1999-01-07 avsände NKMR en ansökan om verksamhetsbidrag till

Socialstyrelsen

106 30 STOCKHOLM

med följande lydelse:

             •  

ANSÖKAN OM MEDEL

Härmed ansöker undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande för NKMR om medel av Socialstyrelsen. NKMR ansöker om bidrag dels i anknytning till Kommitténs informationsverksamhet, dels i anknytning till NKMR's övriga verksamhet.

 

Presentation

Nedan följer en presentation av "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna".

NKMR bildades den 30 november 1996 vid ett möte på Christiansborg i Köpenhamn av jurister, journalister med flera, som i sin yrkesverksamhet eller i sitt ideella arbete kommit i kontakt med de fruktansvärda tragedierna som uppstår då barn helt i onödan förvägras rätten att växa upp hos sina egna föräldrar. Empiriska undersökningar visar att den sociala och samhällsekonomiska vinsten av dessa familjehemsplaceringar är tämligen mager. Tvärtom har verksamheten med tvångsomhändertagande av barn visat sig mycket skadlig för barnen, deras familjer och samhället i stort.

NKMR är registrerad som ideell förening. Kommittén arbetar uteslutande med onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna. Inom NKMR ser vi Familjen som samhällets grundsten. Onödiga tvångsomhändertaganden av barn leder till familjesplittringar. Splittringar av familjer är skadliga för Familjen såsom samhällets grundsten. NKMR anser därför, att varje verksamhet som skadar Familjen, samhällets grundsten, är i sin förlängning, skadlig för samhället.

(Därefter följde en presentation av Styrelsen för NKMR, antalet medlemmar och medlemsspridningen i de nordiska länderna.)

 

Projektbeskrivning, målbeskrivning och målgrupp:

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NKMR, arbetar mot onödiga tvångsomhomhändertaganden av barn i de nordiska länderna. NKMR vill också verka för att även tvångsomhändertagna barn skall ha rätt att bibehålla familjebanden med sin biologiska familj. NKMR har märkt att den svenska inställningen beträffande familjens rätt att hålla ihop skiljer sig markant från den som gäller i flertalet andra EU-länder. Svenska jurister, läkare och socionomer synes i stor utsträckning omedvetna om denna diskrepans. Det synas oss som om frågan om tvångsomhändertagande av barn i utbildningen för blivande läkare och socionomer i stort sett framställes som ett okontroversiellt ämne.

 

Målbeskrivning:

NKMR planerar därför att under läsåret 1998-99 hålla informationsaftnar för studerande på juristutbildningen, läkarutbildningen och socionomutbildningen. Målsättningen är att blivande jurister, läkare och socionomer skall göras medvetna om att synen på familjen i Sverige och de nordiska länderna tyvärr skiljer sig markant från flertalet övriga EU-länders syn på familjen. Denna målsättning innefattar att rättssäkerheten skall öka i Sverige och de nordiska länderna på området tvångsomhändertaganden av barn och att färre familjer skall splittras. Bibehållande av banden till den biologiska familjen - även när en familj råkar i svårigheter - har större vikt i övriga EU-länder och detta vill vi informera om.

 

Projektets spridning och tidsplan:

NKMR bildades vid ett möte på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Kommittén höll sitt första årsmöte och symposium i Göteborg den 12 juni 1998, och ett jubileumsmöte i Köpenhamn den 28 november 1998. Eftersom NKMR är en opolitisk ideell förening är vi hänvisade till medlemsavgifter och enstaka gåvor som den ekonomiska grunden för vårt arbete.

 

Den första informationsafton hölls den 11 november 1998 i Göteborg. Den norska professorn, Marianne Haslev Skånland vid Universitetet i Bergen, gav NKMR en donation på 16 000 kr för att finansiera informationsmötet. Rapport om informationsaftonen finns på NKMR's hemsida på Internet under 'Rapporter'. (Se bilaga).

NKMR avser att under år 1999 hålla fem eller sex informationsaftnar. Vi planerar att förlägga dessa till olika universitetsorter. Vi avser att sända personlig skriftlig inbjudan till juriststuderande på kursen i förvaltningsrätt samt läkarstuderande på pediatrikkursen och socionomstuderande under näst sista terminen av utbildningen.

NKMR ansöker därför om 200 000 kronor av Socialstyrelsen. Det ansökta bidraget avser följande verksamheter:

1 - Informationsaftnar 80 000 kronor.

NKMR beräknar att beloppet - pga erfarenheterna från den 11 november 1998 - bör räcka till fem informationsaftnar under läsåret. Därvid beräknas att cirka 7 000 kr går till lokalhyror, 7 000 kr till trycksaker och porto för inbjudningar, 26 000 kronor till reseersättningar och traktamenten och 40 000 kronor till arvoden till föreläsare. NKMR planerar att som föreläsare anlita specialister med ingående kunskaper och erfarenhet på området.

2 - Annan information bl. a audienser i Europadomstolen, FN mm 80 000 kr.

NKMR beräknar att beloppet bör räcka till att sända en delegation bestående av fyra styrelsemedlemmar representerande var sitt nordiska land till Strasbourg och New York under en vecka i vardera stad. Därvid beräknas att 40 000 kr går till flygresor från resp. nordiskt land till Strasbourg och New York tur-och-retur, 20 000 kr i hotellkostnader för en vecka/person i vardera stad, samt 20 000 kr för andra aktiviteter i samband med besöket i städerna, t. ex föreläsningar på universitet och föredrag bland utlandssvenskar, -norrmän, -danskar och -finländare.

3 - Kostnader för material samt medel för tjänster för NKMR's löpande verksamhet 40 000 kronor.

 

Olofstorp, dag som ovan.

Med vänliga hälsningar,

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR.

 

 

Socialstyrelsens svar

 

Socialtjänstavdelningen

Bd Setréus

 

1999-02-03

 

NKMR
Att: Ruby Harrold-Claesson
Box 8077
424 12 Olofstorp

 

Dnr. 62-212/99

Angående ansökan om statsbidrag daterat den 8 januari 1999.

 

Socialstyrelsen har inga möjligheter att ge stöd till den verksamhet Ni beskriver och avslår därför Er ansökan.

 

Skälen till avslaget är bland annat följande:

- Enligt regeringens förordning kan Socialstyrelsen bara ge stöd till svenska riksorganisationer på det sociala området.

- Verksamheten måste vara spridd i fler än hälften av landets län om det inte finns särskilda skäl för annan bedömning.

- Ansökan skall vara inne hos Socialstyrelsen kring 1 oktober årligen för bidrag nästkommande år.

- Till ansökan har inte bifogats stadgar, verksamhetsberättelse, bokslut eller revisorernas berättelse.

 

Er organisation har självklart möjlighet att söka bidrag för år 2000 enligt de regler som finns för detta. Vår bedömning är dock att en sådan ansökan skulle få avslag av skälen ovan.

 

Med vänlig hälsning

Åke Setréus
byrådirektör

Tillbaka till Rapporter

Till Artikelindex

Till Pågående rättsfall

Tillbaka till Huvudsidan 

Powered by AIS