Svalövs kommun:
Kommunens ekonomiska l
äge

Nämnderna måste spara

 

 

 


NKMR har tidigare publicerat en samlingsmapp "Budgetunderskott i Svalövs kommun" med artiklar där vi följer den ekonomiska krisen i Svalövs kommun, en kommun med ca 12 000 invånare.

Artikeln nedan är tidigare publicerad i ett informationsblad från Svalövs kommun, september 2005.

 

 

 

 

Svalövs kommun planerade för ett överskott på 2,0 Mkr i budgeten för 2005.

 

- Tyvärr pekar den senaste delårs­rapporten på ett kraftigt ne­gativt resultat, säger kommunens ekonomichef Jan Bengtsson.

 

- Vi räknar nu med en årsprognos på mi­nus 4,2 Mkr, vilket innebär 6,2 Mkr sämre än budget.

 

- Prognosen innebär att kom­munen inte klarar det statliga balanskravet och att vi därmed måste förbättra re­sultatet med minst 4,2 Mkr, säger Jan Bengtsson.

 

För att klara den totala budgeten har kommunsty­relsen under våren beslutat om olika sparåtgärder för nämnderna. Alla måste hjälpa till och dra sitt strå till stacken.

 

Nämndernas avvikelser

Störst avvikelse står social­nämnden för, som räknar med ett underskott på 7,5 Mkr. Underskottet beror främst på ökade institu­tionsplaceringar inom in­divid- och familjeomsorg. Det finns dock stora negati­va avvikelser även på famil­jehem, ekonomiskt bistånd samt privata vårdhem och färdtjänst inom äldreom­sorgen. Inom två områden förväntar man sig dock po­sitiva avvikelser och det gäl­ler kostnader för riksrekryterande utbildningar inom vuxenutbildningen samt tekniska hjälpmedel för äldre.

 

Kultur- och utbildnings­nämndens prognos visar på ett nollresultat. Det har bli­vit möjligt via revidering av skolskjuts kostnaderna samt centrala åtgärder.

 

Samhällsbyggnadsnämn­den räknar med ett minus på l Mkr. Detta beror på bland annat på en försenad avveckling av deltidsbrand­kåren i Kågeröd, väntade minskningar av bygglovs­ansökningar samt kostna­der för nationalparksen­trén i Röstånga.

 

När det gäller skatteintäk­ter och generella statsbi­drag förväntas dessa, med nuvarande förutsättningar, ge ett överskott på 0,3 Mkr beroende på ökat invånar­antal. Räntekostnaderna beräknas bli lägre, 4,7 Mkr mot budgeterat 6 Mkr, meddelar ekonomichefen.

 

 

 

Budgetunderskott i Svalövs kommun

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS