Rapport från "Nordiskt Seminarium i Oslo om bekämpande av terrorism och iakttagande av mänskliga rättigheter", 22 oktober 2003

 

Som en av sju frivilliga internationella organisationer inbjöds NKMR att delta i NORDISK SEMINAR I OSLO: "BEKJEMPELSE AV TERRORISME OG IVARETAKELSE AV MENNESKERETTIGHETER" som ägde rum den 22 oktober 2003. Seminariet anordnades av Norges justitiedepartement och riktades till de nordiska länderna. Den svenska listan över de inbjudna upptar bl. a Justitieutskottet, Högsta domstolen, Riksåklagaren och fyra ledande svenska universitet. Inbjudan kom via Sveriges Justitiedepartement. 

 

NKMR representerades av ordf. Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., Nina Elin Hauge, styrelsemedlem och Ole Texmo, adjungerad.

Seminariet öppnades av Norges
justisminister Odd Einar Dørum.

Dagens program inleddes med en föreläsning av Fetter Hide, Generalsekretaer vid Amnesty International Norge.
Titeln på hans föredrag var: "Menneskerettighetene og årsaker til terrorisme - kan terrorisme bekjempes gjennom styrking av menneskerettighetene?" Hide började med en presentation av Amnesty såsom världens största människorättsorganisation. Han hävdade att världen hade kommit till ett vägval efter den 11 september 2001 där staterna kunde antingen bekämpa terrorism genom att 1) försvaga de mänskliga rättigheterna eller 2) förstärka de mänskliga rättigheterna. Han beklagade att det fanns få sanktionsmöjligheter. Dessa är Europadomstolen och International Criminal Court (ICC). Överlag ett intressant föredrag.

 

Ari Hirvonen, docent vid Helsinki universitet, höll ett föredrag med titel: "Pålegger menneskerettighetene statene en plikt til å bekjempe terrorhandlinger?" Han inledde med att framhålla att terrorism måste fördömas och bekämpas med kraft. Han citerade Churchill: "Det fria samhället måste försvaras med blod, svett och tårar." Hirvonen citerade också andra tänkare och europeiska ledare t ex Martin Ames, Samuel Huntington, Jürgen Habermas, Berlusconi, Romano Prodi och USA:s Thomas Jefferson.

 

Professor Björg Thorarensen ved Islands universitet gav ett föredrag med titel "Statenes anledning til å derogere fra menneskerettighetsforpliktelser på grunn av (fare for) terrorisme eller på grunn av terrortrusler".

 

Professor Iain Cameron ved Uppsala universitet, Sverige behandlade bl a situationen för somalierna som hade råkat ut för frysning av sina tillgångar i sitt föredrag "Administrative lister som grunnlag for båndlegging/frysing av midler".

 

Professor Gorm Toftegaard Nielsen ved Århus universitet, Danmark gav ett föredrag om "Anti-terrorlovgivning og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7".

 

Samtliga föredrag var mycket intressanta och gav upphov till livliga debatter. Dessvärre har varken utskrifter av föredragen eller föredragen som ljudfiler publicerats.

 

Bland de som gjorde flera inlägg märktes undertecknad NKMR:s ordförande, som i tre inlägg berättade om den "terrorism" som drabbar barn och deras föräldrar genom socialtjänstens/barnevernets tillämpning av LVU/barneverns lov. I mitt avslutande inlägg informerade jag om hur Ambassadör Hans Corell som i en artikel i Dagens Nyheter hotade jur. kand., med. lic Siv Westerberg med yrkesförbud i april 1988 när hon hade vunnit sitt första mål Olsson v. Sverige i Europadomstolen.

 

Under dagen blev det också tillfälle att stifta bekantskaper över landsgränserna.

 

 

Bekjempelse av terrorisme og ivaretakelse av menneskerettigheter

 

Inbjudan till nordisk seminar i Oslo

 

 

Tillbaka till Rapporter

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS