VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NKMR

JAN. 2000 - MAJ 2001

 

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på barnbördshuset. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många familjer och så många barn försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa missförhållanden.

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet.

NKMR's största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är hemsidan på Internet. I oktober 1997 fick NKMR en hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8 000 kr/år) skulle gälla i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR kan fortfarande inte betala kostnaderna för hemsidan, men våra sponsor fortsätter att stöda vår verksamhet eftersom de anser att vi gör ett viktigt arbete. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska. Sedan hösten 2000 har vi också en finska sida och en tysk sida. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft 217,650 besökare till hemsidan. Besöksstatistiken är hämtad den 18 maj 2001 kl. 8.30. När jag rapporterade statistiken på årsmötet i juni förra året var jag mycket stolt över antalet besökare som då var 82 886. Vi har således haft en ökning med 134 764 besök sedan den 17 juni 2000. Under mars och april 2001 fick 31 000 besök, april 2001 är dock rekordmånaden.

Den 7 juni 2000 meddelade WebsMostLinked.com att de hade undersökt NKMR's popularitet och 'rankat' vår domän i jämförelse med de andra domänerna på Internet. NKMR's hemsida fick placering #113562 av 460679 domäner på WebsMostLinked.com databas. Antalet domäner har vuxit lavinartat sedan denna rankingen gjordes förra året. Numera intar NKMR plats 169701 av 1333980 domäner NKMR's hemsida ligger således bland den första tiondedelen!

Besöken till NKMR's hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Finland, Danmark, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna. Det lilla landet Niue står för 71 besök!

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada. Vissa av breven finns publicerade på NKMR's engelska sida.

Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails. NKMR har också en debattsida där medlemmar och andra kan debattera aktuella ämnen.

Förutom vårt välbesökta symposium den 17 juni 2000 har en del spännande saker har hänt för NKMR under verksamhetsåret.

1 - I april 2000 blev jag intervjuad i en direktsändning i BBC-Scotland. Intervjun hjälpte till att öka besöken till NKMR's hemsida.

2 - NKMR's SÖK-tjänst blev anmält anonymt till Datainspektionen i maj 2000. Vi stängde Söktjänsten och vi överklagade Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholm, som i beslut den 29 januari 2001 avvisade vårt överklagande. Vi överklagade vidare till kammarrätten där vi har fått prövningstillstånd. Datainspektionen har lämnat ett yttrande på begäran av kammarrätten. Vi har beviljats t o m den 30 maj 2001 att lämna yttrande över Datainspektionens yttrande. Hela händelseförloppet redovisas på NKMR's hemsida. Vi avser att översätta uppgifterna till engelska och franska.

3 - NKMR fick en inbjudan till Families in Care i Newcastle, Conference for the Millennium som ägde rum i Newcastle den 6 oktober 2000. Undertecknad var gästföreläsare och som alltid var åhörarna mycket förvånade över hur mänskliga rättigheter kränks i Sverige. Programmet för konferensen finns på NKMR's engelska sida.

4 - Inför julen 2000 sände NKMR ut en appell "Släpp LVU-barnen loss, det är jul!" till regeringscheferna, socialministrarna och justitieministrarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I appellen vädjade vi om att alla tvångsomhändertagna barn i de nordiska - men i synnerhet fyra namngivna barn - skulle ges tillfälle att tillbringa julen med sina nära och kära. Appellen sändes även till Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges telegrambyråer. Vi har inte fått någon enda reaktion på appellen.

5 - Den 13-14 november 2000 hölls MR-dagarna (mänskliga rättigheter) i Stockholm. Arrangörerna var DemokratiAkademin, Utrikespolitiska institutet m flera. NKMR var inte inbjuden. Arrangörerna gjorde inga ansträngningar att bjuda in NKMR. Vi var dock välkomna att delta som åhörare till en kostnad av 950 kr per deltagare. Styrelsen beslutade att NKMR:s andre vice-ordförande Peter Klevius (PESUE) och medlemmen Helena Lufuma skulle delta och försöka sprida information om NKMR. Vi återkommer senare med deras rapport.

Administration & organisation

NKMR är registrerad som ideell förening. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR's adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto och postbox adress. Numera har posten stängt boxarna så vi använder en gatuadress.

Styrelsem

öten

Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det enda styrelsemötet som hölls under 2000 ägde rum i samband med årsmötet och symposiet den 17 juni 2000. Årets styrelsemöte hålls fredagen den 18 maj 2001 på jur. kand., med. lic. Siv Westerbergs kontor i Göteborg. NKMR's viceordförande, professor Marianne Haslev Skånland, Norge, Teol. Cand., Hans-Olav Okkels, vår danske styrelsemedlem och suppleanten Tryggve Emstedt har anmält förhinder inför årets styrelsemöte.

Medel till verksamheten

NKMR's verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna.

NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Sedan oktober 1997 sponsrar Globecom NKMR's hemsida på Internet. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade (1998) medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och utrustning. Hotell Europa har även i år lämnat 50 % rabatt på lokalhyran för vårt årsmöte och symposium. NKMR vill framföra vårt hjärtliga TACK! till våra sponsorer.

NKMR's finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

Förlorade medlemmar

Sedan NKMR bildades har vi förlorat fem medlemmar som har avlidit. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer.

Framtidstro

Vid årsskiftet 2000 - 2001 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Således är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR's publicering på Internet - även på engelska och franska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

Sammanfattningsvis

kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR's största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid.

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp den 18 maj 2001

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR

Kallelse till Symposium 2001

Kallelse till Årsmöte

Revisionsberättelse

Tillbaka till Huvudsidan