Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - inbjuder till Årsmöte

Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

lördag den 9 juni 2007, kl.17.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 juni 2007 klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

17.00       Årsmöte

1    -        NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2    -        Val av mötesordförande.

3    -        Val av protokollförare för årsmötet.

4    -        Val av justeringsmän för årsmötet.

5    -        Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6    -        Fastställande av dagordning.

7    -        NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för

                verksamhetsåret juni 2006 - juni 2007.

8    -        Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2006

9    -        Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

10  -        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

11  -        Fastställande av medlemsavgifter.

12  -        Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar. Bordlagt 2006. (se nya stadgar*)

13  -        Valberedningens förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret 1 juli 2007 

                 - 30 juni 2008. (se bilaga)

14  -        Val av revisor och revisorssuppleant (se bilaga)

15  -        Val av valberedning

16  -        Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

17  -        Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast den

                1 juni 2007.

18  -        Årsmötet avslutas.

__________

* Se hela ändringsförslaget på https://www.nkmr.org/stadgar_revision.htm

 

Till årsmötet äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2006 och/eller 2007, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar som redan har betalat årsavgiften. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Gåvor emottas med tacksamhet. Ni som har möjlighet att lämna ett extra bidrag ombeds att göra det.

Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

IBAN: SE17 9500 0099 6034 4448 8815

Var god och meddela e-mailadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemmar och sympatisörer som meddelat e-mail adress erhåller regelbunden information via grupp e-mails.

 

Obs! Kallelse till årsmötet och symposiet sänds via vanlig postbefordran ENDAST till medlemmar som inte har e-mail adresser. Alla övriga medlemmar meddelas genom grupp e-mail och NKMR:s hemsida på Internet.

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

Tillbaka till Huvudsidan