Förslag til ändring av stadgar

Årsmötet 2005

Ändringarna är utmärkta i fet stil

 

STADGAR

INGRESSEN

Medvetna om förekomsten av åtskilliga kränkningar av familjers rättigheter i de nordiska länderna, vilka konkretiserats genom fällande domar mot Sverige, Finland och Norge i den Europeiska Domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, har initiativ till bildande av en Nordisk Kommitté för Mänskliga Rättigheter - NKMR - för skydd av familjers rättigheter tagits av representanter för olika organisationer i Danmark, Norge och Sverige som samlats till ett möte den 30 november 1996 på Christiansborg, Danmark.

Medvetna om att familjen är samhällets grundsten finner vi det ytterst angeläget att familjen i de nordiska länderna skall åtnjuta den rätt till respekt och skydd som garanteras i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och FN:s Barnkonvention. Utan rättssäkerhet för familjen såsom institution riskerar den enskilde att tvångsvis förvägras rätten till familjesamhörighet.

NKMR anser att alla barn har rätt till sitt ursprung. Det finns en oförstörbar, speciell samhörighet mellan biologiska släktingar, som har med rötter, identitet och kärlek att göra.

NKMR skall verka för barns och föräldrars gemensamma rätt till varandra och till övriga släktingar.

NKMR skall verka för rättssäkerhet vid samhällsingripanden och för att alternativ till separation av barn och föräldrar tas fram. I de fall då separation är oundviklig skall den ske på ett sådant sätt att respekten för barns, föräldrars och övriga släktingars mänskliga rättigheter upprätthålls.

NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär och att inget tvångsomhändertagande av ett barn skall ske om det finnes släktingar som är villiga att taga hand om barnet.

NKMR skall genom opinionsbildning åstadkomma en förändring av samhällsmiljön i de nordiska länderna, så att familjeansvaret upprätthålls och underlättas.

1 §. Kommittén och dess ändamål

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning. Den skall verka för att:

* vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet,

* stärka respekten för de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna, med utgångspunkt i:

- FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna,

- Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,

- FN:s Barnkonvention

* när styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter,

* tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv,

* genom opinionsbildning motverka onödiga tvångsingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv.

 

2 §. Organisation

Kommitténs verksamhet utövas genom följande organ:

* Årsmöte, det vill säga årsmöte och extra möte

* Styrelse

* Arbetsutskott UTGÅR

För dessa organ gäller vad därom särskilt stadgas.

 

3 §. Medlemskap

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR är en internationell sammanslutning av organisationer och enskilda som verkar för uppnående av Kommitténs ändamål.

1 mom. Organisationers Medlemskap

Lokal, nationell eller internationell juridisk person eller organisation erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. NKMR:s styrelse kan vägra en organisation medlemskap.

2 mom. Enskildas medlemskap.

Enskilda personer, som vill verka för NKMR:s syften erhåller medlemskap genom ansökan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. Styrelsen kan vägra en person medlemskap.

 3 mom. Årsavgift

Årsavgiften fastställs av Årsmötet.

4 mom. Utträde

Medlem som underlåter att erlägga avgiften för ett verksamhetsår och som, efter anmaning om betalning, resterar för avgiften ännu den 31 maj året därefter, anses ha utträtt ur Kommittén.

5 mom. Uteslutning

Medlem som motarbetar eller uppenbart skadar Kommitténs verksamhet kan av styrelsen uteslutas. Beslut om uteslutning av medlem skall fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet bland de närvarande styrelsemedlemmarna. Sådant beslut kan skriftligen överklagas hos Årsmötet, men gäller fram till detta. Ett överklagande skall inkomma enligt reglerna avseende motioner.4 §. Årsmötet

1 mom. Årsmötet är Kommitténs högsta beslutande organ. Dess främsta uppgifter är att ange riktlinjer för styrelsens verksamhet, besluta om stadgar, välja styrelse och revisorer samt granska styrelsens arbete.

2 mom. Årsmötet skall hållas varje år före juni månads utgång.

3 mom. Extra Årsmöte hålles när styrelsen så beslutar, om revisorn så påkallar eller minst 100 medlemmar skriftligen så begär.

