• Datainspektionen

   

  YTTRANDE

   

  2001-05-07

  Dnr 572-2001

   

   

  Kammarrätten i Stockholm
  Avdelning 5, rotel 3
  Box 2302
  103 17 STOCKHOLM

   

  Mål nr 1173-2001

   

  Datainspektionen har av kammarrätten anmodats att inkomma med skriftligt svar i målet.

  Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR) har i första hand yrkat att kammarrätten med ändring och undanröjande av länsrättens beslut måtte göra en sakprövning av Datainspektionens föreläggande i beslut av den 19 maj 2000. Datainspektionen vill med anledning härav framhålla att inspektionen gärna ser en sakprövning av beslutet och att Datainspektionen därför inte har någon invändning mot att kammarrätten återförvisar målet till länsrätten för prövning i sak.

  Datainspektionen anger i avskrivningsbeslutet av den 19 maj att inspektionen förutsätter att NKMR beaktar Datainspektionens bedömning att behandlingen strider mot 21 § personuppgiftslagen och omedelbart upphör med den aktuella behandlingen av personuppgifter om tvångsomhändertagna barn. Vidare anges i beslutet att Datainspektionen, med hänsyn till förfarandets allvarliga karaktär, avser att översända ärendet till polismyndigheten för kännedom och eventuell åtgärd.

  Beslutet innehåller en uppmaning till NKMR att omedelbart upphöra med sin behandling av personuppgifter om tvångsomhändertagna barn. Detta får ses som ett påbud och enligt Datainspektionens uppfattning har beslutet en sådan verkan mot NKMR att det bör kunna överklagas. Inspektionens beslut är visserligen ett avskrivningsbeslut men i praktiken innebär det ett förbud för NKMR att fortsätta den aktuella behandlingen av personuppgifter såvida NKMR inte önskar få ännu mer ingripande myndighetsbeslut emot sig. Det är inte någon lyckad situation om NKMR för att få sin sak prövad måste fortsätta att bryta mot personuppgiftslagen till dess att Datainspektionen fattar ett nytt beslut vid vite eller ansöker om utplånande av personuppgifterna hos länsrätten eller till dess att polismyndigheten gör någon form av ingripande.

  Beträffande NKMR:s alternativa yrkande vill Datainspektionen endast framhålla att inspektionen såsom självständig förvaltningsmyndighet naturligtvis själv avgör vilka beslut som skall fattas. Det kan dock noteras att det för närvarande inte synes vara aktuellt med något mer ingripande myndighetsbeslut, eftersom de i målet aktuella uppgifterna har tagits bort från webbplatsen.

  Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ulf Widebäck i närvaro av datarådet Agneta Runmarker, föredragande.

  Ulf Widebäck

  Agneta Runmarker

   

DI-tillsynsärende

Den anonyma anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande

DI-beslut 2000-05-19

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

DI:s brev 2000-05-25

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten

Länsrätten i Stockholm beslut 2001-01-29

NKMR:s överklagande av Länsrättens beslut

Kammarrättens i Stockholm - Beslut om prövningstillstånd

Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och Yttrandefriheten

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS