsen www.nkmr.org, under en s.k. SÖK-tjänst, har publicerat bl.a. namn och bild på barn som har tvångsomhändertagits med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

  Av den information som NKMR lämnar på webbplatsen framgår bl.a. följande. Den aktuella SÖK-tjänsten har nyligen inrättats och riktar sig till föräldrar vars barn har tvångsomhändertagits och i vissa fall även placerats i, för de biologiska föräldrarna, hemliga fosterhem. Ändamålet med behandlingen är att de biologiska föräldrarna skall kunna få information om var barnen befinner sig och/eller hur barnet har det i fosterhemmet.

  NKMR har i ett yttrande till Datainspektionen gjort gällande att lagstöd finns för den aktuella publiceringen och därvid bl.a. anfört att behandlingen har skett med de ifrågavarande personernas samtycke.

  Datainspektionens bedömning

  Enligt 21 § personuppgiftslagen är det, oavsett samtycke, förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om bl.a. administrativa frihetsberövanden. Av lagens förarbeten framgår att härmed bl.a. avses att någon har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

  Datainspektionen konstaterar att NKMR, genom den aktuella SÖK-tjänsten, behandlar personuppgifter i strid med 21 § personuppgiftslagen. Frågan om samtycke saknar därför betydelse i ärendet.

  Det förhållandet att uppgifterna dessutom har gjorts allmänt tillgängliga via Internet, innebär att behandlingen även strider mot förbudet i 33 § personuppgiftslagen att föra över personuppgifter till tredje land.

  Vad NKMR i övrigt har anfört i sitt yttrande, föranleder inte Datainspektionen att göra någon annan bedömning när det gäller lagligheten av behandlingen.

  Datainspektionen förutsätter att NKMR beaktar vad som ovan har sagts och omedelbart upphör med den aktuella behandlingen av personuppgifter om tvångsomhändertagna barn. Med hänsyn till förfarandets allvarliga karaktär avser Datainspektionen att översända ärendet till polismyndighet för kännedom och eventuell åtgärd. I och med denna åtgärd kan tillsynsärendet avskrivas.

   

  BESLUT

  Datainspektionen avskriver ärendet.

  Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Ulf Widebäck i närvaro av tillsynsdirektören Britt-Marie Wester, datarådet Hans-Olof Lindblom samt byrådirektören Katarina Högquist, föredragande.

  Ulf Widebäck

  Katarina Högquist

   

  DI-tillsynsärende

  Den anonyma anmälan

  DI-författningssamling

  NKMR:s yttrande till DI

  Tillägg till information om NKMR:s SÖK-tjänst

  Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS