Swedish

Välj ditt språk

 

 

 • Brittiska kan tvingas till svensk vård

  Av Björn Hygstedt

   

   

Björn Hygstedt är journalist på Svenska Dagbladet. Artikeln är tidigare publicerad i SvD den 21 maj 2000. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 • Socialstyrelsen anser att den förrymda brittiskan inte behöver någon fortsatt tvångsvård. Men svenska domstolar vill ändå tvinga tillbaka henne till Sverige ­ på grund av risken för återfall i brott.

  Flera specialistläkare tycker att Jackie kan skrivas ut, men länsrätt och kammarrätt vägrar. Vid ett tillfälle reserverade sig dock två nämndemän mot beslutet att inte bevilja Jackie permission till vårdtidens slut.

  I dom efter dom slås fast att risken för återfall är för stor. Och medborgarnas rätt till skydd enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) måste beaktas.

   

  Får inte utvisa

  Sedan 1998 lever Jackie på flykt i England, efterlyst via Interpol. Hon är dömd i Sverige för bland annat mordbrand och hot mot tjänsteman. Men enligt Europakonventionen kan ett land inte utvisa en egen medborgare.

  Nu konstaterar Socialstyrelsen i ett yttrande att det inte längre finns förutsättningar för fortsatt vård enligt LRV och att chefsöverläkaren "inte tillfredsställande" redovisat varför vården inte skulle kunna upphöra. Samtidigt noterar styrelsen att chefsöverläkaren aldrig träffat den patient han uttalar sig om.

  ­ Det finns ju ett intyg från en brittisk psykiatriker som visar att personen klarar sig utomordentligt väl i samhället och att hon inte längre lider av någon psykisk störning, säger stabsjurist Ingmar Hammer, tillika sekreterare i den tidigare Tvångspsykiatrikommittén.

   

  Undersöktes tio dagar

  SvD har läst utlåtandet i sin helhet, som undertecknats av läkaren Sophia Frangou vid sjukhuset The Maudsley i Croydon. I tio dagar hade hon Jackie under observation och hennes omdöme var att Jackie varken var aggressiv eller psykiskt störd.

  Till skillnad från rätterna tycker inte Socialstyrelsen att tio dagar är en för kort observationstid.

  Men varken domstolarna eller Socialstyrelsen har fått ta del av hela intyget utan bara utvalda stycken i översättning av Jackies svenska ombud, Ruby Harrold-Claesson.

   

  Fortsatt tvångsvård

  Bland annat denna omständighet får också kammarrätten att gå emot Socialstyrelsens yttrande och besluta om fortsatt tvångsvård med särskild utskrivningsprövning.

  Är det då inte smidigast att skriva ut henne och låta henne bo kvar i sitt hemland? De återfall hon eventuellt får blir ju brittiska myndigheters problem och den svenska allmänheten är ju väl skyddad eftersom hon absolut inte vill komma hit

  .

  Kammarrättens föredragande, referent Tommy Almqvist, svarar:

  ­ Vi måste gå på rekvisiten i lagen.

  Man kan då undra varför inte Jackie och henne ombud väljer att visa hela intyget för rätterna. Ruby Harrold-Claesson:

  ­ Jackie har inget förtroende för de svenska domstolarna eftersom de redan underkänt intyget på grund av den korta observationstiden. Vi har därför valt att skicka intyget till Europadomstolen.

  Av intyget framgår att Jackie togs in på The Maudsley sedan hon slagit sönder fönsterrrutor och eldat upp tidningar i sin bostad i Croydon. Men ombudet Ruby Harrold-Claesson, som också är ordförande i Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter, hävdar att detta inte är skälet till att de svenska domstolarna inte får se handlingen i original.

   

  I domstol 66 gånger

  Sedan 1991 har Jackies öde varit föremål för domstolsförhandlingar vid 66 tillfällen. Domarna är en i många stycken tragisk läsning med allt från alkholproblem till tvångsomhändertagande av Jackies dotter.

  Jackie har flera gånger begärt att få träffa sin fosterhemsplacerade dotter, men fått avslag av såväl stadsdelsnämnd som länsrätt. Den senaste ansökan kom dock inte att behandlas eftersom Lundby stadsdelsförvaltning glömde att skicka handlingarna till länsrätten. Denna miss utreds nu av JO.

   

  3000 kronor dygnet

  Under tiden mal historien om de svenska myndigheternas ovilja att exportera vårdansvar vidare. Brittiska Jackie ska behandlas på svenskt sjukhus. Snart faller nästa dom med den innebörden.

  ­ Varför ska Jackie prompt vårdas i det land hon aldrig frivilligt vill återvända till och det för 3000 svenska skattekronor per dygn, undrar Harrold-Claesson.

   

  Fotnot:

  Jackie är ett fingerat namn

   

   

 • NKMR:s Kommentar:

1 - "Jackie" blev dömd för mordbrand i tingsrätten, men friad i hovrätten.

2 - De brittiska myndigheterna vet att "Jackie" är i England sedan hon flydde i juli 1998.
RH-C, "Jackie's" juridiska ombud meddelade hennes flykt personligen till handläggaren på Inrikesdepartementet, som var den som skulle ordna hemtransporten av "Jackie" pga hennes begäran om överflyttning från den 26 juni 1996. Socialstyrelsen (SoS) lät hennes ansökan 'vila' i 18 månader. Den kom till Inrikesdepartementet i maj 1998 nästan två år efter ansökan! JO har uttalat skarp kritik dvs "prickat" SoS deras sätt att handlägga överflyttningsärendet. "Jackie" begärde skadestånd hos JK, men hennes skadeståndstalan har avslagits.

3 - De brittiska myndigheterna hade "Jackie" på The Maudsley under okt-nov 1998. De fann henne frisk och släppte henne.

4 - En läkare på det svenska psykiatriska sjukhuset fick en förfrågan från The Maudsley där det berättades vad "Jackie" hade gjort och att hon hade blivit intagen.

5 - Domarna från 1991 har inget med alkoholproblem att göra. Det påstods att "Jackie" hade alkoholproblem, men hennes enda problem var att socialen hade tagit hennes barn - och bestämt sig för att knäcka henne. Även den sakkunnige rättspsykiatern som överlämnade "Jackie" till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kommenterade på detta.

 

 

Powered by AIS