Högskolan i Örebro

Institutionen för samhällsvetenskap

Avdelningen för psykologi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORIKFALLET

FÖRFÖLJANDE STRATEGIER I ETT LVU-ÄRENDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Psykologi PBK (41-60p)

                                                                                                   HT 1996

                                                                                                   Linda Ärlig

                                                                                                   Handledare: Bo Edvardsson

 

 

 

RETORIKFALLET

Förföljande strategier i ett LVU-ärende1 2

Linda Ärlig

Högskolan i Örebro, Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för psykologi

 

 

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie är att kritiskt granska 6 tjänsteutlåtanden i ett LVU-ärende, för att undersöka eventuell förekomst av förföljande strategier i handläggningen, och i så fall definiera och undersöka dem samt se om utredningarna uppfyller de krav på saklighet och opartiskhet som RF 1 kap 9§ föreskriver.

Ur materialet framgår 56 förföljande strategier. Definitioner på de funna strategierna presenteras, och även hur de konkret tillämpas visas med citat från utredningarna. Det framkommer två huvuddrag hos utredarnas handlingsmönster, vilka är ”Makten definierar verkligheten” och ”Påverka och övertala läsaren”. Ur materialet framkommer två tekniker, undanhållande och fabricerande, vilka samverkar till att göra en utredning bristfällig. De funna strategierna delas in i 6 större grupper beroende på deras syfte och likheter:

·      Påverka läsaren genom språket innehåller 12 strategier som används för att påverka läsaren att inta samma inställning till klienten och situationen som utredaren själv har.

·      Patologisera klienten innehåller 8 strategier som framställer klienten som särartad, psykiskt labil, aggressiv, etc.

·      Ignorera saklighetsaspekter innehåller 17 strategier som t.ex. överdriva information, dölja information, ignorera klientperspektivet, fabulering, framföra irrelevant information.

·      Kontroll och maktutövning utgörs av 6 strategier som är handlingsmönster för hur myndighetspersoner gör anspråk på att kontrollera klientens liv.

·      Myndigheten vet bäst utgörs av 5 strategier innehållande kompetensöverskridning, övertro, rättfärdiganden, moralisering och betoning på socialtjänstens resurser.

·      Känna-tycka-tro-uppleva-tolka innehåller 9 strategier som påverkas av utredarens subjektiva tolkningar, argument, etc.

Genomgående i utredningarna ignoreras klientperspektivet och tydliga källhänvisningar saknas. Min slutsats är att utredningarna är bristfälliga och uppfyller ej regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Handläggningen i ärendet innehåller flera, tydliga förföljande strategier.

Jag ställer upp 11 hypoteser till varför förföljande strategier används. De jag anser har mest giltighet är Kompensationshypotesen, Dissonanshypotesen, Attributionshypotesen och Kommunikationskollapshypotesen.

 

Nyckelord: Förföljande strategier, saklighet, opartiskhet, LVU-ärende.

 

 

 

 

 

 

 

 

THE RHETORIC CASE - Persecutory strategies in a LVU-investigation[1] [2]

Linda Ärlig

University of Örebro, Department of social science, Psychology section

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to make a critical examination of 6 service statements in a LVU-case, to investigate possible occurrence of persecuting strategies in the social service reports, in that case define and study them, and to see if the investigation complies with the legitimate claims of objectivity and impartiality.

In the service reports 56 different persecuting strategies appear. Definitions of the found strategies are produced, and it will be apparent how they practice in the case with quotations from the investigation. Main patterns appear from the investigators' actions, which are ”the authorities define reality” and ”influence and persuade the reader”. Two tectonics were found in the material, withholding and fabricate, which co-operate to make an investigation defective.

Depending on the strategies' purpose, they have been devised into 6 larger groups:

·      Persuade the reader through language, contains 12 strategies, which are used by the investigators, trying to make the reader come to the same conclusion as themselves.

