Juristkonsulten/Juriste Consultante

Ruby Harrold-Claesson

2001-01-12

Riksdagens ombudsmän

Box 16327

103 26 STOCKHOLM

ANMÄLAN MOT SOCIALTJÄNSTEN & SOCIALA UTSKOTTET I LINKÖPINGS KOMMUN

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ombud och offentligt biträde i LVU-målet för Carina Samuelsson och Peter Gustavsson, Linköping, får härmed anhålla om att Justitieombudsmannen måtte utreda huruvida socialtjänstens personal och socialnämndens ordförande i Linköpings kommun förfarit rättsenligt vid beslutet om omplacering av mina huvudmäns av socialtjänsten tvångsomhändertagna söner, M och O.

Fakta redovisning

Den 2 januari 2001 ringde min huvudman, Carina Samuelsson, till mig och berättade om att hon hade blivit uppringd av en socialsekreterare som meddelade henne att hon skulle infinna sig till ett möte med dem den 3 januari eftersom familjehemmet där hennes söner, M och O var tvångsplacerade hade sagt upp sig. Vid angivna mötet den 3 januari 2001 meddelade socialtjänstens personal att de hade kontrakterat ett familjehem i Vadstena, att barnen skulle flyttas dit och att omplaceringen skulle äga rum redan den 13 januari 2001. Beskedet meddelades muntligt. Inga besvärshänvisningar lämnades. Socialtjänstens personal har ej underrättat familjen Samuelsson-Gustavssons ombud och offentliga biträde, undertecknad Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

Beslutet att omplacera mina huvudmäns söner har inte fattats vare sig i enlighet med artikel 8 av den Europeiska Konventionen angående mänskliga rättigheter och grundläggande friheterna som föreskriver att ingrepp i den enskildas rätt till privat- och familjeliv skall ske i enlighet med "vad som är stadgat i lag", eller svensk lag som föreskriver att beslutet skall vara skriftligt och att besvärshänvisning skall lämnas.

På grund av tillvägångssättet som socialtjänstens personal använt sig av sökte jag socialnämndens ordförande, Lars Linebäck, den 4 januari 2001. Linebäck meddelade att han hade avgått den 1 januari 2001, så han hade inte med ärendet att göra. Han hänvisade till den nytillträdande nämndordföranden, Sven-Åke Lund, som inte visste något alls, men som lovade undersöka saken och återkomma till mig. Jag upplyste honom om att jag ville ha besked snarast möjligt eftersom tillvägagångssättet var olagligt och jag ämnade överklaga och begära inhibition hos länsrätten. Han återkom aldrig.

Eftersom datumet - den 13 januari 2001 - för omplacering av M och O närmade sig med storm steg, sökte jag Anders Granqvist, Sabine Åberg, Ulla Salmila, Roy Almqvist den 11 januari 2001. Ingen av dessa var anträffbara. Därefter sökte jag den nya socialnämndsordföranden, Sven-Åke Lund. Han uttalade sin förvåning att ingen från förvaltningen hade kontaktat mig. Han hänvisade till Arne Linder, nämndsekreteraren. Denne lovade undersöka saken och återkomma till mig. I dag den 12 januari 2001 har jag måst ta kontakt med Arne Linder, som nu tillsett att Roy Almqvist ringde till mig. Vid telefonsamtalet kl. 11.10 - 11.16 meddelade han mig att barnen Samuelsson inte skulle flyttas utan att det fanns ett ordförande eller nämndbeslut.

Av Roy Almqvists samtal framgår att socialtjänstens personal vid SDN-Linköping ännu inte hade tagit upp omplaceringen av M och O till Vadstena. Jag upplyste Roy Almqvist att jag förväntade mig att socialtjänsten inte skulle underställa ordförandet eller nämnden ärendet klockan 3 eller kl. 4 eller kl. 5 i eftermiddag och sedan skaffa ett beslut så att de kunde flytta barnen den 13 januari 2001. Han vidhöll att barnen inte skulle omplaceras förrän ett beslut hade meddelats.

Vid ett telefonsamtal i dag kl. 13.10 - 13.15 med det av socialtjänsten i Linköping kontrakterade familjehemmet i Vadstena framgår att planeringen är att M och O skall flytta till deras hem fr o m den 13 januari 2001, "någon gång på förmiddan (...) när de har packat färdigt."

Detta tillvägagångssätt är olagligt och fullständigt oacceptabelt.

Det pågår en process som gäller upphörande av LVU för M och O och deras äldre bror, MS, vid Kammarrätten i Jönköping. Socialtjänsten föregriper kammarrättens dom genom att besluta om omplacering av M och O, kontraktera ett nytt familjehem, påbörja inskolningen och besluta om inflyttningsdatum - den 13 januari 2001.

Det som är desto mer anmärkningsvärt i detta fall är att socialtjänsten har vetat sedan sommaren 2000 att familjehemsföräldrarna för M och O övervägde att säga upp familjehemsavtalet. Men de informerade inte föräldrarna om detta. Trots vetskap om att familjehemsföräldrarna hade för avsikt att säga upp - eller redan sagt upp - avtalet, framförde socialtjänstens personal hur viktigt det var för barnen att "landa" i familjehemmet, under den muntliga förhandlingen i Linköping måndagen den 16 oktober 2000! Detta är groteskt. Barnen behandlas sämre än djur.

Mina huvudmän, Carina Samuelsson och Peter Gustavsson, motsätter sig ingalunda att deras barn, M och O, flyttas från familjehemmet. De har inte mått bra där. Däremot motsätter sig mina huvudmän, Carina Samuelsson och Peter Gustavsson, att socialtjänsten i Linköping skall omplacera deras barn, M och O, i ett nytt familjehem i Vadstena.

M och O har farit illa i sitt familjehem och de far illa på grund av att de är skilda från sina föräldrar som älskar dem och som är fullt kapabla att ta hand om dem. Det är därför nödvändigt att barnen måste återförenas med sina föräldrar utan dröjsmål för att undvika att ytterligare skador skall uppstå på dem.

Under dagen författade jag och översände till socialtjänsten och länsrätten i Linköping ett överklagande av socialtjänstens muntliga beslut att omplacera M och O.

Kl 14.45 den 12 januari 2001 ringde socialsekreteraren Sabine Åberg mig och efterlyste ett faxnummer så att hon kunde kommunicera ett beslut som hade tagits av ordföranden under eftermiddagen. Jag kunde emellertid inte ta emot något fax pga att jag hade fått en stor faxsändning som hade gjort slut på mitt faxpapper under förmiddagen, och mitt faxmodem fungerade inte tillfredsställande. Jag instruerade henne att sända beslutet med posten eftersom det var redan överklagat.

Metoderna som användes av personalen vid socialtjänstens i Linköpings kommun beslut om omplacering av M och O till annat familjehem i Vadstena, ger upphov till ett antal frågor som är av så allvarlig art att Justitieombudsmannens ingripande synes påkallat. 

Olofstorp, den 12 januari 2001

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Komplettering av JO-anmälan mot Linköpingskommun.

Yttrande över socialtjänstens svar till JO.

JO kritiserar socialtjänsten.

Artiklar om Linköpingsfallet

Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialtjänsten.

Jurist JO-anmäler socialen i Linköping.

Nu skiljer man på Jens och Johan.

Myndigheterna misshandlar barnen.

Är vissa barn värdelösa?.

Stackars pojkar.

Socialen: Man uttalade dödshot mot tjänsteman.

Annan intressant läsning

LVU - Barnmisshandel i lagens namn.

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?.

Powered by AIS