Tillägg till information om NKMR:s SÖK-tjänst.

 

 

 

Länkarna som följer det här meddelandet har uppdaterats för att ge en hel bild av händelseutvecklingen kring Datainspektionens åläggande att NKMR skall upphöra med vår SÖK-Tjänst.

  

 

 

 

Tyvärr har vi tillfälligt nödgats stänga vår söktjänst. En anonym person gjorde anmälan mot NKMR till Datainspektionen. Och Datainspektionen har med stöd av ett mycket anmärkningsvärt stadgande i Personuppgiftslagen förbjudit NKMR att lägga ut uppgifter om domar i LVU-mål.

Inom NKMR kommer vi nu att arbeta för att få en lagändring till stånd. Det är ovärdigt en rättsstat att staten förbjuder medborgarna att diskutera vissa saker på internet. Domar i LVU-mål är inte sekretessbelagda och vi hade för övrigt de berörda föräldrarnas och barnens tillstånd att lägga ut uppgifterna på vår hemsida.

Det är oerhört stötande att det i Sverige, utan att det väckt någon som helst debatt i massmedia, år 1998 införts ett lagrum, nämligen 21 § Personuppgiftslagen (1998:204), som förbjuder andra än myndigheter att behandla personuppgifter om administrativa frihetsberövanden. Barn som är föremål for LVU och tvångsplacerade i fosterhem eller barnhem, är ju administrativt frihetsberövade. Ett administrativt frihetsberövande är ett oerhört ingrepp i en persons och hans eller hennes familjs liv. Administrativa frihetsberövanden (till exempel den i Sovjetunionen vanligt förekommande åtgärden att spärra in oliktänkande på mentalsjukhus) är ett regelbundet inslag i den moderna diktaturstatens verksamhet.

I moderna diktaturstaters verksamhet ingår även att straffa den, som offentligen kritiserar statens och myndigheternas verksamhet. Och i Personuppgiftslagen stadgas i 49 § att straffet för den som bryter mot 21 § i Personuppgiftslagen är böter eller fängelse.

Mänga tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU är - som såväl NKMR som olika media visat - helt felaktiga och det rör sig ofta om helt vanliga skötsamma föräldrar som på diffusa grunder, exempelvis att de haft oturen att komma i konflikt med en maktberusad socialsekreterare, blivit fråntagna sina barn. Och många av socialnämnden godkända fosterhem är utomordentligt dåliga och fosterbarnen vanvårdas eller misshandlas av fosterföräldrarna i fosterhemmet. De här missförhållandena är det alltså sedan år 1998 i Sverige under hot om fängelsestraff förbjudet att diskutera på Internet. En sådan lag har alltså smugits in i svensk lagstiftning.

I ett öppet och demokratiskt land skall givetvis varje medborgare ha rätt att föra en diskussion om missförhållanden i statens verksamhet. Det är ett tecken på att Sverige håller på att utvecklas till en medicinsk och social diktatur när en lag som Personuppgiftslagen finns i Sverige!!

NKMR kommer att arbeta intensivt för att få bort denna lag, som hör hemma i totalitära stater, inte i Sverige.

Vi uppmanar medlemmarna i NKMR och alla som läser denna information med bilagor att verka för att 21 § Personuppgiftslagen skall tas bort ur svensk lagstiftning. Ta kontakt med enskilda riksdagsledamöter och statsråd!! Skriv insändare i tidningarna!!!

Vi nödgas alltså på grund av hotet om fängelsestraff tyvärr stänga vår söktjänst tillfälligt. Vi kommer att arbeta för en lagändring, som möjliggör för NKMR att snart kunna öppna söktjänsten igen. SÖK-tjänsten har varit av stort värde för de efterlysta och hemligt placerade tvångsomhändertagna barnen och deras föräldrar.

 Olofstorp, den 10 april 2000.

 

 DI-tillsynsärende

Den anonyma anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande

DI-beslut 2000-05-19

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

DI:s brev 2000-05-25

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten

Åsiktsbildningen söker nya kanaler

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS