Symposiets föreläsare:Jur. kand Thomas Cohn, Sjöbo

Thomas Cohn är civilrättsjurist från Sjöbo i Skåne. Han är specialiserad i förvaltningsrätt och driver en verksamhet som till stora delar är inriktad på att tillvarata enskildas rätt gentemot offentliga rättssubjekt. Han kan beskrivas som "Herr överklaga myndighetsbeslut"

Jur. kand Ingela Grenängen, Uppsala
Ingela Grenängen, har i många år varit ombud och offentligt biträde åt åtskilliga föräldrar vars barn har blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Hon var också representant för Stulen barndom i vanvårds- och upprättelseutredningarna. Utgår på grund av familjeskäl.

 

Fil. dr, leg. Psykolog, Lena Hellblom Sjögren, Fagersta
Lena Hellblom Sjögren är mor till fyra barn. Hon anlitas ofta vid utredningar av påstådda sexuella övergrepp mot barn, i vårdnadsutredningar och LVU-mål. Lena Hellblom Sjögren har också granskat åtskilliga fall av främmandegörande av förälder (Parental Alienation Syndrome) - ett syndrom som ofta förekommer i vårdnadstvister och som internationellt betraktas som grov barnmisshandel och som iscensätts även av de sociala myndigheterna i LVU-mål.
Läs gärna: Farlig, eller farliggjord mamma?

Fd domare i kammarrätten i Göteborg, Hans Hjortsjö, Varberg
Hans Hjortsjö är fd domare i kammarrätten i Göteborg och numera pensionerad hyresråd från Göteborgs tingsrätt. Hans Hjortsjö var en av domarna i Strömstadsfallet, där han reserverade sig mot meddomarnas beslut att inte fälla Strömstads kommun för tjänstefel i ett omhändertagandefall. Styrkta av Hans Hjortsjös reservation, föräldrarna överklagade till hovrätten för Västra Sverige, där en enig hovrätt fällde Strömstads kommun för tjänstefel.
Läs gärna - Blod är tjockare än vatten

Raili Rindelöv, Uleåborg, Finland
Raili Rindelöv är lärare och utbildare. Hon har studerat vid Göteborgs universitet och hon har vunnit ett mål mot både Finland och Sverige i EU-domstolenPanelen

 Sonja Cederlöf, Askersund

 Sonja Cederlöf var ordförande i socialnämnden i Askersund. Hennes anförande till nämnden är tidigare publicerad i Terésa Janssons och Berit Rönnbäcks C-uppsats i socialt arbete vt 1995 med titel "Askersundsfallet - förföljande strategier i ett LVU-ärende"
Läs gärna: Sonja Cederlöfs anförande till Askersunds socialnämnd

Tony Curry, Öckerö
Tony Curry var ordförande i socialnämnden vid stadsdelsnämnden (SDN) Bergsjön, under 1990-talet.
Den 30 september 1997 rapporterade tidningen Arbetet Nyheterna om konflikten mellan socialsekreterarna i Bergsjön och den sociala nämnden. Av Studio Ett i P1 (19/12 1997) framgår att socialsekreterarna "av arbetsmiljöskäl" sedan året innan inte längre föredrog sina ärenden för politikerna, i stället gjordes detta av någon som inte arbetade med utredningar. Enligt huvudskyddsombudet, som fick medhåll av yrkesinspektionen, hade politikerna kränkt socialarbetarna på allvarliga sätt. Kränkningarna uppgavs huvudsakligen bestå i att socialsekreterarna vid föredragning av klientärenden i sociala utskottet hade råkat ut för bl. a ständiga återremisser och krav om rapporter.
Läs gärna - Konflikten i stadsdelsnämnden Bergsjön, Göteborg

Mia Magné, Marks kommun
Mia Magné är mor till tre vuxna barn. Hon civilekonom och redovisningsansvarig på ett stort företag. Hon är fritidspolitiker och ordförande i socialutskottet i Marks kommun. I egenskap av ordförande i socialutskottet motsatte Mia Magné sig att tre syskon skulle omedelbart tvångsomhändertas. Socialsekreteraren vände sig till vice ordföranden och fick igenom omhändertagandebeslutet.
Läs gärna - Tre markbarn får flytta hem


Moderator


Madeleine Johansson, jur. kand.,
Göteborg,
Madeleine Johansson arbetar lika mycket med affärsjuridik som med humanjuridik. Hon var en av föreläsarna vid NKMR:s Symposium 2009, sedan hon engagerat sig i det s k Dalslandfallet där det framkom att ett tyskt bolag bedrev ett s k behandlingshem för tyska barn och ungdomar i dalslandsskogen.
Läs gärna - Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland