Svalövs kommun - Överskott i kassan?
Svalövs kommun har brottats med ett galopperande budgetunderskott sedan 2004. Av informationsbladet från Svalövs kommun, publicerat i september 2005 framgår följande:
Svalövs kommun planerade för ett överskott på 2,0 Mkr i budgeten för 2005. Den senaste delårs­rapporten pekade dock på ett kraftigt ne­gativt resultat och man räknade med en årsprognos på mi­nus 4,2 Mkr, vilket innebar 6,2 Mkr sämre än budgeten, sade kommunens ekonomichef Jan Bengtsson. Prognosen innebar att kom­munen inte klarade det statliga balanskravet och att man därmed var tvungen att förbättra re­sultatet med minst 4,2 Mkr. För att klara den totala budgeten beslutade kommunsty­relsen under våren om olika sparåtgärder för nämnderna. Alla måste hjälpa till och dra sitt strå till stacken - var budskapet.

 

Kommunens ekonomiska problem kan tillskrivas social­nämnden som förutspåddes ett underskott på 7,5 Mkr. Underskottet beror främst på ökade institu­tionsplaceringar inom in­divid- och familjeomsorg och även p g a  fosterhemsplaceringar. Enligt Svalövs kommun broschyr tog man ett statligt lån på 10 miljoner kronor under 2005.

 

Frågan måste därför ställas - Finns det ett överskott i kassan i Svalövs kommun?

 

 

 

 

Svalövs kommun - Överskott i kassan
Av Anna Söderquist

Svalövs kommuns bokslut för 2005 visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Men efter det att man gjort avdrag för reavinster, som staten kräver, hamnar man på 400 000 kronor.

Helsingborgs Dagblad/Svalöv 2006-02-03

 

 

 

 

 

Budgetunderskott i Svalövs kommun

 

Svalövs kommun: Kommunens ekonomiska läge

Nämnderna måste spara

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS