Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JAN. 2003 - JUNI 2004

 

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på BB. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa rättsövergrepp.

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet. Såväl styrelsemedlemmarna som våra övriga medlemmar och sympatisörer har under årets lopp skrivit debattartiklar och insändare eller deltagit i radio- eller TV-program. Vissa tidningar, t ex Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

Hemsidan på Internet

NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom.

Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8 000 kr/år) skulle gälla i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR kan fortfarande inte betala kostnaderna för hemsidan, så vår sponsor fortsätter att stöda vår verksamhet eftersom de anser att vi gör ett viktigt arbete. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska, finska och tyska. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft drygt 1,4 miljoner besök till hemsidan. Besöksstatistiken är hämtad den 4 juni 2004. Rekordmånaden var mars 2004 med 94 466 besök.

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Finland, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna. Det lilla landet Niue står för 3 593 besök!

Journalister, chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s hemsida. Privatpersoner är också frikostiga med att ge oss tillstånd att publicera deras artiklar.

Våra arkiv, såväl nordiska som engelska, vårdas omsorgsfullt av NKMR:s fd v. ordf. prof. Marianne Haslev Skånland i Bergen.

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada, England. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida.

Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails.

NKMR har sedan ett och ett halvt år ett Diskussionsforum. Det är vår medlem Bengt Törngren som har ordnat det åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, och nu har vi en sådan. Hittills har vi 105 registrerade debattörer men vi har också gästdebattörer. Antalet inlägg på debattsidan är f.n. 1358 och en av de mest populära sektionerna är "Övriga Frågor" där ämnet "Rättsröta" fördes in mycket tidigt under forumets existens.

Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar som vi kan länka till.

Andra Aktiviteter

NKMR hade ett mycket framgångsrikt symposium förra året. Information om våra tidigare symposier finns på vår hemsida.

I oktober 2003 blev NKMR inbjuden att delta i en konferens om "Bekämpande av terrorism" som Norges Justisdepartement anordnade. NKMR hade tre representanter på konferensen. Dessa var Nina Elin Hauge, styrelsemedlem, Ole Texmo, som adjungerad och undertecknad.

Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret men en del gamla saker är ännu inte uppklarade.

1 - NKMR:s SÖK-tjänst blev anmält anonymt till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Vi stängde Söktjänsten och vi överklagade Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholm, som i beslut den 29 januari 2001 avvisade vårt överklagande. Vi överklagade vidare till kammarrätten där vi fick prövningstillstånd. Den 23 januari 2002 beslutade kammarrätten att återförvisa målet till länsrätten för sakprövning. Ännu är saken inte avgjord. Hela händelseförloppet redovisas på NKMR:s hemsida under rubriken "NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN".

Länsrätten i Stockholm avkunnade dom i målet den 5 februari 2004 och domen har överklagats till kammarrätten i Stockholm. För mer information vg och se NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten  

Den långa handläggningstiden i förvaltningsdomstolarna har medfört att NKMR:s verksamhet med att be allmänheten om hjälp då föräldrar efterlyser sina av socialtjänsten bortförda barn som hålls på hemliga adresser har således varit stört under två års tid. Vi avser att översätta uppgifterna om hur Sveriges myndigheter kränker utsatta medborgares yttrandefrihet till engelska och franska. Dessvärre har vi små resurser så frivilliga översättare efterlyses.


Administration & organisation

NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi ordförandens gatuadress.

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. NKMR:s vice ordförande är professor J P Roos, andre v. ordf. är teol. cand. Majken Frost, kassör jur. kand Rigmor Persson, sekreterare jur. kand. Madeleine Karlin och juss. stud. Sverre Eskeland, Anu Suomela, ledare i PESUE, Nina Elin Hauge, medlem i Barnas rett och suppleanten advokaten Tryggve Emstedt, ordf. i Länderkommittén. Jag vill tacka samtliga för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

 

Styrelsemöten

Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det enda styrelsemötet som hölls under verksamhetsåret 2003 var ett telefonmöte som ägde rum den 7 oktober 2003. Årets styrelsemöte kommer att hållas här på Hotel Europa i direkt anslutning till detta årsmöte.

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna.

NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Sedan oktober 1997 sponsrar Globecom NKMR:s hemsida på Internet. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Hotell Europa har även i år lämnat 50 % rabatt på lokalhyran för vårt årsmöte och symposium. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade (1998) medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och tillbehör. Den 31 maj 2002, fick vi meddelande om att Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne hade än en gång beviljat medel - 25 000 kr - till anskaffande av kontorsutrustning. För dessa pengar har vi anskaffat en videoprojektor och en Smartbase dvs en multimaskin tack vare en generös sponsring från Canon, Göteborg. Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm bidrog till NKMR symposium i Stockholm (24/8 2002) med fri lokal och Stiftelsen for Forensisk Psykologi gav oss 5000 kr för att täcka kostnaderna för symposiet.

Andra sponsorer är: Svanströms, som har sponsrat NKMR med kontorsmateriell till ett värde av 500 kr såväl förra året som i år, och Clas Ohlson, Bäckebol som har skänkt ramarna till NKMR:s diplom för årets symposium samt 200 C5-kuvert (2003). En ny medlem, Sven Törnquist, har skänkt en 40 G hårddisk avsedd att förvara en säkerhetskopia av hemsidan.

I samband med att kammaråklagaren Stefan Holmlin tagit sitt liv den 5 april 2002 till följd av att han år 1998 i samband med sin skilsmässa anklagats för sexuella övergrepp på sin styvdotter, bad hans föräldrar, Rigmor Persson och Sture Persson, och syskon de övriga sörjande att tänka på NKMR och vår verksamhet. Donationerna uppgick till 6 900 kr.

Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

 

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat elva medlemmar och sympatisörer som har avlidit. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer. Avlidna under verksamhetsåret 2003 - 2004 är Eva Aminoff som dog i mars 2004 och vår sympatisör Jan-Erik Laage-Hellman som avled i maj 2004.

Framtidstro

Vid årsskiftet 2003 - 2004 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. Statistiken över besöksfrekvensen slog alla tidigare rekord i mars 2004 med 94 466 besök.

NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England och Australien som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från vår hemsida. Vi har också blivit kontaktade av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Således är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska, och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

Våra opinionsmässiga framgångar till trots nonchalerar den svenska riksdagen och regeringen NKMR såsom remissinstans när de inbjuder allmänheten att delta i olika lagstiftningsprocedurer.

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv.

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp den 5 juni 2004

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

 

Dagordningen - Årsmöte 2004

 

 

Revisionsberättelse

 

 

Tack för fortsatt stöd

 

 

Tillbaka till Huvudsidan