4 mom. Styrelsen bestämmer tid och plats för Årsmötet. Har extra Årsmöte påkallats av revisorer eller medlemmar skall den hållas inom 30 dagar efter det att framställningen gjorts.

5 mom. Kallelse till Årsmöte sker genom allmänt utskick till medlemmarna eller genom föreningens tidning eller E-mail. Kallelse skall utfärdas, till Årsmöte senast 30 dagar före Årsmötet, till extra Årsmöte senast 14 dagar före mötet. Med kallelse skall följa dagordning och erforderliga möteshandlingar.

5 §. Arbetsordning vid Årsmöte

1 mom. Vid varje Årsmöte skall följande ärenden förekomma:

* val av mötesordförande,

* val av sekreterare,

* val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera protokollet,

* fråga om Årsmötets behöriga utlysande,

* fastställande av dagordning.

2 mom. Vid Årsmötet skall därutöver följande ärenden förekomma:

* styrelsens och revisorns berättelser över Kommitténs verksamhet och förvaltning under det senaste verksamhetsåret,

* fastställande av resultat- och balansräkningar,

* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

* fastställande av medlemsavgifter,

* val av föreningens ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter,

* val av revisor,

* utseende av valberedning.

3 mom. På extra Årsmöte får endast behandlas ärende för vilken den enligt utfärdad kallelse utlysts.

4 mom. På Årsmöte väckt fråga får ej föranleda annat beslut än dess hänskjutande till styrelsen, såvida ej beslutet är enhälligt.

5 mom. Protokollföraren vid Årsmötet för protokoll med beslutsreferat. Protokollföraren skall färdigställa protokollet i undertecknat skick inom en månad efter Årsmötet och översände det till justeringspersonerna. Justeringspersonerna skall fullgöra sin granskning, eventuellt i samråd med ordförande och protokollföraren, och översända det slutgiltiga, justerade protokollet till styrelsen i undertecknat skick, inom två månader efter Årsmötet. 


6 §. Röstning och beslut vid Årsmöte

1 mom. Varje enskild medlem får närvara och äger vid Årsmötet en röst. Medlem äger dessutom rösta för ytterligare en medlem enligt skriftlig fullmakt.

2 mom. Årsmötet fattar beslut genom öppen omröstning om inte annat är föreskrivet. Vid personval skall sluten omröstning företas om någon så begär. Vill minst tio röstberättigade Årsmötesdeltagare í annan fråga ha sluten omröstning skall sådan verkställas.

3 mom. Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet om inte annat är föreskrivet. Om vid omröstning lika röstetal uppstår har mötesordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning sker avgörande genom lottning.

4 mom. Omröstning skall föregås av fullmaktsgranskning.

7 §. Motioner till Årsmötet

1 mom. Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem eller organisation, som är medlem. Motion till Årsmötet skall inlämnas skriftligen och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

2 mom. Motion och styrelsens yttrande däröver skall sändas till medlemmarna tillsammans med övriga Årsmöteshandlingar, om så ske kan. Kommer motionen in till styrelsen efter det att kallelse utfärdats skall den och yttrandet däröver framläggas vid Årsmötet.

8 §. Nationella avdelningar

Medlemskap i NKMR kan erhållas oberoende av nationalitet eller bosättningsort.

I styrelsen för NKMR bör om möjligt finnas representanter från alla de nordiska länderna.

1 mom. I medlemsländerna Danmark, Finland, Norge och Sverige skall nationella kommittéer bildas i enlighet med beslutet taget på mötet den 30 november 1996 på Christiansborg, Danmark då Nordiska Kommittén för de Mänskliga Rättigheterna bildades. Nationalavdelning kan anta lokala och rikstäckande medborgarrättsrörelser och klientorganisationer som i landet verkar för Kommitténs syften. Nationalavdelning utgör en särskild kommitté med egna stadgar i enlighet med vad nedan sägs.

 

2 mom. Ordförandena i nationalavdelningarna är medlemmar i NKMR:s styrelse. Ordföranden för NKMR är ävenledes ordförande i sitt lands nationalavdelning.


