Rapport från Jubileumsmötet i Köpenhamn

den 28 november 1998

 

Lördagen den 28 november 1998 anordnade NKMR-Danmark ett möte i Köpenhamn för att fira NKMR's två-årsdag. Samtliga styrelsemedlemmarna var närvarande. Mötet var välbesökt. Bl. a kom en besökande från Stockholm som hade hittat NKMR's hemsida på Internet.

Ordföranden för NKMR-Danmark, tillika NKMR's viceordförande, Holger Lindholt, välkomnade till jubileumsmötet, varefter tre föräldrar berättade om sina egna erfarenheter av tvangsfjernelser i Danmark. Rikke Nielsen, en 13 årig dansk pige, berättade om hur och varför hon blev tvångsomhändertagen och placerade på ett behandlingshem. Samtliga uttalade sig mycket kritisk till myndigheternas överförmyndarskap över dem och deras familjemedlemmar.

Kommunpolitikern Irma Henriksen höll ett mycket givande föredrag om 'Retssikkerhed og tvangsfjernelser i Gladsakse kommune'. Hon fann att rättssäkerheten inte togs tillräckligt allvarligt av majoriteten i nämnden.

Ordföranden i NKMR, Ruby Harrold-Claesson, uppläste hälsningar från Mormorsupproret, undertecknade av Margit Eliasson och Margareta Palm, samt en hälsning från Sven-Erik Berg i Nordmaling. Därefter lämnades en preliminär verksamhetsberättelse för 1998. Bland höjdpunkterna för 1998 var ett kort möte som ordföranden hade den 6 april med FN's Generalsekreterare Kofi Annan. Ruby Harrold-Claesson var på en ceremoni på The University of the West Indies i Kingston, Jamaica, som första universitet förärade Kofi Annan titeln Honorary Doctor of Laws. Ruby Harrold-Claesson berättade om NKMR och dess arbete och överlämnade en kopia av The Edner Case till Dr. Annan. En annan intressant tilldragelse under 1998 var en telefonförfrågan om en intervju angående mänskliga rättigheter i de nordiska länderna som redaktören för P1 programmet Grannland, Sture Näslund gjorde i slutet av november. Frågan om tvångsomhändertagande av barn i de nordiska länderna behandlades emellertid inte då programmet om mänskliga rättigheter sändes i början av december.

Under året har kommunikéer annonserande NKMR's existens och rättsfall som vi arbetar med sänts till Det Danske Centret før Menniskerettigheter och den engelska sektionen i Europakommissionen.

Sekreteraren i NKMR Axel Sølvsten lämnade en utförlig berättelse om NKMR-Danmarks (Bisiddareforeningen af 1994) verksamhet under 1998. Sekreteraren i NKMR tillika ordföranden för NKMR-Norge Bent Jensen redogjorde för de aktiviteter som ägt rum i Norge, bl. a åtskilliga radioprogram om tvångsomhändertaganden av barn. Andre vice-ordföranden Peter Klevius redogjorde för det finska Nikofallet, där föräldrarna till 'Niko' har stämt kommunen, landstinget och Staten för skadestånd på grund av det olagliga och felaktiga omhändertagande av sonen och de därav följande skador på barnet och samtliga familjemedlemmarna.

NKMR's kassör Siv Westerberg lämnade en preliminär redogörelse för kommitténs ekonomiska ställning. Siv Westerberg informerade bl. a om bidraget på 25 000 kr som NKMR erhållit från en Stiftelse i Stockholm för inköp av dator, skrivare, fax och telefon. Siv Westerberg påminde också om audiensen i Europakommissionen som hon och NKMR's ordförande beviljades den 24 november 1997, i samband med en LVU-process som båda, såsom ombud och biträde, hade i Europadomstolen.

Slutligen föredrogs ett uttalande som efter vissa tillägg togs av mötet såsom resolution.


Resolution

Rikke Nielsens föredrag

Tillbaka till Rapporter

Tillbaka till NKMR:s huvudsida

Powered by AIS