Socialförvaltning JO-anmäld

Av Dan Östberg, journalist

 

 

 

Dan Östberg, journalist vid Värnamo Nyheter. Artikeln är tidigare publicerad i Värnamo Nyheter den 20 mars 2003..

Den återges här med forfattarens och redaktionens välvilliga tillåtelse.

 

 

 

VÄRNAMO (VN)

Både nuvarande och förre ordföranden i Värnamo socialnämnd och en socialsekreterare på social-förvaltningen är Jo-anmälda.

 

Anmälan gjordes efter att socialförvaltningen vid upprepade tillfällen begått allvarliga misstag i hanteringen av umgängesrätten mellan en mor och hen­nes dotter.

 

"Skitförvaltning"

- Del är en skitförvaltning som gör på del sättet, säger Lennart Lundkvist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Den 11 september i fjol fattade sociala utskottet i Värnamo ett beslut om omfattande begränsningar mellan en mor och hennes dotter. Dottern är sedan några år tvångsomhändertagen enligt lagen om vård av unga.

Inte förrän fem månader senare, den 1 februari i år, nådde beslutet modern och hennes juridiska ombud.

 

Ett övergrepp

Enligt förvaltningslagen skall tagna beslut omedelbart delges alla berörda parter.

I detta fall kan sociala utskottets beslut överklagas av mo­dern först efter fem månader. Da är den period beslutet gäller redan passerad.

Moderns juridiska ombud, Siv Westerberg, ser sociala ut­skottets handlande som helt oacceptabelt och påpekar att det sätter överklagansrätten ur spel.

- Det innebär ett fruktansvärt övergrepp mot både mamman och barnet, säger hon.

Siv Westerberg och mamman anmäler nu både dåvarande och nuvarande ordföranden för socialnämnden, Gunnar Sibbmark respektive Arnold Karlsson, samt socialsekreteraren Solweig Benemark till JO (justitieombudsmannen) för grovt tjänstefel.

Siv Westerberg anser att misstagen är så allvarliga att de äventyrar rättssäkerheten för både mamman och dottern.

Även Lennart Lundkvist, ex­pert på förvaltningslagen, är förvånad över ärendets gång.

- Det är helt sjukt. Man är skyldig att delge beslutet direkt efter att det fattats. Hanteringen är självklart helt felaktig. Det är en märklig värld vi lever i, sä­ger han.

 

Nya misstag

Gunnar Sibbmark, som var sociala utskottets ordförande fram till årsskiftet, här inga kommentarer till det som inträffat.

- Det är för länge sedan, säger han.

Tre veckor senare var det dock dags för ett nytt misstag.

På eftermiddagen den 18 fe­bruari underrättades Siv Wester­berg och mamman om att deras ärende skulle tas upp i sociala utskottets sammanträde ett och ett halvt dygn senare.

Eftersom både Siv Wester­berg och mamman arbetar på annan ort kunde ingen av dem ta sig tid att närvara med så kort varsel.

Återigen bröt sociala utskot­tet mot förvaltningslagen som säger att man skall informera om möten en vecka i förväg.

På sociala utskottet insåg man enligt Solweig Benemark sitt misstag och sköt upp mötet en vecka.

Dock utan att underrätta mamman och Siv Westerberg om tid och plats.

- Det är helt riktigt att vi gjorde en miss. Vi gör fel ibland men dem rättar vi till. Mötet flyttades fram en vecka men vi sade ingen tid. Vi kan ju inte ringa runt till alla och fråga om de kommer eller inte. Siv Wes­terberg vet ju ändå var vi håller vara möten, säger hon.

 

Reprimand

Även delta förfarande riktar Lennart Lundkvist skarp kritik mot.

- Det är klart att man inte får kalla till sammanträde på det viset. Det gäller inte bara förvaltningslagen utan all offentlig verksamhet att det helt enkelt inte får gå till såhär, säger han.

Lennart. Lundkvist förutspår att JO kommer att ge socialutskottet i Värnamo en reprimand för sitt handlande.

- JO kommer att säga att det är slarv och att de måste skärpa verksamheten. Ni har en konstig socialnämnd i Värnamo, säger han.

 

Ska undersöka

Socialnämndens nuvarande ordförande, Arnold Karlsson, säger sig ännu inte ha full inblick i hur kommunikationen med de berörda parterna sker inför ett möte.

 

På JO är man än så länge förtegen om hur ärendet kommer att behandlas. Socialförvaltningen i Värnamo kommer dock att få en påringning vad det lider.

-  Vi kommer att kontakta dem och kolla varför man dröjde så länge med delgivningen av beslutet, säger Carl-Gustaf Tryblom, byråchef på JO.

 

 

 

Rebeccas jul. En ond sannsaga för vuxna
Av Ann-Louise Hansson


För Rebeccas skull?
Av Åsa Ljungqvist


Fallet Rebecca - Fortsättningen
Artikel i Samtidsmagasinet Salt nr. 5
 

 

Hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer
Av Lisbeth Lindeborg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS