Mänskliga rättigheter - en tidig debatt
Den 6 september 1983 inledde Krister Pettersson en debatt om mänskliga rättigheter där han ställde följande frågor:
ÄR VI SVENSKAR och våra politiker bara intresserade av mänskliga rättigheter i fjärran länder? Är vi mer intresserade ju längre bort länderna ligger? Är vi minst intresserade av dessa rättigheter i vårt eget land? Krister Petterssons inledande artikel och Prof. Jacob Sundbergs replik på paret
Ingrid Hanell & Anders Holtsbergs replik, är sedan tidigare publicerade på NKMR:s hemsida, dock utan att vi har varit medvetna om artiklarnas inbördes sammanhang. Nu samlas artiklarna i denna mapp tillsammans med Krister Petterssons avslutande artikel.

Artiklarna är tidigare publicerade i Sydsvenska Dagbladet, 1983-09-06 - 1983-09-21

 

 

 

Mänskliga rättigheter - också i Sverige!
Av Krister Pettersson

Sverige har undertecknat flera konventioner om mänskliga rättigheter.
ATT rättighetskatalogen i dessa högtidliga överenskommelser mellan nationerna respekteras och efterlevs är av fundamental betydelse för en fri värld och för fria medborgare. Också i vårt eget land. Rättigheterna i ovannämnda konventioner syftar bl.a. till att skydda de enskilda medborgarna för statsmaktens förtryck och godtycke.
Sydsvenska Dagbladet, 1983-09-06


Barnstugor och socialism
Ingrid Hanell och Anders Holtsberg
Sydsvenska Dagbladet, 1983-09-09


Mänskliga rättigheter och lagars funktion
Av Jacob W. F. Sundberg

Krister Pettersson, som är styrelseledamot i Familjekampanjen, framställer ett antal skäligen okontroversiella sanningar rörande Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i anslutning till familjeproblemen. Man kan kanske inte begära att en artikel av det formatet skall innehålla en utförligare argumentering. Jag vill dock beklaga att Pettersson icke åtminstone nämnde målet Kjeldsen, Busk Madsen och Pedersen mot Danmark. Europeiska domstolen avkunnade sin dom i målet den 7 december 1976 med en motivering som direkt tog sikte på svenska förhållanden.
Sydsvenska Dagbladet, 1983-09-15


Daghemmen som instrument
Av Krister Pettersson

ENLIGT den högtidliga Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas övertygelse. Denna rättighet skall tryggas utan åtskillnad på grund av politisk eller annan åskådning, utan diskriminering. Våra styrande politiker respekterar sedan länge inte de internationella konventioner vårt land högtidligen biträtt.
Sydsvenska Dagbladet, 1983-09-21

 

 

Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet

Av Jacob W.F. Sundberg

 

Om Europakonventionen och Språnget Österut. Slutet på en epok?

Av Jacob W.F. Sundberg


The Trip to Nowhere
By Jacob W. F. Sundberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS