• NKMR:s Överklagande av Länsrättens beslut

    

   Till

   Kammarrätten i Stockholm

    

   Klagande

   :

   Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter 855102-0053
   Box 8077
   424 12 OLOFSTORP

   Motpart

   :

   Datainspektionen

   Saken

   Tillsyn enligt personuppgiftslagen; nu fråga om avvisning

   Överklagat beslut:

   Beslut meddelat 2001-01-29 av länsrätten i Stockholms län i mål nr 9590-00 E

   ______________________________________________________

    

   Härmed överklagar undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, ovan angivna avvisningsbeslut meddelat av länsrätten i Stockholms län.

    

   På NKMR:s vägnar yrkar jag om att Kammarrätten med ändring och undanröjande av länsrättens beslut måtte göra en sakprövning av Datainspektions föreläggande av den 19 maj 2000 vari NKMR förelades att omedelbart upphöra med vår SÖK-Tjänst - ett ingripande som utgör en allvarlig kränkning av yttrandefriheten;

   alternativt

   att Kammarrätten måtte återförvisa Datainspektions beslut till angivna myndighet för fattande av ett överklagbart beslut.

    

   Grund

   Grunden för överklagande av detta beslut är dels att genom länsrättens avvisningsbeslut av överklagandet av DI:s ovan angivna föreläggande/beslut frånhändas NKMR rätten till en sakprövning huruvida vår SÖK-tjänst omfattas av PUL; dels att föräldrar till onödigt tvångsomhändertagna och av socialtjänsten gömda barn berövas yttrandefriheten att genom NKMR:s SÖK-tjänst be allmänhetens hjälp att få uppgifter om sina bortrövade och gömda barn; dels och huvudsakligen att NKMR såsom juridisk person nekas rätten till en rättvis rättegång utan i stället förväntas finna sig i en myndighets godtyckliga ingripande mot vår verksamhet.

   Frågan som obetingat inställer sig - och som är ett rekvisit i Artikel 6 av den Europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är följande: Är detta nödvändigt i ett demokratiskt samhälle?

   Frågan tarvar ett svar.

   Jag vill för Kammarrätten påpeka att med anledning av DI :s föreläggande av den 19 maj 2000 - som inte åtföljdes av en besvärshänvisning - avsände jag en skrivelse till myndigheten daterad den 25 maj 2000, vari jag efterfrågade huruvida beslutet var överklagbart och om så var fallet att NKMR skulle tillställas besvärshänvisning. DI sände NKMR:s förfrågan till länsrätten såsom överklagande. Denna hantering är synnerligen klandervärd och uppvisar stor inkompetens.

    

   På grund av vad jag anfört ovan yrkar jag om att Kammarrätten med ändring och undanröjande av länsrättens avvisningsbeslut måtte göra en sakprövning av Datainspektions föreläggande av den 19 maj 2000 vari NKMR förelades att omedelbart upphöra med vår SÖK-Tjänst - ett ingripande som utgör en allvarlig kränkning av yttrandefriheten;

   alternativt

   att Kammarrätten måtte återförvisa Datainspektions beslut till angivna myndighet för fattande av ett överklagbart beslut.

    

   Olofstorp, den 16 februari 2001

    

   Ruby Harrold-Claesson
   Jur. kand.
   Ordf. i NKMR

    

     DI-tillsynsärende

   Den anonyma anmälan

   DI-författningssamling

   NKMR:s yttrande

   DI-beslut 2000-05-19

   NKMR:s begäran om besvärshänvisning

   DI:s brev 2000-05-25

   NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

   Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

   Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten

   Länsrätten i Stockholm beslut 2001-01-29

   Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och Yttrandefriheten

    Tillbaka till Huvudsidan

    

    

    

    

Powered by AIS