Helena Lufumas brev till Barnombudsmannen

 

 • Varför förhindrar Socialtjänsten barnens rättighet till rätt stödinsatts för att kunna fullfölja sina skolutbildningar???

  Av Helena Lufuma

   

  Många av socialtjänstens tvångsomhändertaganden har lett till förödande konsekvenser för barnens liv. Under tiden de varit föremål för utredningar och vård hos socialtjänsten, har dessa barn fått stå ut med enorm psykisk tortyr i LVU-lagens namn och med diktatorisk byråkrati som verktyg. Detta är en mycket negativ signal i ett demokratiskt och civiliserat land som Sverige utger sig för att vara.

  Men det är inte bara socialtjänstens onda andar som bryter mot mänsklighet och skapar de förutsättningar som leder till att dessa unga medborgare hamnar i utanförskap. Även det svenska skolsystemet har haft en avgörande delaktighet i barnens öde. Faktum är att rekordmånga av socialtjänstens tvångsomhändertagna ungdomar lämnar grundskolan utan att ha upplevt någon god kvalitet i den vård och den skolundervisning de fått. En del avbryter tidigt sin grundskoleutbildning pga att de inte, så tidigt som möjligt, fått det rätta eller adekvata stöd, som de hade behövt för att kunna klara av och fullfölja sina studier.

  Den grupp som i detta fall drabbas hårdast är nämligen barn och ungdomar med utländsk bakgrund som kommit till Sverige för att stanna. Dessa ungdomar är också samhällets framtid. Men de har slagits ut redan i grundskolan. Varför???

  Vi får inte glömma att orättvisor och motsättningar föder klyftor i ett samhälle. Därmed menar jag att klyftor, orättvisor och motsättningar är omodernt. Särskilt om sådana sker och existerar i en modern och demokratisk Sverige. Jag kan därför inte, här i min skrivelse, låta bli att framföra mina synpunkter när det gäller de brister som jag anser finns i vårt svenska skolsystem och som bidrar till misär och lidande hos främst barn med invandrarbakgrund. Därför anser jag och tycker att det svenska skolsystemet på flera punkter diskriminerar dessa barn. Och detta sker på grund av deras etniska tillhörighet.

  Utifrån de systemfelaktigheter som existerar inom svenska skolsystemet, gör detta även att av socialtjänsten tvångsomhändertagna barn tillhörande denna grupp drabbas hårdare än de i gruppen med motsatt bakgrund. Men detta gäller enbart för de tvångsomhändertagna barn/ungdomar som är födda utanför skandinavia och kom till Sverige som flyktingar med eller utan sina familjer. Framförallt de som kommit från oroliga och/eller krigshärjade länder. De flesta av dessa flyktingbarn har av olika skäl, där de kommer ifrån, aldrig upplevt en lugn och trygg tillvaro som de förväntat sig att ha här i Sverige. Men tyvärr har de, på olika sätt, bemötts av motgångar och motsättningar när det gäller utbildning här i sitt nya hemland.

  Jag vet, att en viss del av dessa ungdomar som gått ut grundskolan utan giltigt slutbetyg, skulle kunnat räddas för länge sedan, om de bara hade fått rätt stöd då de stannade i sin utveckling.

  Skolproblem är allvarliga i många svenska skolor idag. Men, jag har också konstaterat att det finns en viss rädsla hos makthavarna inom regering, skoverk och inte minst kommuner för att utvärdera skolan i Sverige. VARFÖR ÄR DET SÅ??? VAD VILL MAN SKYDDA BAKOM DETTA.?

  Jag tror att det är viktigt att alla är öppna i den frågan och ser de brister som behäftar dagens skolsystem.

  I de debatterna som förs, tycker många att skolproblem beror på ökande antal elever (mellan 30-40) i klassen ; nedskärningar inom skolan och Lärarbrist i skolan. Men jag tycker inte att detta är hela den sanning som gör dagens skolsituation så problematisk. I stort sett, beror allt, på ett fel i systemet.

  Dessa fel i systemet måste blottläggas, analyseras och avskaffas genom omfattande förändringar av regler och principer.

  Mitt grundläggande förslag på detta är att först avskaffa den likriktning som råder inom skolsystemet idag. Inse att eleverna är olika, har olika bakgrund och lär sig i olika takt. Jag föreslår också att lika god kvalitet i utbildning måste ges åt alla oavsett ras, hudfärg,

  nationalitet, etniskt ursprung eller trosbekännelse.

  Det är också mycket viktigt att lärare måste ha en pedagogisk förmåga för att på bra sätt förmedla kunskap till eleverna. Främst för elever med särskilda behov.

  *Vad jag nu vill är att makthavarna skall ha i minnet att:

  "Utan god kvalitet på utbildningen, uppstår sämre kontinuitet och en större osäkerhet hos eleverna."

  Alla barn i Sverige skall ju behandlas lika! Våra barn och ungdomar måste också motiveras att studera. Eller hur?

  Med detta menar jag att man skall sätta fokus på kunskapsnivå och inte på elevens ålder och antal år denne gått i skolan.

  *Det är helt fel att inte få den kunskap som krävs i den klass som man går. Men det är precis vad som sker i våra svenska skolor idag. Vad är, i så fall, meningen med att gå i skolan?

  De elever som stör andra i skolan, är ofta de som känner sig ha hamnat i utanförskap och därför känner sig övergivna. Varför har vi så svårt att förstå detta???.

  Det svenska skolsystemet behandlar flykting och invandrarbarn orättvist, anser jag:

  Skolsystemet i Sverige är stelbent när det gäller en elevs etniska tillhörighet. Detta måste förbättras!

  Även ett flykting- eller invandrarbarn som kommit till Sverige för att stanna, skall kunna få en jämlik, god kvalitet på sin utbildning i förberedande klasser som alla andra barn i den vanliga svenska skolformen.

  Därför föreslår jag följande:

  *Flykting- eller invandrarbarn som kommit till Sverige för att stanna, skall redan under sitt första år, erbjudas en intensiv och fullständig skolutbildning som motsvarar den nivå som dennes kunskap och kapacitet visar och inte som åldern bestämmer. Utbildningen bör ske enligt den normala svenska läroplanen. Undervisningen skall från början ske helt på barnets hemspråk eller på det språk som eleven allra bäst behärskar. Samtidigt, skall eleven erbjudas en lika intensiv undervisning i svenska som andra språk. Detta för en bättre kombination i fortsättning hos eleven.

  * Läroplikt under grundskoleutbildning skall vara ett krav för alla barn. Inget barn eller ungdom skall få lämna grundskolan utan giltigt betyg, oavsett åldern.

  Helena Lufuma

   

  Fallet Helena Lufuma - En svart invandrarkvinnas kamp för sin familj

  Sven-Erik Bergs brev till Barnombudsmannen

  Tillbaka till Rapporter

  Till Artiklar

  Tillbaka till Huvudsidan

   

   

Powered by AIS