·      Pathologising the client, contains 8 strategies, which describes the client as peculiar, mentally unstable, aggressive, etc.

·      Ignoring objectivity-aspects, contains 17 strategies, for example ignoring the client perspective, conceal information, exaggerate information, fabulation, irrelevant statements, etc.

·      Exercise power and control, contains 6 strategies which all are action strategies for authorities trying to take control over the clients life.

·      The authorities know best, constitute 5 strategies containing blind faith, moralising, justifications, and emphasis on the authorities' resources and overstep ones authority.

·      Feel-think-believe-experience-interpret, contains 9 strategies which are influenced by the investigators subjective interpretations, arguments, etc.

Throughout the investigations the client perspective is ignored and source-references are missing. My conclusion is that the investigations are defective, they do not follow the government reform 1:st. chapter 9§ directives of objectivity and impartiality. The documentation of the case contains several, distinct persecutory strategies.

I present 11 hypotheses about why persecutory strategies are used. The hypotheses I think have most validity are ”the Dissonans hypothesis”, ”the Attribution-hypothesis”, and ”the Communicational-collapse-hypothesis”.

 

Keywords: persecuting strategies, objectivity, impartiality, LVU- investigation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                                   Sida

 

1.  INLEDNING                                                                                                            1

     1.1    Bakgrund                                                                                                         1

     1.2    Syfte & definition                                                                                            1

     1.3    Tidigare forskning om förföljande strategier                                                 1

2.  METOD                                                                                                                    3

     2.1    Urval/presentation                                                                                           3

     2.2    Tillvägagångssätt                                                                                            4

     2.3    För- och nackdelar med metoden                                                                   4

3.  TEORETISKA PERSPEKTIV                                                                                4

     3.1    Saklighetsperpektiv                                                                                        4

     3.2    Utredningsperpektiv                                                                                        7

     3.3    Lagens perspektiv                                                                                           9

     3.4    Barnperspektiv                                                                                                10

4.  FÖRKLARINGSTEORIER                                                                                    12

5.  FÖRFÖLJANDE STRATEGIER                                                                           17

      5.1    Retorisk strategi                                                                                            17

      5.1.1     Antydningsstrategi                                                                                       18

      5.1.2     Positiv- negativargumentationsstrategi                                                      19

      5.1.3     Förstärkningstrategi                                                                                   19

      5.1.4     Negativ synonymstrategi                                                                             19

      5.1.5     Repetitiv strategi                                                                                         20

      5.1.6     Hammarstrategi                                                                                          20

      5.1.7     Multi-minusstrategi                                                                                     20

      5.1.8     Kontraststrategi                                                                                          21

      5.1.9     Strategin Selektiv användning av osäkerhetsmarkörer                              21

      5.1.10   Generaliseringsstrategi                                                                               21

      5.1.11   Strategin triviala uttalanden i negativ kontext                                           21

      5.2     Patologiseringsstrategi                                                                                  21

      5.2.1      Strategin att patologisera kritik                                                                 22

      5.2.2      Terapistrategi                                                                                             22

      5.2.3      Särartsstrategi                                                                                            22

      5.2.4      Plötslighetsstrategi                                                                                     22

      5.2.5      Strategin förföljelse genom det fundamentala attributionsfelet                22

      5.2.6      Syndabocksstrategi                                                                                     23

      5.2.7      Icke-förekomststrategi                                                                               23

      5.3      Döljande strategi                                                                                          23

      5.3.1      Strategin ignorera klientperspektivet                                                         24

      5.3.2      Vaghetsstrategi                                                                                           24

      5.3.3      Strategin successiv dämpning                                                                    24

      5.3.4      Opersonlig strategi                                                                                     24

      5.4      Överdrivande strategi                                                                                  25

