Strömstad år 1703?

Nej, denna händelse äger rum i mars 1997. Häxprocessernas tid är inte förbi och följande utspelas

 

Av Lars Jörgensson

 


Den här mycket personliga redogörelsen om hur en flicka och hennes familj skadas av en psykolog som planterar misstankar om sexuella övergrepp på barnet är skriven av Lars Jörgensson för publicering på NKMR:s hemsida.

Familjen lät sig inte nedtryckas av personalen vid socialtjänsten och socialnämnden i Strömstads kommun. De stämde Strömstads kommun i Strömstads tingsrätt för fel och försummelse i tjänsteutövningen.

Och familjen vann en slutgiltig seger över maktmissbruket.


 

Med anledning av att min (då åttaåriga) dotter drabbas av ätstörningar tar min fru kontakt med en leg. psykolog för ett besök. Dagen före det personliga besöket undersöks dottern av en barnläkare på Uddevalla barnklinik där det konstateras att flickan är fullt frisk. Varken uttorkad eller underviktig. Familjen är överens om att orsaken till dessa störningar bör utredas trots att ätstörningarna upphör redan innan besöket hos psykologen och framhåller att utredning helst bör ske polikliniskt för flickans bästa. Den eminente psykologen ägnar ca tre minuter för samtal med min dotter utan att på något sätt informera sig om min dotter ev. påverkats av problem som kamratrelationer, mobbing o.s.v. Resterande besökstid ägnas åt modern som är invandrare och har begränsad förmåga att uttrycka sig nyanserat på svenska och likaledes viss svårighet att förstå svenska. Utredning avvaktas.

 

Vid samrådsgruppmöte influeras deltagarna, av den eminente psykologens fabuleringsförmåga, i en symtombeskrivning som inte har någon förankring i verkligheten. Samrådsgruppen samtycker till att utredning bör ske genom inläggning då detta är en klinikstrategi. BUP i Uddevalla samtycker till utredning genom inläggning med eller utan vetskap om att tillräckligt underlag inte finns. Endast subjektiva antaganden föreligger.

 

Tre veckor senare kallas båda föräldrarna till samtal och psykologen skriver i sin journal " Är föräldrarna fortfarande negativa till utredning, ser vi oss enl. lag föranledda att bekantgöra misstanke om sexuella övergrepp för socialtjänsten."

 

Föräldrarna hävdar poliklinisk utredning.

 

Efter en anmälan till socialen friskriver sig den eminente psykologen från vidare ansvar.

 

 

Nu börjar själva häxprocessen år 1997

Socialen kontaktar polisen och framför att undertecknad kunde vara en möjlig gärningsman. Samrådsgruppens möte konstaterade att underlaget för att fullfölja en polisiär anmälan var bristfälligt.

Socialsekreterare gör på uppmaning av modern ett hembesök där de först vill avhysa fadern från bostaden men senare ändrar sig då deras (psykologens) misstankar på intet sätt kan bekräftas och ingen skyddsaspekt görs gällande. Kontaktar min advokat för att stämma kommunen. Tema: Fel och försummelse i tjänsteutövning. Socialförvaltningens ultimatum är att den av BUP föreslagna utredningen skulle genomföras med tvång om så var nödvändigt!! Tid för inläggning av familjen bokas på BUP av socialen. Hela aktionen går alltså ut på att genom tvång genomföra den utredning som psykologen förordar.

 

Familjen hävdar sin rätt till alternativ utredningsform.

 

 

Fjorton dagar senare. Situationen ställs nu på sin spets

Ett möte med omsorgsnämnden. Jag får intrycket att de flesta i mötet är ett gäng uteliggare, "dagen efter". Illaluktande, okammade, rödmosiga i ansiktet och dåligt klädda. Underlaget för mötet kommer nämnden tillhanda först två (2) timmar efter det att mötet påbörjats. Den grå massan influeras, hårdhudade att de står rätt upp utan ryggrad.

 

Och ett beslut fattas. Omedelbart omhändertagande enl. LVU

utan att någon klar skyddsaspekt fanns eller att sannolika skäl förelåg som tydde på fara för att flickans hälsa var för handen. Beslut fattas på ett klart otillräckligt underlag. Beslutet underställs Länsrättens prövning.

Den utredning som nu genomförs (inför Länsrättens prövning) under en vecka på BUP i Uddevalla bekräftar inte på något sätt omsorgsnämndens insinuationer och kommunen tar tillbaka sitt beslut om omedelbart omhändertagande strax innan förhandlingar med länsrätten. Dessutom tillfrågas jag om jag ämnar ta tillbaka min stämning mot kommunen!!!

 

 

Tingsrätten i Strömstad

kritiserar i sin dom daterad 1998-06-15 kommunen i dess handläggning av ärendet men ställer sig ändå på kommunens sida.
En domare lämnar en utförlig reservation mot tingsrättens dom. Han finner att kommunen har gjort sig skyldig till fel och försummelse i tjänsteutövningen som berättigar till skadestånd.


Jag överklagar till Hovrätten för Västra Sverige och får rätt: I domen meddelad 2000-03-29 beslutar Hovrätten enhälligt att kommunen har gjort sig skyldig till fel och försummelse i tjänsteutövning som dessutom berättigar till skadestånd.

 


Kommunen överklagar till Högsta Domstolen men får inget prövningstillstånd. HD:s beslut är från 2001-03-13.Hovrättens dom står alltså fast.

 


Det gick fyra år och tre dagar från LVU till Högsta Domstolens utslag. Nu väntar skadeståndsprocessen och naturligtvis vill jag få till stånd en prövning i Europadomstolen vad gäller tillämpningen av Sveriges Rikes Grundlag.

 

"Den officiella makten skall utövas under lagarna"

 

Ställ upp för din rätt.Allt för barnens bästa?

 

Pappan åtalad för incest - allt var lögn

 

En barnefars møte med "psykologisk kompetanse"

 

Fallet Frank i Lerum - Måtte det gå bra för småkillarna

 

Tillbaka till Artikelindex

Tillbaka till Pågående rättsfall

Powered by AIS