Några citat ur förarbetena till agalagen och agadebatten

"Ett otvetydigt förbud i Föräldrabalken mot aga bör kunna bli ett värdefullt pedagogiskt stöd i strävandena att övertyga föräldrar och andra om att inga former av våld får vara medel i barnens fostran. Lagändringen borde därför fullföljas genom en effektiv och fortlöpande information om den nya bestämmelsen. Risken är annars stor att reformen ska stanna på papperet."
Citat, statsrådet Romanus, Prop 1978/79:67 s 7.

"Möjligen kan man tänka sig som en negativ effekt att man framdeles både i trängda och oträngda fall kommer att springa till polisen med anmälningar om barnmisshandel, när det nu blivit fastslaget att man på intet vis får kroppsligen angripa ett barn. Därigenom kan polis och åklagare komma att få göra utredningar i större antal fall än tidigare och även i åtskilliga fall där några förutsättningar för åtal för misshandel ej visa sig föreligga. En dylik effekt av ett utökat angivelseraseri skulle på intet sätt vara önskvärd och en hel del omotiverade polisutredningar skulle kunna få ordentligt negativa konsekvenser för barnen i många fall."
Citat, Länsåklagarmyndigheten i Östergötlands län, Prop 1978/79:67 s 11

"Det är också viktigt att framhålla, att barnen idag är speciellt utsatta för den våldsindoktrinering som förekommer exempelvis inom massmedia, där våldet ofta ses som det enklaste sättet att lösa konflikter. Toleransen för våld i olika former ökar därför tyvärr hos både barn och vuxna. I samhället finns dessutom inbyggt ett strukturellt våld, som drabbar alla."
Citat, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Prop 1978/79:67 s 11

"Det är viktigt att samhällets myndigheter när det gäller korrektionsmetoder tjänar som ett gott föredöme. Dessa myndigheter uppfattas ofta av människor som en övergripande föräldraauktoritet. Myndigheterna får då ej göra sig skyldiga till onyanserade påföljder som är otillbörligt smärtsamma och kränkande. I så fall gör de sig skyldiga till just sådana övergrepp som de i sin tur vill beivra."
Citat, Sjukvårdsförvaltningen i Gotlands kommun, Prop 1978/79:67 s 13

"Det är ju som justitieministern (i 1966 års riksdag) sade, att även under de bästa familjeförhållandena kan det förekomma situationer av det här slaget. Och skadan blir mångdubbelt större, om det hela dras inför domstol."
Citat, Tore Nilssons (m) slutinlägg, Riksdagens protokoll 1983/84 nr 58 § 20 anf. 90 interpellation 1983/84:61 om innebörden av förbudet mot aga.

Tore Nilsson (m): "Den här lagen kommer att göra brottslingar av anständigt folk." Tidningen Dagen 17 november 1978 s 2

"This provision does not represent an extension of the punishable area. It is still the provisions of the Criminal Code which will decide whether an action shall be subject to penalty or not."
Citat, SOU 1978:10 s 11

En sammanställning av artiklar i olika media, juli 2010 - -

Straffet för agande par höjdes för honom, sänktes för henne.
Av Sven L-O Johansson

Hovrätten ändrade domarna mot ett par från Karlstad som stått åtalat för att ha agat sina tre minderåriga barn. Eftersom pappan slagit barnen mest fick han straffet höjt med tre månader till ett års fängelse, medan mamman i stället fick sitt fängelsestraff sänkt lika mycket till sex månader.

Värmlands Folkblad, vf.se - 2011-05-03

Spar riset? .
Av A W

Värmlandsnytt .och Dagen. rapporterar om ett föräldrapar i Karlstad som nyligen fällts i tingsrätten för barnmisshandel (grov fridskränkning). Deras fyra barn är sedan i somras omhändertagna av de sociala myndigheterna. Paret har dömts till nio månaders fängelse vardera, och ska dessutom betala 25000 kronor i skadestånd till varje barn. Föräldrarna har under flera års tid använt aga som en del i barnuppfostran. De har ansett sig ha stöd i Bibeln för sin inställning, och kom redan innan barnen föddes överens om att tillämpa denna metod. När barnen har gjort något som de inte fick har föräldrarna först samtalat med dem. Om förseelsen upprepats har barnen fått en muntlig varning, och vid vid tredje tillfället har barnen utsatts för lättare fysisk bestraffning, ”smäll” med föräldrarnas egna ord. Tingsrätten skriver:
Det har inte framkommit annat än att föräldrarna – bortsett från i målet aktuella gärningar – har haft ett kärleksfullt och omsorgsfullt förhållande till sina barn.

tassamahay.wordpress.com - den 14 december, 2010

Föräldrapar ansåg sig ha stöd i bibeln för aga - döms till fängelse.
Av Leif Cyrillus

Ett föräldrapar i Värmland agade sina barn i många år. De ansåg sig ha stöd i bibeln för sitt handlande. Nu har de dömts till fängelse för grov fridskränkning.

Dagen, dagen.se - 2010-11-27

Fängelse för barnmisshandel.
Värmlandsnytt, Sveriges Television

Ett föräldrapar i Karlstad, som under flera år misshandlat tre av sina barn, dömdes på fredagen till nio månades fängelse vardera för grov fridskränkning.

Värmlandsnytt, Sveriges Television, svt.se - 26 november 2010

Föräldrar dömda till fängelse för aga.
Nyhetsnotis, Nya Wermlands Tidningen

VÄRMLAND. Föräldrarna agade sina tre barn regelbundet i flera års tid.
På fredagen dömdes de till fängelse i nio månader för grov fridskränkning, och till skadestånd på 25 000 till vart och ett av barnen.

Nya Wermlands Tidingen, nwt.se - 2010-11-26

Föräldrar åtalade för barnmisshandel.
Nyhetsartikel i Värmlands Folkblad

De föräldrar som erkänt att de agat sina barn åtalades i går för grov fridskränkning. Pappan uppgav att han hade stöd i bibeln för agan.

Värmlands Folkblad, vf.se - 2010-08-18

Agande pappa får inte tillbaka barnen.
Nyhetsartikel i Värmlands Folkblad

Den pappa som erkänt att han agat sina barn med stöd i bibeln vill få tillbaka vårdnaden av dem.
Men kammarrätten säger nej.

Värmlands Folkblad, vf.se - 2010-07-20

Swedish Parents jailed for spanking, children seized.
A collection of articles published in English language media, November 27, 2010 --

Lagen om aga är idiotisk.
Av Janne Stenborg, Newsmill.se - 2010-04-22

Smacking Law Leads to Miscarriage of Justice.

Family Integrity, familyintegrity.org.nz - 19 October 2010.

Parent Abuse On The Rise: A Historical Review.
Paul W. Robinson, Leah J. Davidson & Michael E. Drebot, Brigham Young University

American Association Of Behavioral Social Science, AABSS Online Journal - 2004

Powered by AIS