      5.4.1      Kvantitativ strategi                                                                                    25

      5.4.2      Fabuleringsstrategi                                                                                    25

      5.4.3      Strategin successiv stegring                                                                       25

      5.4.4      Lögnstrategi                                                                                               25

5.4.5     Framföra irrelevant informationsstrategi                                                             26

 

 

                                                                                                                                        Sida

      5.4.6      Implicit teori strategi                                                                                  26

      5.4.7      Strategin att utnyttja och förstora upp händelser                                      26

      5.4.8      Historisk dammsugarstrategi                                                                     27                                                           

      5.4.9      Röstetalsstrategi                                                                                         27

      5.4.10    Förutsättande strategi                                                                                27

                              5.5      Kontroll och maktstrategi                                                    27

      5.5.1      Provokativ strategi                                                                                    28

      5.5.2      Strategin försöka beslå klienten med lögn                                                 28

      5.5.3      Antidemokratisk strategi                                                                            28

      5.5.4      Strategin kränkande värderingar och kommentarer                                 28

      5.5.5       Inskränkande strategi                                                                                28

      5.6     Myndigheten vet bäst                                                                                   28

      5.6.1      Strategin betona myndigheters resurser                                                     29

      5.6.2      Strategin övertro på sig själv och andra                                                    29

      5.6.3      Kompetensöverskridande strategi                                                              29

      5.6.4      Moraliserande strategi                                                                               30

      5.6.5      Strategin rättfärdiga sig själv och sitt handlande                                      30            

      5.7     Upplevelsestrategi                                                                                         30

      5.7.1     Opersonlig upplevelsestrategi                                                                     30

      5.7.2     Strategin att tillskriva klienten en upplevelse                                             31

      5.7.3     Strategin att tillskriva klienten negativ inställning                                     31

      5.8     Tolkningsstrategi                                                                                           31

      5.8.1      Strategin passande tolkning                                                                       31

      5.8.2      Teckentolkningsstrategi                                                                             32

      5.8.3      Negativ sammanhangsbetingad tolkning                                                   32

      5.8.4      Negativ prognos strategi                                                                            32

6.   FALLBESKRIVNING                                                                                            32

      6.1      Aktörer i ärendet                                                                                          33

      6.2      Händelseförlopp                                                                                           34

7.   TJÄNSTEUTLÅTANDE                                                                                        36

       7.1     Tjänsteutlåtande 1991-11-28                                                                       37

       7.2     Tjänsteutlåtande 1991-01-31                                                                       43

       7.3     Tjänsteutlåtande 1991-04-08                                                                       45                                                        

       7.4     Tjänsteutlåtande 1994-11-29                                                                       58

       7.5     Tjänsteutlåtande 1995-10-23                                                                       57

       7.6     Tjänsteutlåtande 1996-06-14                                                                       62

       7.7     Journalanteckningar och uppföljningsblad                                                  64

       7.8      Intyg                                                                                                             66

8.    SLUTDISKUSSION                                                                                              68

        8.1     Sammanfattande analys av förföljande strategier                                     68

        8.1.1      Variationer och likheter hos tjänsteutlåtanden                                        73

        8.2     Uppkomst av ett förföljande arbetssätt                                                      73

        8.3      Slutsats                                                                                                        78

 

REFERENSLISTA                                                                                                       78

 

 

 

Tvångsomhändertagande av barn enligt LVU
Av Linda Ärlig


The Edner Case

 

The Rhetoric Case

 

Tillbaka till Artiklar1 Uppsats i Psykologi, PBK (41-60p), HT 96

Handledare: Bo Edvardsson

2 Jag förutsätter att de som får tillgång till denna uppsats hanterar den med största ansvar och omdöme. Efterforskning för att försöka identifiera klient och utredning får ej förekomma.

[1] Advanced course (41-60p) paper in psychology, autumn 1996.

Supervisor: Bo Edvardsson

[2] I presume that those who have access to this essay handle it with responsibility and judgement. Inquiry of the identity of the clients whom the investigations concern is not allowed.

Powered by AIS