3 mom. Nationalavdelning av NKMR får ha egna stadgar beträffande ändamål, ledning, medlemsinflytande och revision och bör överensstämma med NKMR:s stadgar. Nationalavdelning bör ledas av en styrelse om minst tre personer, av vilka en utses till ordförande; dess verksamhet skall vara förenlig med dessa stadgar.

 

4 mom. Medlem i NKMR blir automatiskt medlem i den nationalavdelning inom vars verksamhetsområde han bor.

 

5 mom. Nationalavdelning har egen ekonomi. Av medlemsavgifterna, som inbetalas till NKMR, äger nationalavdelning disponera en del för den nationella verksamheten. Denna rätt utformas som en dragningsrätt, där nationalavdelningen erhåller medel för att täcka kostnaderna för verksamheten, dock högst 50% av inkomna avgifter.

9 §. Styrelse

1 mom. Styrelsen för NKMR består av ordförande, tre vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare två till sju (2 - 7) ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av Årsmötet i NKMR för ett år i taget bland medlemmar som föreslagits av valberedningen eller av enskild medlem eller av organisation med medlemskap i NKMR eller av Årsmötet. För ordinarie ledamot väljs högst tre suppleanter. Årsmötet skall bestämma i vilken ordning suppleanterna skall träda in för frånvarande ledamöter

2 mom. Styrelsen är beslutför när röstberättigade motsvarande minst hälften av styrelsen är närvarande.

3 mom. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst. Gäller omröstningen personval sker dock avgörandet genom lottning.

4 mom. . Styrelsen leder Kommitténs löpande verksamhet och är, då Årsmötet inte är samlad, NKMR:s högsta beslutande organ. Styrelsen skall genom särskild arbetsordning uppdra åt arbetsutskottet att leda föreningens praktiska verksamhet. UTGÅR

5 mom. Endast betalande medlemmar i NKMR är valbara till styrelsen. Om en medlem uteslutes ur NKMR, eller inte betalar sitt medlemskap i rätt tid och heller inte har fått ordförandens samtycke till senare betalning, kan vederbörande uteslutas ur styrelsen.

6 mom. Styrelsen kan adjungera ytterligare personer som styrelsen bemyndigar att representera NKMR för bestämda funktioner, men som inte har rösträtt i styrelsen.

7 mom NKMR:s styrelse har sitt säte där ordföranden är bosatt och sammankallas då ordföranden bestämmer eller då fem ledamöter påkallar det

 

10 §. Förvaltningen av NKMR:s ekonomi

Förvaltningen av NKMR:s medel handhas rent praktiskt av kassören. Vid större utgifter bör kassören rådgöra med ordföranden och vid mycket stora utgifter med hela styrelsen. Synnerligen stora utgifter bör underställas Årsmötet innan beslut fattas om utgiften.

11 §. Valberedning

Styrelse- och revisorsval skall förberedas av en valberedning om fyra personer, utsedda av Årsmötet för ett år åt gången. Valberedningen avger sitt förslag så att det kan delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

12 §. Revisor

Årsmötet utser en revisor och en suppleant för denne.

13 §. Firmateckning

Kommitténs firma tecknas av ordföranden i NKMR.

14 §. Förvaltning och revision

1 mom. NKMR:s verksamhetsår omfattar tiden 1 juli -30 juni. NKMR:s räkenskapsår omfattar kalenderår.

2 mom. Kommitténs räkenskaper och bokslut skall senast den 15 mars varje år lämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall inom tre veckor därefter avge revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

15 §. Stadgeändring.

Ändring av NKMR:s stadgar sker genom majoritetsbeslut på Årsmötet. Ändringsförslaget skall ha kommit medlemmarna tillhanda senast i samband med kallelsen till årsmötet.

16 §. Kommitténs upplösning

1 mom. Upplösning av NKMR kan beslutas av två Årsmöten i följd med fyra femtedels majoritet.

2 mom. Upplöses Kommittén skall dess tillgångar överlämnas till organisation som i fråga om ändamål och verksamhet är så lik Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter som möjligt.

StadgarStadgar